دانلود فایل


دانلود بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه مقالات جامع تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی

دانلود فایل دانلود بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر چکیده پایان نامه
با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپیمایی 1940) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.
و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.
بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.
سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.
فهرست مطالب
صفحه
کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 1
 1. 1. طرح مسا له …………………………………………………………………………………………… 1
 2. 2. فرضیه ها …………………………………………………………………………………………… 2
 3. 3. پرسش اصلی پژوهش …………………………………………………………………………….. 3
 4. 4. پرسش های فرعی پژوهش ……………………………………………………………………. 3
 5. 5. فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………….. 3
 6. 6. فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………… 3
 7. 7. متغیر مستقل ووابسته …………………………………………………………………………. 4
8.روش پژوهش ………………………………………………………………………………………. 4
 1. 9. هدف پژوهش …………………………………………………………………………………….. 4
10.سازماندهی پژوهش …………………………………………………………………………… 4
 1. 11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش …………………………………………………… 5
فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،
ژئوپلتیکی و زیست محیطی …………………………………………………………………… 7
 1. 1. موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………… 8
 2. 2. آب وهوا ……………………………………………………………………………………………. 9
 3. 3. اقتصاد ……………………………………………………………………………………………… 9
1-3 . ماهیگیری ………………………………………………………………………………… 9
2-3 . نفت وگاز ………………………………………………………………………………….. 10
3-3. بازر گانی ……………………………………………………………………………………. 11
4-3. حمل ونقل ……………………………………………………………………………….. 11
 1. 4. ژئوپلتیک دریای خزر …………………………………………………………………….. 12صقحه 5. محیط زیست دریای خزر ……………………………………………………………… 14

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه
از دوره قاچار تاکنون …………………………………………………………………………
بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه
از ابتدا تا فرو پاشی شوروی …………………………………………………………….. 16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه
در دوران تزارها ………………………………………………………………… 19
1-1. تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد …………………. 19
2-1. جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع
روسیه در سرزمین ایران…………………………………………………… 19
3-1. کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی
ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ………………………….. 20
4-1. کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران….. 21
 1. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب
اکتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ……………….. 21
1-2.نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان
انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود………. 21
2-2.کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی
به عنوان یک ابر قدرت …………………………………………………. 22
3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند….. 23
4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران …………….. 23
5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست …………… 23

3.چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع
انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی ………………… 24
1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی 24

صفحه
نه غربی ……………………………………….. 24
2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش 25
3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی ……………………………… 26
4-3. کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی 26
بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران
وروسیه پی از فوپاشی شوروی……………………………….. 27
 1. 1. نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری……………………… 27
2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ……………………… 27
 1. 3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و
ضعف تکنولوژی ………………………………………………………….. 27
 1. 4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران 28
 2. 5. سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت
دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان ….. 29
 1. 6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه 30
 2. 7. تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی … 30
 3. 8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ….. 32
 4. 9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی
و قفقاز ……………………………………………………………… 33
 1. 10. توافقات پشت پرده روسها ………………………… 33
 2. 11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات
بیشتر از کشورهای غربی ……………………………….. 33
صفحه
 1. 12. محافظ تاریخی ملت ایران …………………………….. 35
 2. 13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر
با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران…………………… 35
 1. 14. ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور


صفحه
ایران وروسیه…………………………………………………………. 36
 1. 15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر…………… 36
 1. 16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز……………………. 36
 2. 17. انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی 37
 3. 18. مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر
حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی
کشورهای ساحلی ………………………………………………. 37
1-18. راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی
در منطقه……………………………………………………………… 38
فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در
خصوص رژیم حقوقی دریای خزر …………….. 41
بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ………………… 44
1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه
حقوق بین الملل………………………………………………. 44
 1. 2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون
حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن……………. 46
1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر …………… 47
2-2. علل ناکارآمدی معاهدات سابق ……………. 49
3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه
استقلال یافته ………………………………………………… 50
بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته
دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید 52
بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در
خصوص رژیم حقوقی دریای خزر…………… 53
 1. 1. مواضع قزاقستان ………………………………………… 53
 2. مواضع آذربایجان ………………………………………. 53
صفحه
 1. مواضع ترکمنستان …………………………………… 54

