دانلود فایل


پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی,دانلود جديدترين پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته

دانلود فایل پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه )

مقدمه:
1- شرح و بیان مساله پژوهش:
مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.
در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.
با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، حاصل جمع صفر معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.
در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.
بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام نظام بین الملل می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.
ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.
2- بررسی متون موجود:
در پاسخ به مسأله، ما را بر آن داشت تا در زمینه تأثیر تغییر مفهوم امنیت ملی بر برداشت امنیتی ج.ا. ایران به جستجوی متونی که بدان پرداخته ان، نمائیم. کتبی که در این زمینه بطور مبسوط بدین موضوع پرداخته باشند، نیافتیم. اما از مطالعات دانشگاهی که بندرت، در این زمینه کار شده، مطالبی که نزدیک به این موضوع باشد بصورت پایان نامه کارشده است. هر چند از نظر عنوان، به موضوع رساله نزدیک اما زمینه کاری آنها با این رساله بسیار متفاوت بود. به تعدادی از این پایان نامه ها بصورت ذیل اشاره می نمائیم:
تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ایران که توسط سید کاظم رضائی در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شده است. و همینطور پایان نامه سیر تحول در مقوله و ملاحظات امنیت ملی ج. ا. ایران توسط سید حسین ولی پوررزومی در همین مکان دفاع شده است.
اما اینکه متونی که بطور جداگانه به تغییر مفهوم امنیت ملی و برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی بپردازند. بسیار متنوع است. کت، مقالات و تحقیقات دانشگاهی بسیاری در این زمینه منتشر شده است. در مورد مطالب فارسی که در سطح کتاب باشد، در زمینه تغییر مفهوم امنیت ملی وجود ندارد.اما در خصوص امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می توان به کتاب شرایط متحول امنیت ملی ج. ا. ایران که توسط آقای نعمت الله فلاحت پیشه تألیف گردیده، اشاره نمود. این کتاب که متشکل از یک مقدمه و چهار فصل می باشد، در فصل اول به شرایط امنیتی موجود در سطوح سه گانه، داخلی، منطقه ای و بین المللی، در فصل دوم به بررسی فرصت ها و تهدیدهایی که برای امنیت ملی ج. ا. ایران بوجود آمده، در فصل سوم به اهداف منطقه ای ج. ا. ایران و موانع بین المللی در این زمینه پس از جنگ دوم خلیج فارس و بالاخره در فصل چهارم به نتیجه گیری می پردازد.
از میان کتب خارجی موجود و در دسترس در مورد تغییر مفهوم امنیت ملی، کتاب چهره متغیر امنیت ملی است که رابرت ماندل در این کتاب به بررسی مفهوم امنیت ملی در دو زمینه تاریخی و نظری می پردازد، این کتاب به صورت ترجمه شده در دسترس است. ایشان بطور مبسوط ابعاد مختلف امنیت ملی را بررسی می کنند و در فصول آخر کتاب نیز با ارائه مطالعات موردی در این زمینه، مفهوم امنیت ملی را تجزیه و تحلیل می کند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است


دانلود پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی


دانلود جديدترين پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دکتر آرامش شهبازی - فصلنامه حقوق شناسی - اعضای هیات تحریریه

دکتری: حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، عنوان رساله: وحدت نظام حقوق
بین‌الملل، 1388 ... 7) حقوق بین الملل و امنیت انسانی، انجمن ایرانی سازمان ملل متحد،
خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1392. ... 9) سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با
عنوان چالشهای پیش روی حقوق بین الملل اینترنت در حقوق بین الملل، آذرماه 1394.

پایان نامه های رشته علوم سیاسی

این وبلاگ برای معرفی پایان نامه های رشته علوم سیاسی ایجاد شده است علاقه مندان می
توانند مطالب مرتبط. با پایان نامه های خود ( دانشگاه، عنوان پایان نامه،استاد راهنما، استاد
مشاور، .... عنوان: تأثیر فروپاشی ساختار دو قطبی نظام بین الملل بر جایگاه و عملکرد
شورای امنیت. استاد راهنما: ... دانشكده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی. انجمن علمی ...

بنیان گذاری، طراحی و راه اندازی های محمدرضا اقارب پرست

1 - هم سنجی امنیت با عیار نئورئالیسم و پست مدرنیسم. محمد رضا اقارب پرست، محمد
میلاد شجاعی; مقاله اصلی , منتج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد , نویسنده اصلی مقاله
; ژورنال : استاندارد مرکز مطالعات بین الملل - جلد : 0 - Issue : 27 - صفحات از 135 تا
160 - سال : 1395 - DOI : ...

معرفی - پژوهشگاه علوم انسانی

پس از جنگ جهانی دوم و غالب شدن ادبیات و رویکرد آمریکایی در حوزة علوم سیاسی و
استراتژیک جهان، مفهوم امنیت ملی (National Security ) در ادبیات سیاسی اکثر
کشورهای ... امنیت اجتماعی، از آن جهت که مقوله ای بین رشته ای است، نیازمند
بکارگیری دانش در رشته های مختلف مانند جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، حقوق،
اقتصاد، ارتباطات و ...

