دانلود فایل


دانلود مقاله پيرامون استرپتوكوك پنومونيه - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله پیرامون استرپتوکوک پنومونیه

دانلود فایل دانلود مقاله پيرامون استرپتوكوك پنومونيه استرپتوكوك پنومونيه
13صفحه
به عنوان شايع ترين ارگانيسم جدا شده در دوره اول و دومين در دوره دوم مهم ترين ارگانيسمي است كه در عفونت هاي تنفسي كودكان چه اتيت مياني، چه رينوسينوزيت و چه پنوموني مطرح است. مهم ترين جنبه حساسيت آنتي بيوتيكي اين ارگانيسم مقاومت فزاينده آن به پني سيلين است. استرپتوكك پنومونيه از اين نظر به سه گروه تقسيم مي شود.
در سوش هاي مقاوم به پني سيلين مقاومت چند دارويي تا 75 درصد افزايش پيدا مي كند. مقاومت پنوموكك به داروهاي غير بتالاكتام نيز گزارش شده است.
در مطالعه ما مقاومت به داروهاي غير پني سيلين براي اريترومايسين از 9 درصد به 5/91 درصد و كوتريموكسازول از 46 درصد به 6/66 درصد افزايش پيدا كرده است.
گونه هاي استافيلوكك، عمدتا به تركيبات پني سيلين و تتراسيكلين مقاوم، ولي بخصوص انواع كوآگولاز مثبت آن به سيپروفلوكساسين، اريترومايسين و وانكومايسين در بيش از 80 درصد موارد حساسيت نشان مي دهند.
گونه هاي هموفيلوس به سيپروفلوكساسين، سفالوتين، سفالكسين، وانكومايسين و اكسي تتراسيكلين حساسيت خوبي (بالاي 90 درصد) دارند، ولي نيمي از اين گونه ها به آمپي سيلين و آموكسي سيلين مقاوم اند. حساسيت اين گونه به كلرام فنيكل نيز شديدا كاهش يافته و در حد زير 30 درصد است.
موراكسلاتاراليس (M. Catarrhalis)، سومين ارگانيسم جدا شده از دستگاه تنفس فوقاني كودكان، در بيماري زايي تنفسي در كودكان نقش مهمي دارد. تست هاي حساسيت ميكروبي اين ارگانيسم نشان مي دهد كه، حساسيت اين ميكروب به آنتي بيوتيك هايي همچون پني سيلين، آمپي سيلين، آموكسي سيلين، ريفامپين و توبرامايسين كاهش يافته و به اكساسيلين و كلوكساسيلين مقاوم است. حساسيت اين ميكروب به سفالوتين و سفالكسين در حال حاضر در حدود 30 درصد و وانكومايسين و اريترومايسين بيش از 80-90 درصد و به كلرام فنيكل، سيپروفلوكساسين، كوآموكسي كلاو، آزيترومايسين و Vancomycin نزديك به صد درصد است. بنابراين در درمان عفونت هاي مربوط به اين ميكروب بايد به آنتي بيوتيكهايي غير از گروه پني سيلين ها چون سفالوسپورين مثل سفوراكسيم، اريترومايسين و كينولون ها روي آورد


دانلود مقاله پیرامون استرپتوکوک پنومونیه


استرپتوکوک پنومونیه


استرپتوکوک پنومونیه چیست


تحقیق درباره استرپتوکوک پنومونیه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مننژیت - دانشگاه علوم پزشکی یزد

o دیپلوکوک گرم مثبت( مطرح کننده استرپتوکوک پنومونیه) ... هموفیلوس انفلوانزا
يا استرپتوکوک پنومونیه در مایع مغزی نخاعی از طریق لاتکس آگلوتیناسیون.

دو ماهنامه ميكروب شناسي پزشكي ايران، - Magiran

مقالات پژوهشي: باكتري شناسي پزشكي ... مقالات پژوهشي: ميكروب شناسي مولكولي
.... روش هاي مختلف نگهداري طولاني مدت و بقاي ايزوله هاي استرپتوكوك پنومونيه

دانلود مقاله مقاومت داروئي و بيماري هاي نوپديد | Mank1

10 مارس 2017 ... براي مثال در برخي از مناطق آمريكا،‌تا حدود 30% عفونتها با استرپتوكوك پنومونيه (
پنوموكوك) كه شايعترين علت پنوموني باكتريال، مننژيت و عفونت ...