 1. مواضع روسیه …………………………………………… 55
 2. مواضع جمهوری اسلامی ایران ……………….. 57
فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در
عرصه سیاست خارجی 63
بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری
اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی………… 64
 1. 1. همکاریهای دوجانبه …………………………….. ……… 64
 2. 2. همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه …………… 67
1-2.همکاری برای حل بحران های منطقه ای …… 67
2-2. سازمان همکاریهای دریای خزر…………………. 68
3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر…….. 68
4-2. همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه
دریای خزر ………………………………………………………… 68
5-2. ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز
با اقتصاد جهانی…………………………………………………. 69

3.همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی…….. 69
بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه………………… 70
1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران 70
1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ
قدرتهای بیگانه در منطقه ……………………………………… 70
2-1. نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،
خلیج فارس وکشورهای اسلامی……………………………. 71
صفحه
3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران
به منظور گرفتن امتیاز از غرب……………………………. 71
4-1. همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی
ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. …………… 72
5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه
ناتو به شرق…………………………………………………………… 72
 1. 2. منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه… 73
1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده
تسلیحات و تکنولوژی جدید……………………………….. 73
2-2. همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه
شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه……… 73
3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای
مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر………………. 73
4-2. همکاری باروسیه به منظور مقابله با
فشارهای آمریکا وغرب …………………………………………. 74
فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 76
منابع مآ خذ………………………………………………………………. …………… 82
&

تحقیق و مقاله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارتباطات و مسائل بین المللی - تقسیم خزر در حاشیه

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر كه در سال های اخیر به دلیل كشف منابع نفت و گاز به
یكی از ... در این زمینه صرف نظر از ابعاد حقوقی موضوع، سخت با مسائل ژئوپلتیكی
منطقه و ... در این میان تاكید بر قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق كه حتی
تا سه ... مضافاً به اینكه روسیه به عنوان یكی از طرفین قراردادهای مذكور مدتی است كه در
یك ...

مذاکرات هسته ای, ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - صدای آمریکا

گفتگوهای هسته ای بین ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بعلاوه
آلمان. ... سازمان انرژی اتمی ایران: ۱۴۹ تن کیک زرد از روسیه وارد کرده ایم ... نخستین
سالگرد اجرای توافق اتمی ایران و سرنوشت آن در دولت جدید آمریکا ... آن کشور، مانند
حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، همچنان در عرصه سیاست خارجی آمریکا مطرح خواهد
بود.

حقوق - دانلود مقاله|دانلود پروژه|دانلود پایان نامه|دانلود تحقیق|دانلود پروژه ...

دانلود پایان نامه بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم
حقوقي درياي خزر. كليات تحقيق. طرح مسا له:1-. دریای خزر با وسعت 370000
کیلومتر ...

دانلود بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم ...

دانلود بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای
خزر. چکیده پایان نامه & ...

دانلود پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

دانلود پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم
حقوقی دریای خزر -کامل و جامع.

مسائل دریای خزر - مطالعه سیاست خارجی روسیه

29 دسامبر 2012 ... Download ... این بار اکتشاف بزرگ و مهم اخیر نفتی ایران در دریای خزر، که به اذعان
مؤسسات .... توافق کردند تا با اجراي تدابير همسو مسئوليت جمعي امنيت درياي خزر را
... علاوه بر بررسی نتایج این نشست درصدد بررسی وضعیت کلی رژیم حقوقی ... طی
۱۰ سال اخیر آذربایجان در این زمینه موفقیت های چشم گیری را به دست ...

