دانلود رایگان


اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان تحقیق( اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی )اصطلاحات دیوانی دیوان رسالتدیوان اسنیفادیوان خلیفتدیوان عرضدیوان وزارت دی

دانلود رایگان اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11اصطلاحات


دیوانی


و


مشاغل


درباری


در


تاریخ


بیهقی


عنوان


تحقیق


اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


توقیع (۲) - دانشنامه جهان اسلام

جمع‌ توقیع‌، توقیعات‌ و تواقیع‌ است‌ و ترکیباتی‌ از آن‌ همچون‌ منشی‌ توقیع‌،
صاحب‌التوقیع‌، توقیع‌زن‌ و توقیع‌ کردن‌ به‌ کار رفته‌ است‌ (بیهقی‌، ص‌101، 156،470؛
دهخدا، .... پژوهش‌ در بارة‌ توقیع‌، افزون‌ بر اهمیت‌ در حوزة‌ ادبیات‌ دیوانی‌، در تحقیقات‌
تاریخی‌ مربوط‌ به‌ مشاغل‌ دیوانی‌، مذهبی‌، علمی‌ و حکومتی‌ و بالمآل‌ تاریخ‌ سیاسی‌ و
اجتماعی‌ جوامع‌ ...

همکاری۱۴ساله۱۷۰محقق برای«تاریخ جامع ایران»/ شرح تدوین اثر ماندگار ...

13 ژوئن 2015 ... یا تاریخ بیهقی به یک اعتبار دیگر، یا تاریخ روضه الصفا به اعتباری دیگر،
تاریخ جهانگشای جوینی به اعتباری و ... در منابع کهن عربی و تاریخ اسلام به همین
ترتیب رگه های کوچکی می شود برخی حوادث اجتماعی و فرهنگی را در آنها پیدا کرد. اما
هیچکدام به طور حتی متوسط هم به تاریخ اجتماعی و فرهنگی نپرداخته اند و ...

اصل مقاله (859 K)

اجتماعی، تاریخی و سیاسی، در دوره های مختلف تاریخی از اهمیت شایانی ... دیوانی
گردید. علی رغم دشمنی سرسخت یعقوب لیث با دربار خلافت عباسی،. زبان سیاسی
دربار او زبان تازی بود. روشن ترین سند درباره تشکیلات دیوانی. صفاریان، روایت
تاریخ سیستان در خصوص ... را داشت، عصمت بن محمّد مروزی شغل دبیری وی را به عهده
داشت. ".

تحقیق در مورد تاریخ بیهقی

11 ا کتبر 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc : عنوان تحقيق « اصطلاحات
ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي » اصطلاحات ديواني: ديوان رسالت ديوان
اسنيفاء ديوان خليفت ديوان عرض ديوان وزارت ديوان وكالت ديوان مملكت و ...

ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻗﻀﺎ و داوري درﻋﺼﺮ ارزش زﺑﺎ

ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ. دﻛﺘﺮ ﻣﻬﻮش واﺣﺪدوﺳﺖ. اﺳﺘﺎدﻳﺎر دﮔﺮوه ادﺑﻴﺎت داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ. ﻓﺎﺿﻠﻪ آﺷﻨﺎ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ. ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ از ﻣﺘﻮن ﭘﺮ. ارزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ... (ﻣﺤﻘﻖ،ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻬﻘﻲ،. 1374. ص. )7. دﻳﻮان ﻗﻀﺎ :ﻗﺎﺿﻲ در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع ﻓﺼﻞ. ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻜﻠﻒ و ﻣﺆﻣﻦ و ﻋﺎدل و ﻋﺎﻟﻢ وﻣﺮد و
ﺣﻼل.

PDF: کتاب تاریخ بیهقی در قالب word | پریفایل

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ورد ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: doc (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ) ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ: 11 ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ. :doc.
ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﻮاﻧﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ درﺑﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﻮاﻧﯽ: دﯾﻮان رﺳﺎﻟﺖ دﯾﻮان.
اﺳﻨﯿﻔﺎء دﯾﻮان ﺧﻠﯿﻔﺖ دﯾﻮان ﻋﺮض دﯾﻮان وزارت دﯾﻮان وﮐﺎﻟﺖ دﯾﻮان ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺣﺴﺎب دﯾﻮان ﻧﮑﺖ دﯾﻮان ﺑﺮﯾﺪ.
دﯾﻮان ﻗﻀﺎ دﯾﻮان ﻣﻈﺎﻟﻢ – از دو دﯾﻮان اﺧﯿﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎ و ﻣﻈﺎﻟﻢ ﯾﺎد... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺑﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺨﻮد 9ص.