علوم سياسی بایگانی | پروژه یاب

مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. منتشر شده توسط Modir در ... حقوق بین الملل
دریاها یکی از رشته‌های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته‌های نوین جهان است که
نسبت به سایر رشته‌های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است. […] علوم سياسی. آیا
شما آن را ... پایان نامه توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی. توسعه سياسي و امنيت
ملي دو ...

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - تحقیق ها، مقالات و پایان نامه های ...

جناب آقای محمود گلستانی پایان نامه خود را با عنوان «نقش سازمانهای بین المللی غیر
دولتی در توسعه و ترویج حقوق بشر: مطالعه موردی سازمان عفو بین الملل» در رشته .....
ماه ۱۳۸۸ با راهنمایی دکتر همایون حبیبی و مشاورت دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و
داوری دکتر محمدعلی صلح چی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
...

بنیان گذاری، طراحی و راه اندازی های محمدرضا اقارب پرست

1 - هم سنجی امنیت با عیار نئورئالیسم و پست مدرنیسم. محمد رضا اقارب پرست، محمد
میلاد شجاعی; مقاله اصلی , منتج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد , نویسنده اصلی مقاله
; ژورنال : استاندارد مرکز مطالعات بین الملل - جلد : 0 - Issue : 27 - صفحات از 135 تا
160 - سال : 1395 - DOI : ...

پرتال جامع علوم انسانی-امیرمحمد حاجی یوسفی

عنوان مقاله: شناخت حوادث 2011 خاورمیانه در قالب مبانی مفهومی-نظری. حوزه (های)
تخصصی: مدیریت. تعداد نمایش: 342. چکیده. متن اصلی · دریافت. عنوان مقاله: وضعیت
مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. حوزه (های) ... عنوان مقاله
: مسأله و روش پژوهش در پایان نامه های علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید
بهشتی.

موضوعات پایان نامه علوم سیاسی | ترجمه مقالات ISI

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه علوم سیاسی و پایان نامه روابط بین الملل و
برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور. در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه
، پروژه، تحقیق در زمینه رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی را برای شما دانشجویان
ارشد و دکتری رشته علوم سیاسی پیشنهاد دهیم ... تاثیرات جهانی شدن بر هویت ملی در
ایران

پایان نامه توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی - دانلود پرسشنامه و مقاله

21 ا کتبر 2017 ... زيرا كه مرزهاي ملي تا حدود بسيار زيادي نفوذپذير گرديده و بسياري از مطالبات داخلي
جنبه بين المللي يافته است و به صورت قواعد و ارزشهاي فراملي درآمده است و به نسبت
پذيرش يا عدم پذيرش نظامهاي سياسي با اين قواعد بر امنيت ملي واحدهاي سياسي تأثير
گذاشته است كه درخواست مردم جهت برخورداري از حقوق قانوني و مدني ...

عناوین پیشنهادی پایان نامه - حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - عناوین پیشنهادی پایان نامه - قابل
استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل
و ... کلیه دانشجویان محترم دکتری و کارشناسی ارشد در تمامی رشته های حقوق میتوانند
سئوالات خود را در خصوص پایان نامه های خود مطرح نمایند تا در اسرع وقت پاسخ خود را ...

دانلود پایان نامه ارشد:اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای ...

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی
بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. ... دیگر دولت ها بر اساس
وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و
بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا
پشتیبانی و ...

سیامک ره پیک - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

4- مباني اختيارات رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي و مقايسه آن با اختيارات
رئيس جمهوري در برخي از نظام هاي رياستي ، ديدگاههاي حقوقي ، زمستان 1377 . 5- جريان
قاعده الشبهه ... 3- تحليل تروريسم در نسبيت مفهومي امنيت و منافع ملي(تروريسم و
دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين الملل) ، دانشكده علوم قضايي 1380 . 4- ملاحظات
حقوقي ...

دکتر مجتبی مقصودی - انجمن علوم سیاسی ایران

6-مقاله: بررسی توصیفی عناوین پایان نامه های رشته های علوم سیاسی و روابط بین
الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی،سال دوم،شماره 5 ، زمستان 1385 ... 23- معرفی و نقد کتاب
: بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، فصلنامه سیاست (
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391

رزومه - فیروز اصلانی - دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه. بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،
محسن قلی زاده مسگرها، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1390/03/04; تحلیل ...
در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه، مینا امراللهی بیوکی، غیرکاربردی، گروه
حقوق عمومی، 1386/12/11; تحلیل مقوله امنیت ملی و نهادهای سیاستگذاری آن در نظام
جمهوری ...

تحلیل نامه امام خامنه‌ای از منظر مفاهیم دانش روابط بین‌الملل - خبرگزاری ...