برنامه هسته‌ای در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایران در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸)، به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمد و در سال ۱۳۴۷
.... این پروژه اساس همکاری‌های در حوزه انرژی ایران و روسیه را تشکیل داد. .... این قطعنامه
نخستین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان .... پس از
چندین دور مذاکره ایران و گروه ۵+۱ در وین و ژنو، بمنظور دستیابی به توافق نهایی ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

12 فوریه 2017 ... دانلود تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی
دریای خزر – خرید آنلاین و دریافت ما اولین نیستیم ولی بی شک ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

12 فوریه 2017 ... دانلود تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی
دریای خزر – خرید آنلاین و دریافت ما اولین نیستیم ولی بی شک ...

مقالات و پروژه های دانشجویی پاسارگاد - مشاهده دسته بندی حقوق

دانلود تحقیق آماده با عنوان " ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس "در ....
۲٫ وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن ...
بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر ...

سرزمین‌های از دست رفته و حقوق ملی ایران در دریای مازندران - سایت خبری ...

10 سپتامبر 2009 ... همزمان با اجلاس آتی سران کشور های ساحلی دریای مازندران که متاسفانه با عدم دعوت ... 3-
دریای کشوین (قزوین): بنا بر دیدگاه برخی قزوین و کاسپیَن به ... پيشينه حضور
ايران و روسيه در درياي کاسپین ..... و هرگونه اقدامي در زمينه تعيين رژيم حقوقي بايد
با توافق تمام كشورهاي ساحلي صورت گيرد . ..... در انتظار بررسی: ۳۱.

بازخوانی پرونده حقوقی دریای خزر - انجمن علمی رشته حقوق

درباره رژیم حقوقی دریای خزر بسیار گفته اند و نوشته اند، لذا این نوشتار تنها در پی
... لکن این دو کنوانسیون موضوع دریاهای محصور در خشكی را، بررسی نكرده است. ...
طرف توافق نمودند كه ایران و روسیه در امر كشتیرانی در لوای پرچم های خود از حقوق ....
تفاوت دیدگاههای این دو جمهوری بر سر تقسیم دریای خزر باعث شده كه بر سر .... دانلود
رایگان.

ایران و دکترین جدید دریایی روسیه

های روسیه در مناطق پیرامون ایران و پیامدهای سیاسی. -. اقتصادی و نظامی آن است. اصول
دکترین جدید. روسیه. به. روز. شدن. دکترین. دریایی. فدراسیون. روسیه. ،. چهار. زمینه.

پاسخي به دو شايعه - عروة الوثقی - blogfa.com

همچنين مطالبي درباره اتمام مدت قرارداد تركمان چاي و بازگشت مناطق قفقاز به ايران
گفته شد. ... به ایران برگردد، چون طبق این عهد نامه آذربایجان شمالی را به مدت 100 سال
به روسیه ... پس از انقلاب اكتبر (1917) و پايان عمر رژيم تزاري عهدنامه هاي گلستان و
تركمان ... مناقشات مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر بيشتر بر سر منابع (نفت و گاز)
، ...

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون ...

29 ژانويه 2017 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران
وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر)) را در ادامه مطلب ببینید

دانلود بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم ...

دانلود بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای
خزر. چکیده پایان نامه & ...

رژيم حقوقي درياي خزر چيست؟ - باشگاه خبرنگاران

دریای خزر، بزرگترین دریاچه درون خشکی در کره زمین، به وسیله سرزمین دو یا چند ...
همچنین ماده 74 همین کنوانسیون در مورد فلات قاره، توافق کشورهای ساحلی را دارای اهمیت
می‌داند. ... رژیم حقوقی دریای خزر مطرح است در اوایل سال 1994م بروز کرد و زمینه بروز
آن ... روسیه و ایران و همچنین کشورهای دیگر ناحیه خزر بر وفق اصول و ضوابط حقوق ...

موازین حقوقی - جستجوی مطالب موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

دکتر علی چمن‌زار - بخش دوم بخش اول اشاره: «مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق
بین‌الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در
...

سخنان نتانیاهو در باره ایران در روسیه | جستجو | بلاگ نیوز

برای دانلود این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:بخر و ببر
... پروژه بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاه هاي ايران و روسيه پيرامون (رژيم حقوقي ...
زمینه های توافق در دیدگاه های ايران و روسيه پیرامون (رژیم حقوقی دریای خزر). doc

کاملترین فایل تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران ...