دانلود مقاله تعیین فراوانی پنومونی پنوموكوكی از طریق جدا كردن آنتی ...

8 ژانويه 2017 ... خانه متفرقه دانلود مقاله تعیین فراوانی پنومونی پنوموكوكی از طریق جدا ... زمینه و هدف:
استرپتوكوك پنومونیه شایعترین علت پنومونی اكتسابی از ...

دانلود مقاله تعیین فراوانی پنومونی پنوموكوكی از طریق جدا كردن آنتی ...

8 ژانويه 2017 ... خانه متفرقه دانلود مقاله تعیین فراوانی پنومونی پنوموكوكی از طریق جدا ... زمینه و هدف:
استرپتوكوك پنومونیه شایعترین علت پنومونی اكتسابی از ...

دانلود مقاله پيرامون آسم - بزرگترین مرکزجامع مقالات ,پاورپوینت و طرح ...

دانلود مقاله پيرامون استرپتوكوك پنومونيه. استرپتوكوك پنومونيه 13صفحه به عنوان
شايع ترين ارگانيسم جدا شده در دوره اول و دومين در دوره دوم مهم ترين ارگانيسمي است ...

باکتریولوژی عفونت های بیمارستانی و مقاومت آنتی بیوتیکی در ...

دامنه مقالات این مجله در شاخه‌های گوناگون علوم پزشکی در گستره علوم پایه، بالینی و
حوزه سلامت بویژه در ... طی یک سال 89 مورد پنومونی بیمارستانی، 76 مورد عفونت
ادراری، 8 مورد باکتریمی، 16 مورد عفونت ... اپیدرمیس 16 ( 9/7 درصد)، انتروباکتر
14 ( 0/7 درصد)، استرپتوکوک ها 13 ( 4/6 درصد) و پروتئوس یک مورد. ... Download
citation:

باکتریولوژی عفونت های بیمارستانی و مقاومت آنتی بیوتیکی در ...

دامنه مقالات این مجله در شاخه‌های گوناگون علوم پزشکی در گستره علوم پایه، بالینی و
حوزه سلامت بویژه در ... طی یک سال 89 مورد پنومونی بیمارستانی، 76 مورد عفونت
ادراری، 8 مورد باکتریمی، 16 مورد عفونت ... اپیدرمیس 16 ( 9/7 درصد)، انتروباکتر
14 ( 0/7 درصد)، استرپتوکوک ها 13 ( 4/6 درصد) و پروتئوس یک مورد. ... Download
citation:

متن کامل

ﻫﺎي دوران ﮐﻮدﮐﯽ، واﮐﺴﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ .... ﻣﺎدري ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻔﺘﺮي، ﮐﺰاز،
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك .... ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ، ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ و آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ.

پنومونی چیست، چه علائمی دارد و چگونه درمان می شود؟ - بیتوته

باکتری ها – باکتری های خاص از قبیل استرپتوکوک پنومونیه می تواند پس از یک
حمله سرماخوردگی سبب پنومونی شود که استراحت در رختخواب، همراه با درمان مناسب از ...

در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﻫﺎي ﺗﺎزه - Journal of Dentistry, Shiraz ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي ﻣﺮوري. ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑ. ﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ي. ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺪف از ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴﻲ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ... ﭘﻴﺮاﻣﻮن. وﺳﺎﻳﻞ
ﻛﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﺎي ﺑﺪن. ﻫﻤﭽـﻮن. وﺳــﺎﻳﻞ. درون ﻋ. ﺮوﻗــﻲ و ﻳــﺎ ﭘﺮوﺗﺰﻫــﺎي ﻣﻔﺼــﻠﻲ. و ﻫــﻢ ﭼﻨــﻴﻦ
..... ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑـﺎ ﻋﻠـﺖ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك وﻳﺮﻳـﺪاﻧﺲ ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ. ي. آن ..... ﺑﺰاق و ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آن اﻧﺠﺎم درﻣﺎن.