8 ساعت قبل ... با ذکر این مقدمه، مهم‌‌‌‌ترین مفاهیم موجود در دانش روابط بین‌‌‌‌الملل که با استفاده از آن‌‌‌‌ها
می‌‌‌‌توان نامۀ رهبر معظم را تجزیه و تحلیل کرد عبارتند از: مفهوم امنیت هستی‌‌‌‌شناختی.
امنیت هستی‌‌‌‌شناختی یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در روابط بین‌‌‌‌الملل است که آن را
جریان‌‌‌‌های معنا‌‌‌‌گرای این رشته از جمله سازه‌‌‌‌انگاری با چهره‌هایی چون جنیفر ...

احمد بخشایش اردستانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به اصرار خانواده و دوستان دوران دبیرستان باز در کنکور سراسری شرکت نمودم و در
رشته پزشکی دانشگاه همدان پذیرفته شدم. همزمان دانشگاه امام صادق (ع) هم کنکور جدا
گانه برگزار می‌نمود و من هم متأثر از تب دینی و مذهبی موجود در جامعه شرکت کردم و در
رشته علوم سیاسی قبول شدم. شوق و اشتیاق به مباحثه سیاسی مرا به سمت دانشگاه امام
صادق ...

موضوعات پیشنهادی دپارتمان علوم سیاسی - پایان نامه | پروپوزال ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی دپارتمان علوم سیاسی -
سایت تحقیق و پروژه (موسسه علمی پژوهشی نصیر) ... پیوستار تاریخی جنبش های
اجتماعی- سیاسی معاصر ایران; تحلیل جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل
; روشنفکری و سیاست در گذر تاریخ; شکل بندی امنیت همیارانه در خلیج فارس; عوامل ...

پایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسی | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد ...

... ارتباط با امنیت و حاکمیت ملی در سطح جامعه بین‌المللی و بالعكس · پایان نامه ارشد
علوم سیاسی: چه عواملی بر مدیریت حضرت امام خمینی در بحرانهای دهه اول انقلاب بحران
تسخیر لانه جاسوسی امریکا، جنگ تحمیلی، اختلاف حزب و لیبرال ها موثر بوده · پایان
نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل: موازنه سازی آمریکا در مقابل چین · پایان نامه ارشد
...

پايان نامه هاي حمايت شده - موسسه کار و تامین اجتماعی

"بررسی اثرات آلودگی صوتی بر فرسودگی شغلی کارگران یک پالایشگاه نفت در
تهران در سال 1380 و ارائه راه حلهای مدیریتی جهت کاهش آن, دکتر پروین نصیری –
دکتر بهزاد رمضانی, كارشناسي ارشد, 8201-1.pdf, پریسا خرازی, کد پایان نامه : 1-
8201, دانشگاه آزاد اسلامی, 1382/01/30. "مقایسه تأثیر نوبت‌کاری ( در گردش و ثابت )
بر ...

بسترها و روندهای آموزش اقتصاد سیاسی بین الملل ... - مشاهده جزئیات اعلان

5 مه 2014 ... نظام توزیع سیاسی، برخلاف اقتصاد که از نظر حقوقی بر مبادله داوطلبانه تاکید می
کند، مستلزم اقتدار است. ... از منظر علوم سیاسی و روابط بین الملل اقتصاد سیاسی
بین الملل سه حوزه مفهومی را در بر می گیرد نخست دستیابی به توسعه بعنوان هدفی
غیر از رشد در سیاست های اقتصادی ، دوم اهمیت سیاستگذاری عمومی در ...

متون سیاسی - پايان نامه ها

آزادى عقيده و بيان در نظام جمهورى اسلامى ايران. (پايان نامه كارشناسى ارشد حقوق عمومى).
به راهنمايى عباسعلى عميد زنجانى. تهران: دانشگاه تهران, دانشكده حقوق و علوم سياسى,
1374, 225ص. 3. برجى, محمدحسن. استبداد و آزادى در آثار ميرزا فتحعلى آخوندزاده. (
پايان نامه كارشناسى ارشد كتابدارى). به راهنمايى نورالله مرادى. تهران: دانشگاه تهران ...

دهقانی‌: تحول علوم سیاسی در شورای تحول صورت نمی‌گیرد/ نوروزی: یکی ...

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی،ششمین قسمت از
برنامه همراه با خرد با موضوع علوم سیاسی اسلامی با حضور حجت الاسلام محمدجواد نوروزی
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از شبکه چهار سیما پخش شد.

حقوق بين الملل در برابر روابط بين الملل؛ بررسی ميان رشته ای مفهوم ...

لزوم ایجاد ارتباط میان دو رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل سال هاست که در نظام
آموزشی. ایران مغفول مانده است و .... به شیوه طراحی و اثرگذاری نهادهای بین المللی،
معاهدات و موافقت نامه های بین المللی توجه. نشان داده است. آگاهی از .... بین الملل شده است
. مفهوم اعتبار و کاربرد آن در تبیین رفتار دولت نه در ادبیات علوم سیاسی و نه در
ادبیات ...