توسعۀ اقتصادی و اسناد ملی و تاریخی / کیانوش کیانی هفت لنگ

7 مه 2017 ... اهمیت و اعتبار اسناد تاریخی: در میان منابع گوناگون تاریخنگاری، بی‌گمان اسناد
تاریخی، اصالت و اعتبار بیشتری دارند؛ زیرا هر سند اداری و دیوانی و هر فرمان و ...
ارزشمند برای درک تاریخ و شناخت تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، فرهنگی
و نظامی یک جامعه هستند، بلکه چون حاصل فعالیتهای اداری و درباره اعمال ...

تحقیق در مورد اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي

2 دیوان برید: دیوان برید از دیوانهای مهم بشمار می رفت و اموری که مربوط به حمل نامه ها و
نقل پیامها و ارسال اخبار مملکت بود به وسیله.

دیوان های عهد سامانیان | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... كلمات كليدي : تاريخ، سامانيان، ديوان بريد، ديوام محتسب، ديوان رسائل، ديوان استيفا
نویسنده : سعيده سلطاني مقدم تشکیلات دولت سامانی با تق. ... شغل صاحب حرس نیز
مانند دیگر مشاغل درباری در زمان معاویه ایجاد شد. ... در مفاتیح‌العلوم خوارزمی به جای
اصطلاح صاحب برید به اصطلاحات صاحب خبر و منهی برمی‌خوریم.[16].

ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ اﻳﺮان ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﻳﺦ

30 ژوئن 2012 ... درﺑـﺎره. ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬـﻖ و ﺑﻴـﻨﺶ و روش اﺑـﻦ. ﻓﻨــﺪق در. ﺗﺎرﻳﺦ. ﻧﮕﺎري، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬـﻖ و. ﺳﭙﺲ
رﻫﻴﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ او در ﺗـﺎرﻳﺦ. ﻧﮕـﺎري. ازﻧﻈــﺮ ﻣــﻲ. ﮔــ. ﺬرد . ذﻛــﺮ اﻳــﻦ ﻧﻜﺘــﻪ ﻧﻴــﺰ ﻻزم. ﻣﻲ .... ﺳـﻠﻮك
ﺣﺎﻛﻤـﺎن، ﻧﮕـﺮش. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻣﺮدﻣـﻲ آﻧﻬـﺎ. ،. ﻣﻨﺎﺻـﺐ و. ﻣﺸـﺎﻏﻞ. ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺣـﻮادث ﻣﻬـﻢ و. ﺄﺗ. ﺛﻴﺮ. ﮔـﺬار ﻧﻴـﺰ
در. ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﻮرد. اﻫﺘﻤﺎم اﺑﻦ. ﻓﻨﺪق در. ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻖ. ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻖ در ﺳﺪ.

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی (2) | MSc File

13 ژوئن 2017 ... اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت تعداد صفحات: 11 عنوان تحقیق اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در.

زبان و نگارش بيهقي - Weblog RSS - مجله رشد

5 آگوست 2011 ... اسم‌های مشتق، فعل ماضی و صفت‌ها در تاریخ بیهقی با ظرافت خاص استعمال شده‌اند و
همین، باعث دل‌نشینی سبک بیهقی شده است. ... بدین ترتیب، می‌توان به تحقیقات
زیر دربارة بیهقی اشاره کرد. ... از طرف دیگر ورود برخی از لغات و اصطلاحات عربی در
این کتاب دلیل این مدعاست؛ از جمله: جمع بستن برخی لغات جمع مانند:.

سازمان بازرسی کل کشور - تاریخچه بازرسی

به نوشته مولفين روسي تاريخ ايران: استانداران و فرماندهان بلند پايه لشگري تماس
پيوسته و نزديكي با دستگاه اداري مركزي دربار داشتند و دائما زير كنترل شاه و بلند
... از مجموع مطالب فوق و ساير اطلاعاتي كه درباره هخامنشيان در دست است استنباط
مي‌شود كه بازرسي در زمان هخامنشيان نزديك به صورت و ترتيبي كه امروز متداول است
وجود ...

