دانلود فایل


پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

دانلود فایل پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس اجتماعی شدن در دانش آموزان است.
تعداد سوالات: 30
تعداد صفحات: 6
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری
نوع فایل: WORD


پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان


دانلود پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان


دانلود رایگان پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی ش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه میزان اجتماعی شدن دانش آموزان - ارشد سرا

پرسشنامه میزان اجتماعی شدن دانش آموزان دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس
اجتماعی شدن در دانش آموزان است.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری دانش آموزان | پیتر دانلود

18 جولای 2017 ... چرا که رشد اجتماعی درجریان اجتماعی شدن به وجود می آید، باعث سازگاری و برقراری ...
میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش
دانشگاهی مدارس .... گیلان) چکیده هدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر
مدیریت دانش می-باشد. ... پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و.

پرسشنامه سنجش میزان موفقیت سیستم های یادگیری ... - نوب دانلود

27 ژوئن 2017 ... پرسشنامه سنجش میزان موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهی ... بر
نوآوری و خلاقیت بین دانش آموزان در ارزشیابی و سنجش دانلود ابتکارات ... هنجار ها بر
اجتماعی شدن فرد اهداف اجتماعی شدن عوامل اجتماعی شدن خانواده روابط ...

متن کامل (PDF)

15 آوريل 2009 ... ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾـﺖ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ و ﭘـﯿﺶ.
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ... ﺑﻬﺎر. 1387. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻓﺮاﮔﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺷﯿﻮه ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎن را ﯾﺎد ﻣﯽ ..... ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ اي و ..... ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز.
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ...

ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ آﻣﻮزان داﻧﺶ در ﺳﺎزﮔﺎري و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺎ

در. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. دﺧﺘﺮ. و. ﭘﺴﺮ. رﻋﻨﺎ ﺷﻴﺪاﻳﻲ. 1. ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻴﺮﺧﺎﺋﻔﻲ. 2. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. :12/05/1388.
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :01/12/ ... ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض اﻋﺘﻴﺎد دﻫﻜﺮدﻳﺎن و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞ را
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧـﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ ... ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد در ﭘﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ... ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﻫﻤـﺴﺎﻻن و. ﻣﻬﺎرت ... ﻣﻴـﺰان ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري و ﺑﺰﻫﻜـﺎري. ﻫـﺎ
ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ...

مطالعه برخی عوامل موثر بر بروز مقاومت دانش‌آموزان در برابر هنجارهای ...

این مطالعه به صورت پیمایش انجام گردید و جامعه آماری پژوهش حاضر دانش‌آموزان پسر ... و
دانش‌آموز و میزان برخورداری از سرمایه فرهنگی می‌تواند در بروز مقاومت دانش‌آموزان در ....
به نظر می‌رسد که پذیرش هنجارهای اجتماعی فقط یکی از نتایج حضور در مدرسه است. .....
سنجش متغیر مقاومت هریک از مولفه‌های مذکور در قالب گویه‌های سوالی در پرسش‌نامه به ...

ﺗﺄﺛﻴﺮ روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ 88

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ روي داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺣﺴﺎب ﻧﺎرﺳﺎ ... ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري را
در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در ﺣ .... دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺗﺮس از ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪن ﻳﺎ ﻃﺮد ﺷﺪن ﺑﺮاي داﻧﺶ. آﻣﻮزان ...

بررسی فراوانی اختلال و سواسی - جبری در دانش آموزان دختر دبیرستان ...

ﺑﻠﻮغ ﺷﺮوع ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع. (. OCD. ) در. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن.
ﻫﺎی. ﺳﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ... ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ. ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح. ،. ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ. آﻣﻮزان
ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺎ روش. ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع. OCD. در ﺳﻦ
ﺑﻠﻮغ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و. ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘ. اﻪ. ﻧﺪ. ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً. OCD .... ﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮی
ﻣﺎدزﻟﯽ،.