رزومه علمی-پژوهشی - دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

22 آوريل 2015 ... ۳۷٫ عضو شورای علمی، فصلنامه پژوهشهای خاورمیانه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،
دانشگاه علامه طباطبایی ۵٫ زمینه های تحقیقاتی : – سیاست بین الملل ... ۸٫ قربانی،
ارسلان و قدیمی، اکرم، “بررسی راهبردی سیاست خارجی آمریکا در کردستان عراق و
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران”، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد، ش ۶۲، بهار ...

دکتر آرامش شهبازی - فصلنامه حقوق شناسی - اعضای هیات تحریریه

دکتری: حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، عنوان رساله: وحدت نظام حقوق
بین‌الملل، 1388 ... 7) حقوق بین الملل و امنیت انسانی، انجمن ایرانی سازمان ملل متحد،
خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1392. ... 9) سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با
عنوان چالشهای پیش روی حقوق بین الملل اینترنت در حقوق بین الملل، آذرماه 1394.

پایان نامه های رشته علوم سیاسی

این وبلاگ برای معرفی پایان نامه های رشته علوم سیاسی ایجاد شده است علاقه مندان می
توانند مطالب مرتبط. با پایان نامه های خود ( دانشگاه، عنوان پایان نامه،استاد راهنما، استاد
مشاور، .... عنوان: تأثیر فروپاشی ساختار دو قطبی نظام بین الملل بر جایگاه و عملکرد
شورای امنیت. استاد راهنما: ... دانشكده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی. انجمن علمی ...

حقوق بين الملل در برابر روابط بين الملل؛ بررسی ميان رشته ای مفهوم ...

لزوم ایجاد ارتباط میان دو رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل سال هاست که در نظام
آموزشی. ایران مغفول مانده است و .... به شیوه طراحی و اثرگذاری نهادهای بین المللی،
معاهدات و موافقت نامه های بین المللی توجه. نشان داده است. آگاهی از .... بین الملل شده است
. مفهوم اعتبار و کاربرد آن در تبیین رفتار دولت نه در ادبیات علوم سیاسی و نه در
ادبیات ...

جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی - دانلود پایان نامه های دانشگاهی ...

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته ی علوم
سیاسی. موضوع: جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی. استاد راهنما: دکتر احمد رشیدی
استاد مشاور: دکتر محمدتقی قزلسفلی نام دانشجو: ………………….. دی ماه 1392 الف
سپاسگزاری سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و
دانش ...

علوم سیاسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... پایان نامه دفاع شده رشته علوم سیاسی. ... 23, بررسی مفهوم امنیت در نظام بین المللی
پس از جنگ, 00084001787, روح الله شجاع لاریجان, اصغر پرتویی, فرشید جعفری,
1387/5/29 .... 74, نقش وجایگاه انرژی در تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران,
860809349, مصطفی آقا علی, بهمن کشاورز, مهدی خوش خطی, 1388/11/19.

تحلیل نامه امام خامنه‌ای از منظر مفاهیم دانش روابط بین‌الملل - خبرگزاری ...

8 ساعت قبل ... با ذکر این مقدمه، مهم‌‌‌‌ترین مفاهیم موجود در دانش روابط بین‌‌‌‌الملل که با استفاده از آن‌‌‌‌ها
می‌‌‌‌توان نامۀ رهبر معظم را تجزیه و تحلیل کرد عبارتند از: مفهوم امنیت هستی‌‌‌‌شناختی.
امنیت هستی‌‌‌‌شناختی یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در روابط بین‌‌‌‌الملل است که آن را
جریان‌‌‌‌های معنا‌‌‌‌گرای این رشته از جمله سازه‌‌‌‌انگاری با چهره‌هایی چون جنیفر ...

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ - صفحه اصلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه. اﺻﻔﻬﺎن. ). داوران اﯾﻦ ﺷﻤﺎره. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ. د. ﮐﺘﺮ. آرﻣﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ. (. اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮج. ) ، دﮐﺘﺮ. ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮي. (. داﻧﺸ. ﯿﺎر. داﻧﺸﮕﺎه. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ. ) ،
دﮐﺘﺮ ... ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه و رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن. ﺑﺎ ﻣ. ﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﺴﺌﻮل و اﯾﻤﯿﻞ وي، در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد . •. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ، ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﯾﺎ
رﺳﺎﻟﻪ.

دانشگاه یاسوج | Yasouj University

اشتغال. رشته اصلي: علوم سیاسی ... 5- همکاری با گروه علوم سیاسی و روابط بین
الملل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(86-1380) ... جنبش های اسلامی معاصر/ تاریخ روابط
خارجی ایران/مسایل سیاسی اقتصادی جهان سوم/نظام های سیاسی تطبیقی/ ارتش و
سیاست/ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ابران/ حقوق بین الملل خصوصی/ مبانی جامعه
شناسی عمومی.