تحقیق در مورد تاریخ بیهقی

11 ا کتبر 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc : عنوان تحقيق « اصطلاحات
ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي » اصطلاحات ديواني: ديوان رسالت ديوان
اسنيفاء ديوان خليفت ديوان عرض ديوان وزارت ديوان وكالت ديوان مملكت و ...

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی | DoArticle

این صفحه منحصراً درباره |اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| نوشته
شده است. اطلاعات بیشتر درمورد |اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| در
تمام متن (لینک زیر).

تاریخ بیهقی

مشخصات کتاب. سرشناسه : بیهقی، محمد بن حسین، 385-470ق. عنوان قراردادی : تاریخ
بیهقی. برگزیده. عنوان و نام پدیدآور : تاریخ بیهقی: با معنی واژه ها و شرح بیتها و
جمله های دشوار و امثال و حکم و برخی نکته های دستوری و ادبی/ تصنیف ابوالفضل
محمدبن حسین بیهقی دبیر؛ بکوشش خلیل خطیب رهبر. مشخصات نشر : تهران: مهتاب،
1373.

دریافت فایل مقاله

دانشنامهها، تاریخ جغرافیا، ادبی ، وقفنامهها، متون فقهی و غیره مطالعه شود تا بتوان مواد
لازم را از. آنها استخراج کرد . در مورد علم معماری البته نه به مفهوم امروزی آن باید گفت،
این علم تحت نام و شعبات مختلف چون. حیل هندسی (علم معماری و .... دانشنامه ای در
تعریف و شرح اصطلاحات رایج در علوم گوناگون از جمله علم معماری و ساختمان . • مفتاح
الحساب ...

معنی صاحب دیوان | لغت‌نامه دهخدا

مهم صاحب دیوانی غزنه بدو [ ابوسعید سهل ] داده آمده با ضیاع خاص . (تاریخ بیهقی چ
ادیب ص 124). محمود شغل همه صنایع غزنی خاص بدو مفوض کرد، و این کار برابر صاحب
دیوانی غزنین است . (تاریخ بیهقی ص 124). و صاحب دیوان سواران بیستگانیها بدهد. (
تاریخ بیهقی ص 267). و سوری صاحب دیوان بینهایت چیز فرستاده بود نزدیک وکیل .

SID.ir | اصطلاحات ديواني و اداري در کتاب «تاريخ سيستان»

يکي از ابتکارات آنان تاليف کتاب هايي مستقل درباره تاريخ شهرها بود که برخي از
آن کتاب ها مانند تاريخ نيشابور، تاريخ بيهق، تاريخ بخارا، تاريخ قم و تاريخ
سيستان براي ما باقي مانده است. در اين کتاب ها بسياري از اصطلاحات شهري و
شهرنشيني و هم چنين نهادهاي اداري و اجتماعي و مشاغل و حرف به چشم مي خورد که براي
بررسي مباحث ...

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی |168492| بلودانلود

9 جولای 2017 ... دانلود پروژه درباره |اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این مقاله درمورد
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی می باشد. دانلود فایل درمورد |
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این فایل با عنوان اصطلاحات
دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی به فروش می رسد.

دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - کتابخانه ...

این عنوان در چند جا از تاریخ بیهقی و راحه‌الصدور و جامع‌التّواریخ رشیدی به کار رفته و
لقب شاعریِ «ابوالحسن آغاجی» نیز بوده است (شمس قیس رازی، 241؛ ثعالبی، 2/114).
... مآخذ: انوری، حسن، «آغاجی ترخان»، آینده، س 8، شمـ 10 (دی 1361ش)؛ همو، اصطلاحات
دیوانی، تهران، طهوری، 1355ش، صص 15-16؛ بیهقی، ابوالفضل، تاریخ، به کوشش ...

مقاله وارده: بررسی تاثیر گویش جوینی در تاریخ بیهقی – نشریه خبری ...