بررسی تاثیر میزان و نوع استفاده از ماهواره بر هویت اجتماعی، دینی و ملی

نهایتا به بحرانی شدن هویت اجتماعی شان بیانجامد. هدف این تحقیق، ... تاثیر اینترنت
و ماهواره بر هویت دینی و ملی دانش آموزان ... روش تحقیق ، پیمایش و نمونه گیری الیه ای و
تصادفی و بهره گیری از تکنیك پرسشنامه به سنجش هویت دینی و. ملی. 958.

) در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﯿﻮع ﻗُﻠﺪري ( ﺳﻨﺠﯽ روان ﻫﺎي ﺳ

11 جولای 2015 ... ﮔﯿﺮي. : ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﯿﻮع ﻗﻠﺪري در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ،. از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. روان. ﺳﻨﺠ .... ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ اﯾـﻦ ..... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻫﻤﺎن. ﮔﻮﻧﻪ. ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ. ﯽ. ﺷﻮد در ﺻـﻮرت ﺣـﺬف. ﯾﮑﯽ
از آﯾﺘﻢ. ﻫﺎ ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎ ..... ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺷــﺪن اﻓــﺮاد در ﻃــﻮل دوران ﺗﺤﺼــﯿﻞ ﺑﺎﻋــﺚ اﻓــﺖ.

ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزان از ادراك داﻧﺶ ﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﺳﺎﺧﺖ و

Vol. 5, No. 11, Autumn 2015. ﺳﺎﺧﺖ و. اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﺔ. ادراك داﻧﺶ. آﻣﻮزان از. ﻣﺤﻴﻂ.
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻧﺪه ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ادراك ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑ. ﺮ. ﺳﺎزﻧﺪه. ﮔﺮاﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﮋوﻫﺶ.
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادراك ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ. ﻛﺎر رود ..... ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل ﺳﺎزﻧﺪه ...... ﺣﺎل ﺧﻠﻖ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ
. 39.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄ

ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩﻱ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ..... ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻢ ﺭﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻪ ﻗﻄﺒﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﺳـ .... ﺑﺮﺍﻱ
ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ .

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄ

ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩﻱ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ..... ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻢ ﺭﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻪ ﻗﻄﺒﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﺳـ .... ﺑﺮﺍﻱ
ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ .

بررسی فراوانی اختلال و سواسی - جبری در دانش آموزان دختر دبیرستان ...

ﺑﻠﻮغ ﺷﺮوع ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع. (. OCD. ) در. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن.
ﻫﺎی. ﺳﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ... ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ. ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح. ،. ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ. آﻣﻮزان
ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺎ روش. ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع. OCD. در ﺳﻦ
ﺑﻠﻮغ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و. ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘ. اﻪ. ﻧﺪ. ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً. OCD .... ﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮی
ﻣﺎدزﻟﯽ،.

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان | صاپا ایران

28 ژانويه 2014 ... عنوان پرسشنامه: سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی
میزان حس اجتماعی پذیری دانش آموزان در مدارس نمره گذاری: دارد تعداد ...

مقایسه عزت نفس و مهارت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و نابینا در مقطع راه

اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. و. ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ. اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﻣﻬﺎرت. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ﻧﺎﺷﻨﻮا،. داﻧﺶ.
آﻣﻮز. ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ. ﻣﻘﺪﻣﻪ ... ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ او را ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﻧﺰد ﻣﻌﻠﻤـﺎن، واﻟـﺪﯾﻦ ... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺷﺪن. ﺣﺮﮐﺎت و ﺑ.
ﻪ. وﯾﮋه. ﺻﺤﺒﺖ. ﮐﺮدن ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي. زﯾﺎدي ﺑﺎ ﮐﻮدك ﻋـﺎدي دارﻧـﺪ ؛ اﻣـﺎ ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدي از اﯾـﻦ. ﮐﻮدﮐﺎن در .....
ﮔﯿﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : اﻟﻒ) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮐﻮﭘﺮ اﺳﻤﯿﺖ. اﺑــﺰار. ﺳــﻨﺠﺶ. ﻋــﺰت
.