... فایل تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم
حقوقی دریای خزر. ... دانلود فایل ( مبانی نظری پایان نامه با موضوع مهارت های زندگی). 7
.

دانلود رایگان مقاله رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ بین الملل - صفحه اصلی

3 دسامبر 2016 ... دانلود مقاله بررسی رژیم حقوقی دریای خزر ,دانلود پایان نامه بررسی رژیم .... بررسی
زمینه های توافق در دیدگاه های ایران وروسیه پیرامون، رژیم حقوقی ...

دریافت فایل تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

8 فوریه 2017 ... دریافت فایل تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم
حقوقی دریای خزر – پرداخت و دانلود آنی. کاربران گرامی درود بر ...

مدیریت و کمیسر دریایی - خرید کالا

مدیریت و کمیسر دریایی. ... توضیحات دانلود · پژوهش بررسی زمینه های توافق در
دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر · پژوهش بررسی زمینه های
توافق ...

فروشگاه پایان نامه | تحقیق و پروژه | مقالات دانشجویی پایان نامه حقوق ...

پایان نامه سرقت،زمینه‌های فردی و اجتماعی وراهکارهای پیشگیری از‌‌‌‌‌ آن ... پایان نامه
بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون(رژیم حقوقی دریای خزر ).

Developments of Exploitation Regime of Common Oil and Gas ... - Sid

درﯾﺎ. ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. و. ﻫﻨﻮز ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ... ﺑﯿﻨـﯽ رژﯾـﻢ. ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮا. ي درﯾﺎي ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ. ،.
رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ. ﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ. ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ. ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺳﺎﺑﻖ ... رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎي
ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز درﯾﺎي ﻣﺎزﻧﺪران، ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ دوﻟﺖ. ﻫﺎ، ..... اداﻣﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﯿﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯽ.
ﮔـﺮدد ..... ﻧﻘﻄــﻪ ﻋﻄﻔــﯽ در وﺿــﻌﯿﺖ. ﺣﻘﻮ. ﻗﯽ درﯾﺎي ﻣﺎزﻧـﺪران و ﺳـﻪ آﻏـﺎز ﺟـﺪاﯾ. ﯽ. دﯾﺪﮔﺎه. ﻫﺎي اﯾﺮان و
روﺳﯿﻪ. اﺳﺖ.

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون ...

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی
دریای خزر. دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود ...

سرزمین‌های از دست رفته و حقوق ملی ایران در دریای مازندران - سایت خبری ...

10 سپتامبر 2009 ... همزمان با اجلاس آتی سران کشور های ساحلی دریای مازندران که متاسفانه با عدم دعوت ... 3-
دریای کشوین (قزوین): بنا بر دیدگاه برخی قزوین و کاسپیَن به ... پيشينه حضور
ايران و روسيه در درياي کاسپین ..... و هرگونه اقدامي در زمينه تعيين رژيم حقوقي بايد
با توافق تمام كشورهاي ساحلي صورت گيرد . ..... در انتظار بررسی: ۳۱.

پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر. دانلود پایان نامه.
لینک منبع و پست : پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

فروش فایل تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

... بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر.
... دانلود فایل ( پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت ...

موازین حقوقی - جستجوی مطالب موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

دکتر علی چمن‌زار - بخش دوم بخش اول اشاره: «مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق
بین‌الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در
...

پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر | مرجع ...

مطالب این پست : دانلود پایان نامه پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران
وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت ورد (دانلود متن کامل.

خرید و دانلود پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و ...

6 ژانويه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و
روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر وارد این صفحه شده اید محصول ...

دانلود بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم ...

دانلود بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای
خزر. چکیده پایان نامه & ...

رژيم حقوقي درياي خزر چيست؟ - باشگاه خبرنگاران

دریای خزر، بزرگترین دریاچه درون خشکی در کره زمین، به وسیله سرزمین دو یا چند ...
همچنین ماده 74 همین کنوانسیون در مورد فلات قاره، توافق کشورهای ساحلی را دارای اهمیت
می‌داند. ... رژیم حقوقی دریای خزر مطرح است در اوایل سال 1994م بروز کرد و زمینه بروز
آن ... روسیه و ایران و همچنین کشورهای دیگر ناحیه خزر بر وفق اصول و ضوابط حقوق ...