چاپ این مقاله

... ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ت ... ﺣﻀﻮر اﺳﱰﭘﺘﻮﮐﻮك وﯾﺮﯾﺪﻧﺲ در دﻫﺎن ﺑﯿﻤﺎران.
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺗﺮ. واﺳﮑﻠﺮوز ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻣﻲ ... ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ، ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﱰﭘﯿﻠﻮري و. ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي.

دانلودمقاله استرپتوكوك پنومونيه | مرجع خبر ایران

19 ژوئن 2016 ... استرپتوکوک پنومونیه به عنوان شایع ترین ارگانیسم جدا شده در دوره اول و دومین در
دوره دوم مهم ترین ارگانیسمی است که در عفونت های تنفسی کودکان ...

دانلود کتاب بیماریها، راههای شناخت و درمان و پیشگیری ار آن | بوکیها

دانلود کتاب بیماریها، راههای شناخت و درمان و پیشگیری ار آن. درباره کتاب : این کتاب
که .... پنومونی‌ پنوموسیستیس‌ کارینی‌ pneumonia pneumocystis carinii. ◊
پنومونی‌ .... گلودرد استرپتوکوکی‌ strep throat. ◊ گلومرولونفریت‌ ـ ..... دانلود
کتاب پیرامون اسارت بشری نوشته ویلیام سامرست موآم در بوکیها (متن کامل). شهریور
۲۹, ۱۳۹۲ ...

بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در میان حاملین ...

مقدمه: استرپتوکوکوس پنومونیه عامل شایع عفونت باکتریال سیستم تنفسی، ...
واژه‌های کلیدی: استرپتوکوک پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، کودکان، حاملین
نازوفارنژیال ... نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي ... Download
citation:

دانلود تحقیق ربا و رباخوارى در اسلام | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

12 نوامبر 2016 ... دانلود تحقیق ربا و رباخوارى در اسلام. نوامبر 12 ... Yearbook ... دانلود پایان نامه در
مورد مباني و تفاوت ها در فقه ... دانلودمقاله استرپتوكوك پنومونيه.

کنکور زیست شناسی تبریزنکته ای در مورد استرپتوکوکوس نومونیا |

5 آگوست 2014 ... استرپتوکوک ها باکتری هایی کروی گرم مثبت هستند که در جریان رشد در اشکال ...
نومونیا (پنومونیه ) بر اساس محتوای آنتی ژنی پلی ساکاریدهای ...

دانلودمقاله استرپتوكوك پنومونيه | مرجع خبر ایران

19 ژوئن 2016 ... استرپتوکوک پنومونیه به عنوان شایع ترین ارگانیسم جدا شده در دوره اول و دومین در
دوره دوم مهم ترین ارگانیسمی است که در عفونت های تنفسی کودکان ...

اخبار | تجهیزات پزشکی مدی مارکت

قرار است در این مطلب از سایت دانلود مقاله در مورد اهدا و انتقال خون صحبت کنیم. ...
توانند بیماری های وخیم تر مثل التهاب بینی و حلق، خناق، و پنومونی نیز ایجاد کنند.
... پزشک مراجعه نمود تا از عدم ابتلا به عفونت استرپتوکوکی گلو، اطمینان حاصل
شود ... دوران نقش زیادی در زندگی کودکان تازه متولد شده دارد که در ادامه پیرامون آن خواهید
خواند.

دانلود رایگان مقاله تعیین مقاومت استرپتوکوک پنومونیه به دو داروی ...

دانلود رایگان مقالات کنفرانس، ژورنال در زمینه فنی مهندسی و علوم پایه، علوم پزشکی،
علوم زیستی و کشاورزی، علوم انسانی و اجتماعی، نمایه سازی رایگان کنفرانس، ...

دانلودمقاله پیرامون پنوموني باكتريال پنوموكوكي - بزرگترین ...