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻼس درس در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﻲ - ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻮ ر

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻼس درس ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﻲ ﻣﺪرﺳﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﻼ. ﻗﻴﺖ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. در .... ﻛﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﺷﺪت رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﻲ در درون ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻴﺰان درﮔﻴﺮي اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ... اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮب در ﻛﻼس ﺟﻮي
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻓﻌﺎل. ﺑﺎﺷﻨﺪ . روش ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻋﺚ. ﺷﻜﻔﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻘﻠﻲ، اﺧﻼﻗﻲ و .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻮ رواﻧﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻼس ﻛﻪ داراي ﻫﻔﺖ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس. ﻣﺸﺎرﻛﺖ، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن داﻧﺶ.

«بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه ...

پرسشنامه محقق ساخته، برای بررسی تاثیرمولفه های برنامه درسی پنهان، که شامل
ساختار ... 2- بین جو اجتماعی مدرسه و رفتار انضباطی دانش آموزان در مدرسه رابطه
معناداری وجود دارد. ... 6- بین میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس و
یادگیرهای ناشی از ... آموزشی آشکار و پنهان و شکل عملی شدن انتظارات و مقاصد آموزشی
را در خود جای دهد.

پرسشنامه میزان اجتماعی شدن دانش آموزان - ارشد سرا

پرسشنامه میزان اجتماعی شدن دانش آموزان دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس
اجتماعی شدن در دانش آموزان است.

بررسی ارتباط باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر درگز در

27 مه 2013 ... سپس از دانش آموزان خواسته شد که پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه شامل پرسشنامه
معبد )مقياس. عمل به باورهای ... شیوع بیماری های غیرواگیر متأثر از صنعتی شدن ...
میزان ارتباط بین باورهاي مذهبی با سالمت روان .... اجتماعی. افسردگی. جمع. جدول 3-
بررسی ارتباط بین دینداری و سالمت عمومی و خرده آزمون ها با آزمون کای مربع.

بررسی ارتباط باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر درگز در

27 مه 2013 ... سپس از دانش آموزان خواسته شد که پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه شامل پرسشنامه
معبد )مقياس. عمل به باورهای ... شیوع بیماری های غیرواگیر متأثر از صنعتی شدن ...
میزان ارتباط بین باورهاي مذهبی با سالمت روان .... اجتماعی. افسردگی. جمع. جدول 3-
بررسی ارتباط بین دینداری و سالمت عمومی و خرده آزمون ها با آزمون کای مربع.

09 HajAmini.indd - Baqiyatallah University of Medical Sciences ...

ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺩﻭ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ. DASS- ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ (n=172) ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺷــﺪ. ... ﻣﻬﺎﺭﺗﻬــﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳــﺘﺮﺱ، ﺍﺿﻄــﺮﺍﺏ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻰ ... ﻫﻴﺠﺎﻧــﺎﺕ
ﻣﻨﻔــﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺗﻜﺎﻣــﻞ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷــﺪﻥ ﻭ .... ﺳــﻨﺠﺶ ﻭﻳﺎ ﺷﺪﺕ ﻭﺍﻛﻨﺸﻬﺎﻯ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ آ 1 - دانشگاه اصفهان

ﻫﺪف ﻋﻤﺪة اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ
... اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ، از ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ و دوﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان
ﺳـﺎزﮔﺎ. ري ... ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻠﻲ، ﺧﻴﺮ و ﻧﻤﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻞ اﻗﺘﺒـﺎس
ﺷـﺪه ... اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن، ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دو ﺟﺎﻧﺒـﻪ. ٔ. ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻣﻴـﺎن. ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و. در ﻃﻮل ﺣ.