موسسه علمی- پژوهشی پویشگران - موضوعات پایان نامه روابط بین الملل

موسسه علمی- پژوهشی پویشگران - موضوعات پایان نامه روابط بین الملل - مشاوره پروژه
های دانشگاهی از انتخاب موضوع تا دفاعیه. ... آثار و تبعات سياسي اشغال عراق بر
ساختار نظام بين الملل بر اساس تئوري نورئاليسم کنث والتز ... دولت سازي در
افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 و تأثير آن بر امنيت ملي ايران (1385-1380).

جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی - دانلود پایان نامه های دانشگاهی ...

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته ی علوم
سیاسی. موضوع: جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی. استاد راهنما: دکتر احمد رشیدی
استاد مشاور: دکتر محمدتقی قزلسفلی نام دانشجو: ………………….. دی ماه 1392 الف
سپاسگزاری سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و
دانش ...

لیست پایان نامه های علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل ...

22 ژانويه 2015 ... لیست پایان نامه های علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل سال 1390
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. Category: پایان .... آنتونيونگري و مفهوم
دموكراسي مطلق. پديدآور ..... موقعيت ژئواكونوميك انرژي ايران و تأثير آن بر امنيت ملي
(با تاكيد بر استراتژي‌هاي ژئواكونوميكي ايالات متحده امريكا). پديدآور.

علوم سياسی بایگانی | پروژه یاب

مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. منتشر شده توسط Modir در ... حقوق بین الملل
دریاها یکی از رشته‌های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته‌های نوین جهان است که
نسبت به سایر رشته‌های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است. […] علوم سياسی. آیا
شما آن را ... پایان نامه توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی. توسعه سياسي و امنيت
ملي دو ...

پروفایل شخصی - حاکم قاسمی - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

رج, عنوان تحقیقاتی / پژوهشی, تاریخ شروع, تاریخ پایان, مؤسسه/سازمان, فایل
مرتبط, پیوند مرتبط. ١, ابعاد جشنواره ها و ... ٩, پست صهیونیسم وتاثیر ان
براسرائیل, ١٣٨٧, فصلنامه سیاست ( دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران), ---
... ١٩, تاثیر نظام بین المللی بر واگرایی ملنها در حوزه ایران فرهنگی, دی ٨٧, فصلنامه
مطالعات ملی, ---.

بسترها و روندهای آموزش اقتصاد سیاسی بین الملل ... - مشاهده جزئیات اعلان

5 مه 2014 ... نظام توزیع سیاسی، برخلاف اقتصاد که از نظر حقوقی بر مبادله داوطلبانه تاکید می
کند، مستلزم اقتدار است. ... از منظر علوم سیاسی و روابط بین الملل اقتصاد سیاسی
بین الملل سه حوزه مفهومی را در بر می گیرد نخست دستیابی به توسعه بعنوان هدفی
غیر از رشد در سیاست های اقتصادی ، دوم اهمیت سیاستگذاری عمومی در ...

علوم سیاسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... پایان نامه دفاع شده رشته علوم سیاسی. ... 23, بررسی مفهوم امنیت در نظام بین المللی
پس از جنگ, 00084001787, روح الله شجاع لاریجان, اصغر پرتویی, فرشید جعفری,
1387/5/29 .... 74, نقش وجایگاه انرژی در تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران,
860809349, مصطفی آقا علی, بهمن کشاورز, مهدی خوش خطی, 1388/11/19.

علل خاتمه جنگ ايران و عراق از ديد نظريه های روابط بين الملل

31 جولای 2012 ... بین الملل كدامند و كدام نظريه بهتر می تواند پايان جنگ ايران و عراق را تبیین نمايد؟
فرضیه. مقاله به ... لیبرالیستی جنگ، عوامل سیاسی )نوع نظام سیاسی حاكم در تهران و
بغداد( بیشترين نقش. را در پايان جنگ ايران و عراق ... نظريه پردازی های مختلف در
رشته روابط بین الملل در مورد علل خاتمه آن است. است كه: مهم ترين علل ...

دگردیسی مفهومی تروریسم از منظر حقوق بین الملل

پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در
شکل و روش های .... نظام سیاسی و حقوق بین المللی پس از جنگ را تنظیم نماید. ..... سال
سوم، شماره4.حقوق و سیاست. ،پایان نامه کارشناسی ارشد - آشوری، حسن )1387(، »
تروریسم و سازمان های بین المللی«،. رشته حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مراغه.

ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ - IDLO

از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزﻩ ﻣﻴﺪهﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد
ﮐﻨﺪ . ﻣﺜﻼ، دوﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن را ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻳﮏ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ اش
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ . رﺟﻮع. ﺷﻮد ﻓﻘﺮ. 3. ﻣﺎدﻩ. 19. ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ. و ﺳﻴﺎﺳﯽ . اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻧﻔﺲ. Nemu
Tenetur Edere Contra Se (Principle Against Self-. Incrimination). اﻳﻦ واژﻩ ﻻﺗﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﻳﻦ ...