5 نوامبر 2014 ... این مقاله توسط یکی از اساتید و محققان جوینی به نام «هادی عباس اباد عربی »به
تحریر یه نسیم جوین ارسال شده است. چکیده کلمات و تعابیری که در گویش ها رایج
است به حل بسیاری از مشکلات متون کهن ادبیات. فارسی کمک کرده است در آثار
گذشته از جمله تاریخ بیهقی عباراتی پیدا می شود که معنای آن. برای بیشتر اهل ...

روزنامه شرق | شماره ۲۳۲۶ | ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۷ خرداد | صفحه ۱ | بررسی ...

17 ژوئن 2015 ... ناگفته نماند که دولت‌آبادی طنین ماجرای حسنک را در بافت کلی تاریخ بیهقی بررسی
و بازخوانی کرده است. در نتیجه، پیش‌زمینه‌ها ... اصطلاح «پایانه تاریخ» هم ناظر به همین
مقصود است. در درجه دوم، .... در این مطلب، فقط به همین بسنده می‌کنیم که شطرنج و نرد دو
بازی درباری و دیوانی حکومت‌های خلافتی آن عصر به شمار می‌آمده‌اند.

همشهری استان ها | خط و ربط دفتر و دیوان

28 نوامبر 2017 ... کاغذ‌بازی اسم چندان درستی برای اصطلاح بوروکراسی نیست. نقص‌های بی‌شمار
دستگاه اداری ... از تاریخ بیهقی در می‌یابیم که داشتن خط خوش هم پارامتر بسیار مهمی
برای دبیر دیوانی بوده است. چنان‌که نامه‌هایی که به خط ... خودش درباره شیوه کارش و
تاثیر شغل دبیری بر جایگاه یک مورخ می‌نویسد: «...و این اخبار بدین اشباع ...

زندگینامه ابوالفضل بیهقی

تاریخ بیهقی' یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل بیهقی است که موضوع
اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی پسر سلطان محمود غزنوی است. این کتاب علاوه
بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی درباره تاریخ صفاریان، سامانیان و دوره پیش از پادشاهی
محمود غزنوی دارد. نسخه اصلی کتاب حدود ۳۰ جلد بوده که به دستور سلطان مسعود بخش ...

اسب - - چوگان در تاریخ ابن بی بی - سایت صنعت اسب

از جمله، در آن، ‌توصیف هایی درباره ی بازی چوگان و استفاده های گوناگون از چوگان دیده
می شود و نکته ای در اصطلاح چوگان دار در بر دارد که بررسی آن خالی از فایده نیست. ....
او از چوگاندار اکتفا کرده است(مقریزی، ‌السلوک، ‌قسم اول، جزء اول، ‌حاشیه ی ص 435) در
اصطلاحات دیوانی دوره ی غزنوی و سلجوقی و یادنامه ی بیهقی(ص 635)، ‌نیز، ‌از چوگاندار
...

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی |28597| چرا دانلود

10 ا کتبر 2017 ... اصطلاحاتی که بیهقی در باب این دیوان یاد کرده عبارت است از: صاحب برید. نایب
برید. اسکدار. خریطه. مجمّز. (این دو اصطلاحات (5-4) نمی تواند، جزء مقامات دیوانی باشد).
پیک (در عربی بصورت فیج بکار رفته است). جمع آن فیوج آمده است. قاصد مسرع.
دیوان عرض: مقصود دیوان عرض سیاه یا عرض لشکر است، اصطلاح عرض ...

طنین آشنا - انواع نامه در تاریخ بیهقی

گفتم رسم رفته است که چون وزارت به محتشمی رسند آن وزیر مواضعه ای نویسد شرایط
شغل خویش بخواهد و.... " از مواضعه هایی که بین دو فرد ((دیوانی)) منعقد گشته قرار
دادایست که بین بوسهل زوزنی زمانی که ریاست دیوان رسالت را داشت و ماموریت بست
یافته بود و بوالفضل بیهقی که به جانشینی وی منصوب گشته بود نوشته شد. پیمان
نامه ...

تورک ، آذربایجان و سالماس تاریخی - نگاهی به کتاب"مطالعاتی درباره ...

[1]جهت اطلاع ایشان قابل ذکر است که غلام یک لفظ عربی بمعنی « پسر » است و در
کتاب آسمانی قرآن نیز بمعنی پسر بکار رفته و در عبارات و اصطلاحات دیوانی
امپراطوری فراگیر سلجوقی تا عصر قاجار نیز بهمین معنی و بیشتر بمفهوم کارمند و
بعنوان شغل بکاررفته است نه بمعنی نوکر و برده ؛ اما در زبان فارسی بار منفی
گرفته است در ...