دانلودمقاله پیرامون پنومونی باکتریال پنوموکوکی. ... 90% پنوموني ها در كودكان
باكتريال است و بيشتر در اواخر زمستان و اوايل بهار شايع است. انتشار ميكروب از ...

دانلود پروژه مقاله استرپتوکوک پنومونیه word - پایانامه های دانشجویان ...

7 سپتامبر 2016 ... دانلود پروژه مقاله استرپتوکوک پنومونیه word دارای 15 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد ...

آزمایش تشخیص استرپتوکوک - دانلود مقاله و پروژه دانشجویی و نمونه ...

استرپتوکوک ( Streptococcus )نام یک گروه از باکتریهای گرم مثبت است که به
دلیل .... و مننژیت ثانویه به استرپتوکوک پنومونیه مقاوم به پنی سیلین بکار می
رود.

دانلود پروپوزال آماده - پروپوزال آماده-مقاله بیس پایان نامه-پرسشنامه ...

16 فوریه 2017 ... دانلود پروپوزال آماده: : ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در .... اين بيماری
مي توان به استرپتوکوک پنومونيه، استرپتوکوک گروه A، ...

باکتری شناسی - وبلاگ تخصصی میکروبیولوژی-بیوتکنولوژی

عفونت ناشی از میکوپلاسما پنومونی در اغلب نقاط دنیا شایع است و تخمین زده شده که
... برچسب‌ها: مقاله میکروبیولوژی, مقاله بیوتکنولوژی, مقاله ژنتیک, مقاله علوم .... 2 –
شمارش هر يک از مواد تعداد کل ميکروبهاي زنده، کليفرمها، استرپتوکوک فعال و ....
بعضی از باکتریها ماده لزجی از خود ترشح می کنند که خارج از سلول و پیرامون آن جمع
می ...

دانلود پایان نامه در مورد شروط ضمن عقد | cell full

20 ا کتبر 2016 ... صفحه اصلی دانلود پایان نامه در مورد شروط ضمن عقد ... حسابداري پيمانكاري ·
دانلودمقاله استرپتوكوك پنومونيه · تحقیق در مورد تاريخ موسيقي در ايران.

دانلود مقاله رایگان ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﻨژیت

دانلود مقاله کامل درباره بیماری مننژیت – فایل می file-me.ir › علوم پزشکی ۲۰ دی ۱۳۹۵
ه‍. ..... استرپتوکوک آلفا همولیتیک گروه پنوموکوک عامل پنومونی، مننژیت و عفونت ...

دانلود مقاله در مورد بیماری سرماخوردگی

دانلود مقاله در مورد بیماری سرماخوردگی از سری مقالات پزشکی با 31 صفحه و فرمت ...
بیماری های وخیم تر مثل التهاب بینی و حلق، خناق، و پنومونی نیز ایجاد کنند. ...
پزشک مراجعه نمود تا از عدم ابتلا به عفونت استرپتوکوکی گلو، اطمینان حاصل شود
زیرا ...

بررسی شیوع استرپتوکوک گروه B درمجاری تناسلی زنان باردار37-28 ...

هدف: تعیین شیوع استرپتوکوک گروه B در مجاری تناسلی زنان باردار 37-28 هفته. ...
ویریدانس ، 1 مورد استرپتوکوک گروه A ، 1 مورد استرپتوکوک پنومونیه، 5 مورد
استرپتوکوک‌های C‏ ... نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي ... Download
citation:

آزمایش تشخیص استرپتوکوک - دانلود مقاله و پروژه دانشجویی و نمونه ...

استرپتوکوک ( Streptococcus )نام یک گروه از باکتریهای گرم مثبت است که به
دلیل .... و مننژیت ثانویه به استرپتوکوک پنومونیه مقاوم به پنی سیلین بکار می
رود.

سرماخوردگي سرماخوردگي يك بيماري ويروسي است كه علائم رينوره ...

استفاده از ويتامين ث و اكيناسيا در بعضي از مقالات براي پيشگيري از ابتلا به
سرماخوردگي ... حدوداٌ 25% موارد استرپتوكوك پنومونيه به پني سيلين مقاوم هستند.