متن کامل (PDF)

15 آوريل 2009 ... ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾـﺖ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ و ﭘـﯿﺶ.
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ... ﺑﻬﺎر. 1387. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻓﺮاﮔﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺷﯿﻮه ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎن را ﯾﺎد ﻣﯽ ..... ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ اي و ..... ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز.
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ...

تأثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در دان

ﺳﻨﺠﺶ. رﺿﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﻞ. (. 2010. ،). در. اﻧﻄﺒﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. -. داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ اﻧﻄﺒﺎق
. ﻧﻬﺎدي ﭘﺎﺳﮑﺎرﻻ ... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. و ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ . ﮐﻠﯿﺪواژ. ﮔﺎن. : ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت،. رﺿﺎﯾﺖ از. ﻧﻈ. ﺎم .... داﻧﺶ در ﯾﮏ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي. ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﯾﮕﺎﻧﻪ. ﺧﻠﻖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ.
ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت از آﻧ. ﺠﺎ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ .... ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻣﺆﺛﺮ.

پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی - دانلود رایگان

دانلود فایل ( پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان) – فرانک مقاله. 6 مه 2017
... برای سنجش و بررسی ميزان سازگاری دانش آموزان از پرسشنامه. پرسشنامه .... ب -
مقياسهاي مربوط به اجتماعي شدن , مسئوليت پذيري , ارزشهاي بين فردي و منش . پژوهش
های ...

PDF[میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان ...

ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﺣﯿﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ﻣﺪارس ﻋﺎدی و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در ... ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎ ﺑﺮ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻓﺮد اﻫﺪاف .... اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ stshop.ir ... ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت
...

ﺗﺄﺛﻴﺮ روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ 88

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ روي داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺣﺴﺎب ﻧﺎرﺳﺎ ... ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري را
در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در ﺣ .... دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺗﺮس از ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪن ﻳﺎ ﻃﺮد ﺷﺪن ﺑﺮاي داﻧﺶ. آﻣﻮزان ...

بررسی میزان عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانهای ...

کاهش عزت نفس در دانش آموزان سبب افت تحصیلی، احساس تنهایی، سوء استفاده از ...
می داد و بخش دوم شامل پرسشنامه محقق ساخته عوامل مرتبط با عزت نفس نوجوانان شامل دو
... و شایسته بودن، داشتن حق ابراز نیازها و خواسته ها و برخوردار شدن از ثمره تلاشهای ...
58 سوال دارد که 4 بعد عزت نفس تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و عمومی را مورد سنجش ...

پله های ترقی -

ميزان علاقه مندي آن ها چقدر است؟ 3. چه عواملی بر علاقه مندی دانش آموزان دوره ابتدایی به
درس ریاضی تاثیر می گذارند؟ 4. آیا عوامل بیرونی همچون معلم یا محیط بر بی رغبتی
دانش آموزان به درس ریاضی موثرند یا عوامل .... ايجاد فرصت براي يادگيري موجب عميق
تر شدن آموزش مي گردد و دانش آموز ضمن پويا و ..... ضمیمه 1 : پرسشنامه آزمون سنجش
علاقه.

«بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه ...

پرسشنامه محقق ساخته، برای بررسی تاثیرمولفه های برنامه درسی پنهان، که شامل
ساختار ... 2- بین جو اجتماعی مدرسه و رفتار انضباطی دانش آموزان در مدرسه رابطه
معناداری وجود دارد. ... 6- بین میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس و
یادگیرهای ناشی از ... آموزشی آشکار و پنهان و شکل عملی شدن انتظارات و مقاصد آموزشی
را در خود جای دهد.

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان | زی زی فایل

20 ا کتبر 2017 ... پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان. با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم
فروشگاه فایل و مقاله سوفایل. پرسشنامه ای که پیش روی شماست با ...

بررسی تأثیر میزان وابستگی به اینترنت بر مهارتهای اجتماعی در ...