متون سیاسی - پايان نامه ها

آزادى عقيده و بيان در نظام جمهورى اسلامى ايران. (پايان نامه كارشناسى ارشد حقوق عمومى).
به راهنمايى عباسعلى عميد زنجانى. تهران: دانشگاه تهران, دانشكده حقوق و علوم سياسى,
1374, 225ص. 3. برجى, محمدحسن. استبداد و آزادى در آثار ميرزا فتحعلى آخوندزاده. (
پايان نامه كارشناسى ارشد كتابدارى). به راهنمايى نورالله مرادى. تهران: دانشگاه تهران ...

بهترین دوره های کارشناسی ارشد را روابط بین الملل 2018‏

اگر چه روابط بین الملل یک رشته نسبتا جوان، قدمت آن به قرن 17 است، آن است که به
وضعیت بسیار فشرده شکل دادن در دنیای مدرن بسیار توسعه یافته یکی، تا حدی به
لطف. با استاد در روابط بین الملل، شما می توانید یک حرفه ای پرداختن به تعدادی از
مسائل مهم مانند حقوق بشر، برخورد با جرایم سازمان یافته، جهانی شدن، گسترش
تسلیحات ...

امنیت بین الملل international security | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... امنيت، امنيت بين الملل، روابط بين الملل، امنيت جهاني، علوم سياسي نویسنده : علي
محمد ابوالحسني امنیت عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا از. ... [1] برداشت
متفکران سیاسى از امنیت جهانى و امنیت بین‌المللى، همانند مفهوم امنیت، همواره با
تحولات نظام جهانى، متحول و سیال بوده است. صرف‌نظر از این‌که در مورد مفهوم امنیت ...

پرتال جامع علوم انسانی-امیرمحمد حاجی یوسفی

عنوان مقاله: شناخت حوادث 2011 خاورمیانه در قالب مبانی مفهومی-نظری. حوزه (های)
تخصصی: مدیریت. تعداد نمایش: 342. چکیده. متن اصلی · دریافت. عنوان مقاله: وضعیت
مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. حوزه (های) ... عنوان مقاله
: مسأله و روش پژوهش در پایان نامه های علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید
بهشتی.

گروه روابط بین الملل - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروه روابط بین الملل یکی از گروه های آموزشی مستقر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه است که در آموزش دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته روابط
بین الملل فعال است. دوره کارشناسی ارشد شامل چهار نیمسال است. سه نیمسال نخست
بیشتر جنبه آموزشی دارد و نیمسال چهارم به طور خاص پژوهشی و معطوف به نگارش پایان
نامه ...

احمد بخشایش اردستانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به اصرار خانواده و دوستان دوران دبیرستان باز در کنکور سراسری شرکت نمودم و در
رشته پزشکی دانشگاه همدان پذیرفته شدم. همزمان دانشگاه امام صادق (ع) هم کنکور جدا
گانه برگزار می‌نمود و من هم متأثر از تب دینی و مذهبی موجود در جامعه شرکت کردم و در
رشته علوم سیاسی قبول شدم. شوق و اشتیاق به مباحثه سیاسی مرا به سمت دانشگاه امام
صادق ...

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ

ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑﻴﻞ.
ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ. ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺍﺯ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﮎ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎ. ﺩﺭ ﺻـﺤﻨﻪ. ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،ﺩﻭﻟﺘﻬـﺎ ﺑـﺮﺍ. ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑــﻪ ﺁﻥ ﺣﺎﺿــﺮﻧﺪ .... ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺭﮊﻳﻢ ﻫﺎ، ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻭ
ﺷﻴﻮﻩ ...

لیست کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... انعطاف پذیری و تمرینات کششی رشته تربیت بدنی. بانکداری بانک ملی ایران
رشته جامعه شناسی. مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی.
اکسپرسیونیسم انتزاعی یا Action Painting رشته هنر. عوامل موثر در اشتغال و
بیکاری در جامعه ایران. درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به ...

حقوق بين الملل در برابر روابط بين الملل؛ بررسی ميان رشته ای مفهوم ...

لزوم ایجاد ارتباط میان دو رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل سال هاست که در نظام
آموزشی. ایران مغفول مانده است و .... به شیوه طراحی و اثرگذاری نهادهای بین المللی،
معاهدات و موافقت نامه های بین المللی توجه. نشان داده است. آگاهی از .... بین الملل شده است
. مفهوم اعتبار و کاربرد آن در تبیین رفتار دولت نه در ادبیات علوم سیاسی و نه در
ادبیات ...