متن کامل

ﻫﺎي دوران ﮐﻮدﮐﯽ، واﮐﺴﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ .... ﻣﺎدري ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻔﺘﺮي، ﮐﺰاز،
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك .... ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ، ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ و آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ.

بررسی مقاومت دارویی استرپتوکوک پنومونیه جدا شده از مایع نخاع و خلط ...

هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت استرپتوکوک پنومونیه جدا شده از مایع نخاع، ...
در این تحقیق در بین سویه های پنوموکک تحت بررسی نسبت به وانکومایسین هیچ ...

اطلاعات دارویی آزیترومایسین - KASHKOOL

2 ژانويه 2015 ... ب) پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از کلامیدیا پنومونیه، هموفیلوس آنفلوانزا،
مایکوپلاسما پنومونیه، استرپتوکوک پنومونیه در بالغین و کودکان؛ فرم وریدی
میتواند برای عفونتهای فوق و .... دانلود مقاله درباره واژینوز باکتریال(۱).

چارت استرپتوکوک پنومونیه - پارسیان لب

8 مه 2014 ... نمودار تشخیصی استرپتوکوک پنومونیه Streptococcus pneumoniae chart با این
نمودار می توان دیگر گونه های استرپتوکوک از جمله انتروکوک ها و ...

ﺑﺎ ﺷﻮك ﺳﭙﺘﻴﻚ و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺰارش ﻳﻚ

ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻧﻮزاد. ﺑﺎ ﺷﻮك ﺳﭙﺘﻴﻚ و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮي ﻧﺎﺷﻲ از. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﮔﺮوه. A. و ﻣﺮوري ﺑﺮ
ﻣﻘﺎﻻت. دﻛﺘﺮ. ﻣﻠﻴﺤﻪ. ﻛﺪﻳﻮر. *. ؛. ﻣﺘﺨﺼﺺ. ﻛﻮدﻛﺎن. ،. داﻧﺸﻴﺎ. ر ﮔﺮوه. ﻛﻮدﻛﺎن. ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﺗﻬﺮان.

دانلود فایل کتابچه خلاصه مقالات کنگره کشوری بیماری های - فارسی

شناسایی ایزوله های کلبسیال پنومونیه تولید کننده آنزیم کارباپنماز جدا شده از ......
که گاهاً هم مكرر می باشند توسط ارگانیسم های کپسول دار مثل استرپتوکوک و ...

مهر ۱۳۹۴ - شیمی + زیست شناسی

دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی در ادامه مطلب ... دسته‌هایی چهارتایی و و منظم تشکیل
می‌دهند; سارسیناها دسته‌هایی هشتایی و منظم تشکیل می‌دهند; استرپتوکوک پنومونیه.

ﺑﺎ ﺷﻮك ﺳﭙﺘﻴﻚ و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺰارش ﻳﻚ

ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻧﻮزاد. ﺑﺎ ﺷﻮك ﺳﭙﺘﻴﻚ و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮي ﻧﺎﺷﻲ از. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﮔﺮوه. A. و ﻣﺮوري ﺑﺮ
ﻣﻘﺎﻻت. دﻛﺘﺮ. ﻣﻠﻴﺤﻪ. ﻛﺪﻳﻮر. *. ؛. ﻣﺘﺨﺼﺺ. ﻛﻮدﻛﺎن. ،. داﻧﺸﻴﺎ. ر ﮔﺮوه. ﻛﻮدﻛﺎن. ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﺗﻬﺮان.

تحقیق در مورد تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر ... - دانشجو.دانلود

3 روز پیش ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 30. به نام خدا. تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر ...

آزمایش تشخیص استرپتوکوک - دانلود مقاله و پروژه دانشجویی و نمونه ...

استرپتوکوک ( Streptococcus )نام یک گروه از باکتریهای گرم مثبت است که به
دلیل .... و مننژیت ثانویه به استرپتوکوک پنومونیه مقاوم به پنی سیلین بکار می
رود.

دانلود پاورپوینت روش آموزش تربیت بدنی

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بافق

رود مپ تیم پروفشنال

دانلود پاورپوینت میانگین ریاضی پایه پنجم دبستان