هدهد4 - خلاصه ی یادنامه ی بیهقی

11 مه 2013 ... مردی است معتدل و محتاط که با تربیت دیوانی همراه است . در کتاب تاریخ بیهقی شوخی
و طنز دیده نمی شود. رعایت امانت در بیهقی به حد وسواس می رسد. وی مراقب است که گزافه
گویی نکند و از خود ستایش نکند. کاردانی و وظیفه شناس بودن بیهقی موجب شده است
که مورد توجه و وثوق باشد. راز زنده و دلنشین بودن کتاب بیهقی در ...

مناصب، القاب و اصطلاحات «درگاهی» و«دیوانی» در تاریخ بیهقی

مناصب، القاب و اصطلاحات «درگاهی» و«دیوانی» در تاریخ بیهقی. چکیده: تاریخ
بیهقی یکی از فخیم‌ترین و جذاب‌ترین متون تاریخی بجای مانده از قرن پنجم هجری‌ست
که بسیاری از اصطلاحات و القاب درباری عصر غزنوی در آن به یادگار مانده است.
اکثرمناصب، القاب و اصطلاحات دربار غزنوی که در این کتاب آمده‌اند در سلسله‌های ترک
تبار بعدی ...

اسب - - چوگان در تاریخ ابن بی بی - سایت صنعت اسب

از جمله، در آن، ‌توصیف هایی درباره ی بازی چوگان و استفاده های گوناگون از چوگان دیده
می شود و نکته ای در اصطلاح چوگان دار در بر دارد که بررسی آن خالی از فایده نیست. ....
او از چوگاندار اکتفا کرده است(مقریزی، ‌السلوک، ‌قسم اول، جزء اول، ‌حاشیه ی ص 435) در
اصطلاحات دیوانی دوره ی غزنوی و سلجوقی و یادنامه ی بیهقی(ص 635)، ‌نیز، ‌از چوگاندار
...

دیوان های عهد سامانیان | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... كلمات كليدي : تاريخ، سامانيان، ديوان بريد، ديوام محتسب، ديوان رسائل، ديوان استيفا
نویسنده : سعيده سلطاني مقدم تشکیلات دولت سامانی با تق. ... شغل صاحب حرس نیز
مانند دیگر مشاغل درباری در زمان معاویه ایجاد شد. ... در مفاتیح‌العلوم خوارزمی به جای
اصطلاح صاحب برید به اصطلاحات صاحب خبر و منهی برمی‌خوریم.[16].

فصل و وصل - سخنی چند درباره نقابت سادات و برنامه کار نقیب

از آنجا که این مقاله، حاوی نکات ارزنده‌ای درباره تاریخ نقابت سادات است و گزارشی
هرچند مختصر اما مفید از برنامه کار نقیب و اموری که بدو واگذار میشده است ارائه کرده
.... منصب نقابت سادات از آغاز تأسیس تا پایان دوره خلافت عباسی جزء مشاغل دیوانی
ثابت دستگاه خلافت اسلامی بود که پس از آن در تشکیلات خلافت عثمانی نیز عیناً
راه ...

فن ”استیفا“ در روزگار غزنویان و سلجوقیان - فيلو جامعه شناسي

15 دسامبر 2012 ... استیفا در لغت به معنی «تمام گرفتن و طلب تمام کردن» است و در اصطلاح عبارت است
از حساب و حسابداری امور مالی و دخل و خرج. ... آخرین باری که در تاریخ بیهقی از طاهر
نامی به میان می‌آید در وقایع سال ۴۳۲ است که ظاهراً، در آن موقع نیز شغل استیفا داشته،
بنا بر این، در تمام ایام سلطنت مسعود دیوان استیفا با این شخص بوده ...

تاریخ ادبیات ایران

بیهقی در ایامی که در دستگاه غزنویان به خدمت دیوانی اشتغال داشت و خود او ناظر
بسیاری از وقایع بود ، بر آن شد که تاریخ غزنویان را بنویسد . ... بیهقی که در سراسر
حکومت مسعود ، در جزئیات امور وارد بوده ، در جنگها و سفرها شرکت داشته و به اقتضای
شغل خود از همه امور پنهانی و زدوبندهایی که میان قدرتمندان در جریان بوده ، سر در آورده
است ...