اجتماعی دانش آموزان در مدارس هوشمند و عادی تفاوت قابل مالحظه ای ندا. رد ... اجتماعی شدن
جستجو کرد. ..... در پژوهش حاضر از پرسشنامه ای که یانگ برای سنجش وابستگی به.

آﻣﻮزان ﻫﺎي رﻓﺘﺎري داﻧﺶ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺮ

7 آوريل 2015 ... 139. ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري داﻧﺶ. آﻣﻮزان. (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﻬﺮ ﺷ. ﯿ. ﺮاز) .... ﺷﺪن
ﻓﺮد از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﯽ.

طليعه دانش - بررسي عوامل اجتماعي موثر بر جامعه پذيري دانش آموزان

همچنین اگر نهاد های جامعه پذیری در بحث اجتماعی شدن با یکدیگر هماهنگی و همکاری
نداشته باشند ... 2- بين میزان تاثیر گروه همسالان و جامعه پذيري دانش آموزان دختر
رابطه وجود دارد. ... مقياس سنجش اين متغير فاصله اي مي باشد. ...... روش تحقيق مطالعه
حاضر به صورت پيمايشي و جمع آوري داده ها به وسيله پرسشنامه محقق ساخته انجام
گرفته است.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄ

ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩﻱ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ..... ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻢ ﺭﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻪ ﻗﻄﺒﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﺳـ .... ﺑﺮﺍﻱ
ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ .

بررسی تاثیر میزان و نوع استفاده از ماهواره بر هویت اجتماعی، دینی و ملی

نهایتا به بحرانی شدن هویت اجتماعی شان بیانجامد. هدف این تحقیق، ... تاثیر اینترنت
و ماهواره بر هویت دینی و ملی دانش آموزان ... روش تحقیق ، پیمایش و نمونه گیری الیه ای و
تصادفی و بهره گیری از تکنیك پرسشنامه به سنجش هویت دینی و. ملی. 958.

ی آموزان دختر دوره دانش ی اجتماعی ها مهارت بر رشد بررسی تأثير جو اجتماع

پرسشنامه. ی. محی س. اخته. ی. سنجش مهارت. ها. ی اجتماعی اس که برای تعيأين. روایی
پرسشنامه .... بررسی تأثیر جو اجتماعی مدارس. بر رشد مهارت. هاي اجتماعی. دانش. آموزان .
.. 01 ..... سنجش پایایی آن از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که میزان آن. 722. 6/
.

پرسشنامه میزان اجتماعی شدن دانش آموزان - ارشد سرا

پرسشنامه میزان اجتماعی شدن دانش آموزان دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس
اجتماعی شدن در دانش آموزان است.

بررسی فراوانی اختلال و سواسی - جبری در دانش آموزان دختر دبیرستان ...

ﺑﻠﻮغ ﺷﺮوع ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع. (. OCD. ) در. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن.
ﻫﺎی. ﺳﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ... ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ. ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح. ،. ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ. آﻣﻮزان
ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺎ روش. ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع. OCD. در ﺳﻦ
ﺑﻠﻮغ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و. ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘ. اﻪ. ﻧﺪ. ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً. OCD .... ﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮی
ﻣﺎدزﻟﯽ،.

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان. پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن
دانش آموزان برای تصویر بزرگتر کلیک نمایید ...

کارآموزی عمران 61 ص

دانلود گزارش گزارش کارآموزی واحد اسید استیک

دانلود تحقیق بهداشت و ایمنی کار

دانلود کادرهای آماده فارسی برای نقشه های اتوکد

کنترل متابوليسم - لامع راد، حاجي حسيني بغداد آبادي - ارشد بیوشیمی پیام نور

تحقیق درباره بررسي تأثير مسواك زدن هنگام ظهر در سلامت دندانها

پاورپوینت جوشکاری پلاستیک ها

پاورپوینت چرخدنده (gear)

دانلود مقاله کامل با عنوان نيما يوشيج(علي اسفندياري)