عناوین پایان نامه ها - دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

عناوین پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 به نام... ... اس‍لام‍ی‌، ن‍ظام‌. ع۴۵. ق‍رب‍ان‍ی‌ در
ب‍ی‍ن‌ اق‍وام‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌. ص‍ور، ف‍اطم‍ه‌. ع۴۶. م‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ول‍ی‍و (ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‌
اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌). ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د. ع۴۷. م‍ف‍ه‍وم‌ از خ‍ود ب‍ی‍گ‍ان‍ک‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌.

رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و استراتژیک ...

ohfreedom`. March 15th, 2010, 10:19 PM. سلام دوستان. من لیسانس علوم سیاسی دارم
. کسی دانشگاهی می شناسه که رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه
ای و استراتژیک، مدیریت سایبر و یا حتی حقوق سیاسی (ترجیحا دارای استاد ایرانی
و فاند) رو داشته باشه؟ لطفا معرفی کنید (برای ارشد).

گروه روابط بین الملل - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروه روابط بین الملل یکی از گروه های آموزشی مستقر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه است که در آموزش دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته روابط
بین الملل فعال است. دوره کارشناسی ارشد شامل چهار نیمسال است. سه نیمسال نخست
بیشتر جنبه آموزشی دارد و نیمسال چهارم به طور خاص پژوهشی و معطوف به نگارش پایان
نامه ...

جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی - دانلود پایان نامه های دانشگاهی ...

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته ی علوم
سیاسی. موضوع: جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی. استاد راهنما: دکتر احمد رشیدی
استاد مشاور: دکتر محمدتقی قزلسفلی نام دانشجو: ………………….. دی ماه 1392 الف
سپاسگزاری سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و
دانش ...

defended/دفاع شده

مقطع/رشته ارشد. دانشگاه. عنوان پایاننامه. تاریخ دفاع. فرهاد درویشی, 43, سجاد مومیوند,
علوم سیاسی, بین‌المللی امام خمینی, عوامل مؤثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و
فدراسیون ... 37, مهدی جاودانی مقدم, نفیسه سادات صدری, ارشد روابط بین‌الملل, آزاد
اسلامی واحد قم, تأثیر روابط اسرائیل و روسیه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس
از جنگ سرد ...

دکتر آرامش شهبازی - فصلنامه حقوق شناسی - اعضای هیات تحریریه

دکتری: حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، عنوان رساله: وحدت نظام حقوق
بین‌الملل، 1388 ... 7) حقوق بین الملل و امنیت انسانی، انجمن ایرانی سازمان ملل متحد،
خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1392. ... 9) سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با
عنوان چالشهای پیش روی حقوق بین الملل اینترنت در حقوق بین الملل، آذرماه 1394.

موسسه علمی- پژوهشی پویشگران - موضوعات پایان نامه روابط بین الملل

موسسه علمی- پژوهشی پویشگران - موضوعات پایان نامه روابط بین الملل - مشاوره پروژه
های دانشگاهی از انتخاب موضوع تا دفاعیه. ... آثار و تبعات سياسي اشغال عراق بر
ساختار نظام بين الملل بر اساس تئوري نورئاليسم کنث والتز ... دولت سازي در
افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 و تأثير آن بر امنيت ملي ايران (1385-1380).

بسترها و روندهای آموزش اقتصاد سیاسی بین الملل ... - مشاهده جزئیات اعلان

5 مه 2014 ... نظام توزیع سیاسی، برخلاف اقتصاد که از نظر حقوقی بر مبادله داوطلبانه تاکید می
کند، مستلزم اقتدار است. ... از منظر علوم سیاسی و روابط بین الملل اقتصاد سیاسی
بین الملل سه حوزه مفهومی را در بر می گیرد نخست دستیابی به توسعه بعنوان هدفی
غیر از رشد در سیاست های اقتصادی ، دوم اهمیت سیاستگذاری عمومی در ...

دکتر فیروز اصلانی | گروه آموزشی و پژوهشی حقوق

کارشناسی, 1365, حقوق قضایی, تهران. کارشناسی ارشد, 1369, حقوق بین الملل, هال -
انگلستان. دکتری, 1386, اندیشه سیاسی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فعالیت‌های آموزشی. تدریس: برخی از عناوین تدریس ایشان عبارت است از: حقوق اساسی
; مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی; نظام های انتخاباتی; حقوق اساسی تطبیقی; متون
...

علوم سياسی بایگانی | پروژه یاب

مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. منتشر شده توسط Modir در ... حقوق بین الملل
دریاها یکی از رشته‌های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته‌های نوین جهان است که
نسبت به سایر رشته‌های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است. […] علوم سياسی. آیا
شما آن را ... پایان نامه توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی. توسعه سياسي و امنيت
ملي دو ...

وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران

به طور کلی، «بحران » مفهومی است که برای اشاره به اختلال در روابط اجزای درونی
سیستم و نیز رابطه سیستم با محیط بیرونی که در نهایت موجب اختلال در کل نظام می
شود، به کار می .... (همان; ازغندی، 1372،19 - 20) انتشار «نشریه دانشکده حقوق و علوم
سیاسی »، تاسیس «مرکز مطالعات عالی بین المللی (1344) و «مدرسه علوم سیاسی و
امور حزبی ...