برترین پکیج پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران ...

برترین پکیج پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون
رژیم حقوقی دریای خزردانلود فایل. فوریه 7th, 2017 بدون دیدگاه. با آرزوی ...

برترین فایل پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و ...

6 فوریه 2017 ... فایل پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر بیننده ... دانلود
فایل کامل پایان نامه بررسی آثار فقهی،حقوقی تعهد ثالث به ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و ...

6 ژانويه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و
روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر وارد این صفحه شده اید محصول ...

ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ - فصلنامه مطالعات راهبردی

ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﺯﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ. ﺭﻭﺳﻴﻪ. ﻣﺒﺴﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ... ﺑﺪﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻠﻞ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﺴﺮﻱ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
.... ﻭ ﺷــﻮﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ ﺑــﺎ ﻳــﺎﻓﺘﻦ ﺩﻳــﺪﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑــﻴﺶ ﺍﺯ ﭘــﻴﺶ ﺑــﻪ ﻫــﻢ ﻧﺰﺩﻳــﻚ
ﺷــﺪﻧﺪ ﺍﻓــﺰﻭﻥ ﺑــﺮ ﺁﻥ .... ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎﻝ ﺭﻭﺳـﻴﻪ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺭژﻳـﻢ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺩﺭﻳـﺎﻱ ﺧـﺰﺭ، ﻳـﻚ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺩﻭﮔﺎﻧـﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران ...

11 فوریه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه
پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز ...

موازین حقوقی - جستجوی مطالب موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

دکتر علی چمن‌زار - بخش دوم بخش اول اشاره: «مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق
بین‌الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در
...

خرید فایل( تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

3 فوریه 2017 ... پژوهش بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای
خزر. ادامه مطلب ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((تحقیق فلات مرکزی ایران)) را در ادامه
مطلب ببینیدتحقیق فلات مرکزی ایران ادامه مطلب ... دانلود فایل ...

دانلود پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

دانلود پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم
حقوقی دریای خزر -کامل و جامع.

برنامه هسته‌ای در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایران در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸)، به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمد و در سال ۱۳۴۷
.... این پروژه اساس همکاری‌های در حوزه انرژی ایران و روسیه را تشکیل داد. .... این قطعنامه
نخستین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان .... پس از
چندین دور مذاکره ایران و گروه ۵+۱ در وین و ژنو، بمنظور دستیابی به توافق نهایی ...

مقاله رژیم حقوقی دریای خزر

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی ...
ایجاد نوعی توافق و اراده مشترک برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاد ... واژه
های کلیدی: رژیم حقوقی، دریای خزر، حقوق بین الملل، معاهدات ... ۳ـ موضع کشورهای
ساحلی دریاچة خزر پیرامون رژیم حقوقی آن ۱۲ ۱ـ۳ـ جمهوری اسلامی ایران ۱۲ ۲ـ۳ـ جمهوری
روسیه ۱۴

مقالات و پروژه های دانشجویی پاسارگاد - مشاهده دسته بندی حقوق

دانلود تحقیق آماده با عنوان " ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس "در ....
۲٫ وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن ...
بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر ...

ایران و دکترین جدید دریایی روسیه

های روسیه در مناطق پیرامون ایران و پیامدهای سیاسی. -. اقتصادی و نظامی آن است. اصول
دکترین جدید. روسیه. به. روز. شدن. دکترین. دریایی. فدراسیون. روسیه. ،. چهار. زمینه.

پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر. دانلود پایان نامه.
لینک منبع و پست : پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات ... - انجام پایان نامه

۴۶۴ پایان نامه کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی ۱۰۲ ص ......
نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
...

دانلود فایل ( تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

شما به صفحه اختصاصی دانلود فایل ( تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای
ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر) وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل
...

دانلود تحقیق در مورد بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

30 جولای 2016 ... دانلود مقاله بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی
دریای خزر ,دانلود جزوه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران ...