ادیب الممالک فراهانی: شاعری در گذار از سنت به تجدد - Mohseni ...

کارنامۀ فعالیت های او نشان می دهد که وی شاعر صِرف نبود، بلکه در برهۀ خطیری از
تاریخ ایران، شعر را عمدتاً وسیله ای برای بیدار کردن مصیبت زدگان خواب گرفته و
..... چون یرلیغ به معنای ”فرمان در صفحۀ ۵۰ و تمغا به معنای ”مُهر و نوعی مالیات“ در
صفحۀ ۱۳۶ استفاده کرده که سال ها پیش از زمان شاعر از مجموعۀ اصطلاحات دیوانی خارج
شده بودند.

مناصب، القاب و اصطلاحات «درگاهی» و«دیوانی» در تاریخ بیهقی

مناصب، القاب و اصطلاحات «درگاهی» و«دیوانی» در تاریخ بیهقی. چکیده: تاریخ
بیهقی یکی از فخیم‌ترین و جذاب‌ترین متون تاریخی بجای مانده از قرن پنجم هجری‌ست
که بسیاری از اصطلاحات و القاب درباری عصر غزنوی در آن به یادگار مانده است.
اکثرمناصب، القاب و اصطلاحات دربار غزنوی که در این کتاب آمده‌اند در سلسله‌های ترک
تبار بعدی ...

فصل و وصل - سخنی چند درباره نقابت سادات و برنامه کار نقیب

از آنجا که این مقاله، حاوی نکات ارزنده‌ای درباره تاریخ نقابت سادات است و گزارشی
هرچند مختصر اما مفید از برنامه کار نقیب و اموری که بدو واگذار میشده است ارائه کرده
.... منصب نقابت سادات از آغاز تأسیس تا پایان دوره خلافت عباسی جزء مشاغل دیوانی
ثابت دستگاه خلافت اسلامی بود که پس از آن در تشکیلات خلافت عثمانی نیز عیناً
راه ...

فن ”استیفا“ در روزگار غزنویان و سلجوقیان - فيلو جامعه شناسي

15 دسامبر 2012 ... استیفا در لغت به معنی «تمام گرفتن و طلب تمام کردن» است و در اصطلاح عبارت است
از حساب و حسابداری امور مالی و دخل و خرج. ... آخرین باری که در تاریخ بیهقی از طاهر
نامی به میان می‌آید در وقایع سال ۴۳۲ است که ظاهراً، در آن موقع نیز شغل استیفا داشته،
بنا بر این، در تمام ایام سلطنت مسعود دیوان استیفا با این شخص بوده ...

همکاری۱۴ساله۱۷۰محقق برای«تاریخ جامع ایران»/ شرح تدوین اثر ماندگار ...

13 ژوئن 2015 ... یا تاریخ بیهقی به یک اعتبار دیگر، یا تاریخ روضه الصفا به اعتباری دیگر،
تاریخ جهانگشای جوینی به اعتباری و ... در منابع کهن عربی و تاریخ اسلام به همین
ترتیب رگه های کوچکی می شود برخی حوادث اجتماعی و فرهنگی را در آنها پیدا کرد. اما
هیچکدام به طور حتی متوسط هم به تاریخ اجتماعی و فرهنگی نپرداخته اند و ...

منشآت تیموری - تاریخ ایران - دکترین شاه عباس در خلیج فارس

5 جولای 2013 ... ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ازﻣﻨﺸات دوره تیموری در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺸات دوره ی ﻣﺬﻛﻮرا ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت
دﻳﮕﺮی درﺑﺎره ﺗﺸﻜﻴﻼت دﻳﻮاﻧﻲ، ﻣﻨﺎﺻﺐ اداری، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ، رﺟﺎل و اﺷﺨﺎص، اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻪ
واﻟﻘﺎب راﻳﺞ آن دوره اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.البته باماهیت ادبی وتاریخی خویش ,حاوی اطلاعات ارزنده ای
در زمینه روابط خارجی دول بایکدیگر بوده . منشأت در حقیقت به اسناد ...