بررسی ارکان متشکله حقوق امنیت ملی در آمریکا - دانشگاه جامع امام حسین

واژگان کلیدی. حقوق، قانون، امنیت ملی، حقوق امنیت ملی، ایاالت متحده آمریکا. 1. این
مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد است که در دانشگاه جامع امام حسین)ع( دفاع
شده اشت. 2. دکتری حقوق خصوصی، دانشیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران. 3. دانش آموخته کارشناسی ارشد اطالعات استراتژیک دانشگاه جامع امام
حسین)ع(.

دریافت فایل

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ. ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ. ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ. ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ. ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﮐﻴﻔﺮﻱ. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ. : ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻱ. ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ. ﺩﺭﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ... ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ. ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ. ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ. ﻛﻴﻔﺮﻱ. ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳ. ﻲ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ،. ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﮔﺸﺘﻪ.

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - تحقیق ها، مقالات و پایان نامه های ...

جناب آقای محمود گلستانی پایان نامه خود را با عنوان «نقش سازمانهای بین المللی غیر
دولتی در توسعه و ترویج حقوق بشر: مطالعه موردی سازمان عفو بین الملل» در رشته .....
ماه ۱۳۸۸ با راهنمایی دکتر همایون حبیبی و مشاورت دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و
داوری دکتر محمدعلی صلح چی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
...

بنیان گذاری، طراحی و راه اندازی های محمدرضا اقارب پرست

1 - هم سنجی امنیت با عیار نئورئالیسم و پست مدرنیسم. محمد رضا اقارب پرست، محمد
میلاد شجاعی; مقاله اصلی , منتج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد , نویسنده اصلی مقاله
; ژورنال : استاندارد مرکز مطالعات بین الملل - جلد : 0 - Issue : 27 - صفحات از 135 تا
160 - سال : 1395 - DOI : ...

علوم سیاسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... پایان نامه دفاع شده رشته علوم سیاسی. ... 23, بررسی مفهوم امنیت در نظام بین المللی
پس از جنگ, 00084001787, روح الله شجاع لاریجان, اصغر پرتویی, فرشید جعفری,
1387/5/29 .... 74, نقش وجایگاه انرژی در تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران,
860809349, مصطفی آقا علی, بهمن کشاورز, مهدی خوش خطی, 1388/11/19.

شورای امنیت و گسترش مفهومی و عملیاتی امنیت بین المللی(2010-1991)

مفهوم امنیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی رشته روابط بین‌الملل، به موازات تحولاتی
که در نظام بین‌المللی و الگوهای رفتاری بازیگران رخ داده، دچار تحول گردیده است. از
جوامع ... تری نسبت به مفهوم امنیت داشته و متناسب با آن خلع سلاح و کنترل
تسلیحات، تروریسم، حقوق بشر، محیط زیست و بیماریهای واگیردار را از موارد امنیتی
دانسته است.

ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ - IDLO

از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزﻩ ﻣﻴﺪهﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد
ﮐﻨﺪ . ﻣﺜﻼ، دوﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن را ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻳﮏ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ اش
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ . رﺟﻮع. ﺷﻮد ﻓﻘﺮ. 3. ﻣﺎدﻩ. 19. ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ. و ﺳﻴﺎﺳﯽ . اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻧﻔﺲ. Nemu
Tenetur Edere Contra Se (Principle Against Self-. Incrimination). اﻳﻦ واژﻩ ﻻﺗﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﻳﻦ ...

تعالی بسمه پایان نامه رشته: حقوق بین الملل دانشجو استاد مشاور استاد را

های بین المللی. 2 . عبدالحسین صفائی مرتضی قاسمی. مهدی نیک نفس. بررسی
تطبیقی حقوق مالکیت معنوی در. نظام بین الملل و حقوق موضوعه ایران. 3 . عبدالحسین
... دیوان بین الملل کیفری. در پرتو ارجاعات شورای امنیت. 21. امیر حقانی. چگنی.
حسین. طالقانی. مهدی. نیک نفس. راههای مبارزه با تروریسم و آثار آن در. حقوق بین الملل.
22.

پاورپوینت درس 5 پیام های آسمانی هشتم (روزی که اسلام کامل شد)

پاورپوینت بانک هاي اطلاعاتي

پاورپوینت تعمیر و نگهداری ترک ساختمان.PPT

تجارت الكترونكي

پاورپوینت تعمیر و نگهداری ترک ساختمان.PPT

دانلود مقاله کامل درباره بافت

زندگی نامه کسایی

قالب نمونه سوال ریاضی متوسط تایپ شده در ورد word با فرمت docx , pdf, فصل اول و دوم ریاضی هشتم

تحقیق و بررسی صنعت كاغذ سازي

مقاله درباره بيماري هاي ژنتيک و تغذيه