کاملترین فایل تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران ...

... فایل تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم
حقوقی دریای خزر. ... دانلود فایل ( مبانی نظری پایان نامه با موضوع مهارت های زندگی). 7
.

سال بیست و پنجم - سازمان بنادر و دریانوردی

ديدگاه نويسندگان لزوماً نظر نشريه نمي باشد. .... مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي
دريايي در كشور نهادينه شده است . ... غيبت، در پاسخ به سؤالی پيرامون صدق غيبت در
مواردی چون .... جمهوری اسالمی ايران، به عنوان »روز ملی حمل ونقل« ثبت و شناخته شد. ...
روسيه، قزاقستان و ترکمنستان، طي روزهاي ... تدوين كامل رژيم حقوقی دريای خزر، با
ادامه ي.

رژیم حقوقی دریای خزر - پورتال ( پرتال ) حقوق

8 سپتامبر 2012 ... جماهیر شوروی تحقیق در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر بسیار محدود و در یکی دو مورد ... و
تجزیه و تحلیل دیدگاه ایران در این زمینه تکیه شده و دیدگاههای سایر کشورهای ... و
سیما را بر آن داشت تا به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در قبل و بعد از فروپاشی .....
توافقات و ترتیبات چند جانبه به وسیله دولت های ساحلی هستند ...

دریافت فایل تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

8 فوریه 2017 ... دریافت فایل تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم
حقوقی دریای خزر – پرداخت و دانلود آنی. کاربران گرامی درود بر ...

پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر. دانلود پایان نامه.
لینک منبع و پست : پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

برترین فایل تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

5 مارس 2017 ... پژوهش بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای
خزر. ادامه مطلب ... دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به
آراء عمومی در ایران کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش ...

منازعاتی بر سر دریای خزر - تبیان

13 دسامبر 2010 ... بنابراین تنها مبنای حقوقی بحث در مورد خزر و سهم ایران از این دریا همین قراردادها است.
... اتفاقاتی هر چند تلخ پیرامون تقسیم این دریا رخ داده و طی آن روسیه در سال ۱۹۹۸ ...
موضوع تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر ابعاد گوناگونی دارد و الزاماً ... از این مرز های
دریایی استفاده کند تا این که هم از نظر ژئوپلتیکی و هم از نظر ...

فروشگاه دانلود فایل

دانلود فایل-پایان نامه-مبانی نظری-پیشینه تحقیق ...... پایان نامه بررسی زمینه های
توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر ... در شمال ایران و در
محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است و مجموع طول ساحل دریای خزر
6380 ...

دانلود مقاله در مورد بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه ...

30 جولای 2016 ... دانلود مقاله بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی
دریای خزر ,دانلود جزوه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و ...

6 ژانويه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و
روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر وارد این صفحه شده اید محصول ...

دانلود تحقیق در مورد دریای خزر | دانلود تحقیق و مقاله

2 آگوست 2016 ... ۳ days ago – دانلود مقاله بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون
رژیم حقوقیدریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت ...

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدن ﺣﻮزه درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري ا

ﺣﻘﻮق ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ درﯾﺎ، اﻫﻤﯿﺖ درﯾﺎي ﺧﺰر را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ. اﯾﺮان ﺑﯿﺶ ... ﻫﺎي
ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ. اي در درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﯽ. داﻧﻨﺪ . آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺣﯿـﺎء. ﺳﻠﻄﻪ روﺳﯿﻪ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت.
ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ... دﯾﺪﮔﺎه وﻟﻔﺮت. 1. ، ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﭘﺮدازان ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﻮا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋـﺪم
. اﻃﻤ .... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس. اﻣﻨﯿﺖ. ﻣﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻬﺪﯾـ. ﺪ، اﺳـﺘﻔﺎده و ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﯿـﺮوي.

سربرگ ایرانی 100 درصد لایه باز فانتزیفایل فلش CP706-MB-V3.0-153، دانلود فایل فلش CP706-MB-V3.0-153 MT6572، بکاپ احتصاصی سامان ناصری، حل مشکل خاموشی