فصل و وصل - سخنی چند درباره نقابت سادات و برنامه کار نقیب

از آنجا که این مقاله، حاوی نکات ارزنده‌ای درباره تاریخ نقابت سادات است و گزارشی
هرچند مختصر اما مفید از برنامه کار نقیب و اموری که بدو واگذار میشده است ارائه کرده
.... منصب نقابت سادات از آغاز تأسیس تا پایان دوره خلافت عباسی جزء مشاغل دیوانی
ثابت دستگاه خلافت اسلامی بود که پس از آن در تشکیلات خلافت عثمانی نیز عیناً
راه ...

تحقیق در مورد تاریخ بیهقی - دانلود مستقیم فایل

29 سپتامبر 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) تعداد صفحه : ۱۱ صفحه قسمتی از متن .doc : عنوان تحقيق « اصطلاحات
ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي » اصطلاحات ديواني: ديوان رسالت ديوان
اسنيفاء ديوان خليفت ديوان عرض ديوان وزارت ديوان وكالت ديوان مملكت و ...

دیوان سالاری - مقاله /آخورسالار/

اين اصطلاح و سمت درباري همچنان در ايران بعد از اسلام شناخته و متداول بوده است و لااقل
از نيمة قرن 4ق/10م تا روزگار قاجار و حتي پس از آن به صورتهاي گوناگون آخورسالار (
بيهقي، 342، 346)، آخُر سالار (همو، 246، 441)، آخُرسَلار (ترجمة تفسير طبري، 3/779)،
سالارِ آخُر (لغتنامه، به نقل از فردوسي)، اميرآخور، اميرآخر (فردوسي، 5/141؛ منهاج، ...

اندیشه مشیت الهی در تاریخ نگاری اسلامی ؛ «مطالعه موردی، تاریخ ...

نخبگان سیاسی و دیوانی و فرمانروایان در تاریخ سلسله های ایران بنا به مصالح
سیاسی و حکومتی از این اندیشه حمایت کرده و سعی در گسترش آن در تمامی زوایای
زندگی مردم داشتند. نوشته حاضر به ... بحث فلسفی - کلامی درباره قدرت خداوند و اراده و
اختیار انسان در عالم اسلام از همان دهه های میانی قرن اول هجری قمری مطرح شد. در میان
قائلین به خدا، ...

مشاغل و مناصب شیعیان در قرن‌های سوم تا ششم هجری قمری

دربارة مقالات در این زمینه نیز پس از مطالعه تقریباً 300 مقاله مرتبط با موضوع، باید
گفت: که در مقالات مربوط به تاریخ اجتماعی شیعیان، بخش اندکی به موضوع «مشاغل»
اختصاص یافته و یا موضوع آنها اوضاع اقتصادی و یا مشاغل مسلمانان و یا شیعیان در
قرن‌های قبل یا بعد از دورة منظور این پژوهش بوده و یا در آنها به نکاتی خاص مانند ...

اطلاع رساني تاريخ و تمدن ملل اسلامي - نگاهی به نظام ديوان سالاری درعهد ...

پس از سلاطين خوارزمي ، مهم ترين مشاغل كشوري ، بر عهده متصديان ديوان وزارت بود و
ساير رؤسا و سازمان ها ، تابع ديوان بودند (نورالدین منشی، 1381: 44، 58، 111، 133،
214، ..... استيفاء در اصطلاح ديواني عبارت ازشغل و عمل مستوفي است و كار مستوفي
رسيدگي به امور مالي، و تنظيم دفترهاي مربوط به آن و همچنين رسيدگي به دخل وخرج يك
...

اسرار اساتید بزرگ Grandmaster Secrets

مقاله استراتژی های بازاریابی

طرح توجیهی تولید کربن فعال

دانلود تحقیق در مورد والادیمیر ایلیچ اولیانوف نیکلای لنین 9 ص.DOC

دانلود کتاب شکستن مرزهای فروش

پاورپوینت درباره محافظت از پی منشاء پیشرفت و توسعه آن

درایور گرافیک لب تاب سونی وایو VPCS13CGX

تحقیق و پژوهشی در مورد خاک و انواع بافت و میزان درجه شوری آن درآزمايشگاه خاكشناسي عمومي

پاورپوینت عید غدیر خم

تحقیق جامع درباره تأثير تحريم‌هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در بهره‌مندي از حقوق بشر