دانلود فایل


پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی,دانلود جديدترين پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته

دانلود فایل پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه )

مقدمه:
1- شرح و بیان مساله پژوهش:
مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.
در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.
با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، حاصل جمع صفر معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.
در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.
بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام نظام بین الملل می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.
ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.
2- بررسی متون موجود:
در پاسخ به مسأله، ما را بر آن داشت تا در زمینه تأثیر تغییر مفهوم امنیت ملی بر برداشت امنیتی ج.ا. ایران به جستجوی متونی که بدان پرداخته ان، نمائیم. کتبی که در این زمینه بطور مبسوط بدین موضوع پرداخته باشند، نیافتیم. اما از مطالعات دانشگاهی که بندرت، در این زمینه کار شده، مطالبی که نزدیک به این موضوع باشد بصورت پایان نامه کارشده است. هر چند از نظر عنوان، به موضوع رساله نزدیک اما زمینه کاری آنها با این رساله بسیار متفاوت بود. به تعدادی از این پایان نامه ها بصورت ذیل اشاره می نمائیم:
تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ایران که توسط سید کاظم رضائی در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شده است. و همینطور پایان نامه سیر تحول در مقوله و ملاحظات امنیت ملی ج. ا. ایران توسط سید حسین ولی پوررزومی در همین مکان دفاع شده است.
اما اینکه متونی که بطور جداگانه به تغییر مفهوم امنیت ملی و برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی بپردازند. بسیار متنوع است. کت، مقالات و تحقیقات دانشگاهی بسیاری در این زمینه منتشر شده است. در مورد مطالب فارسی که در سطح کتاب باشد، در زمینه تغییر مفهوم امنیت ملی وجود ندارد.اما در خصوص امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می توان به کتاب شرایط متحول امنیت ملی ج. ا. ایران که توسط آقای نعمت الله فلاحت پیشه تألیف گردیده، اشاره نمود. این کتاب که متشکل از یک مقدمه و چهار فصل می باشد، در فصل اول به شرایط امنیتی موجود در سطوح سه گانه، داخلی، منطقه ای و بین المللی، در فصل دوم به بررسی فرصت ها و تهدیدهایی که برای امنیت ملی ج. ا. ایران بوجود آمده، در فصل سوم به اهداف منطقه ای ج. ا. ایران و موانع بین المللی در این زمینه پس از جنگ دوم خلیج فارس و بالاخره در فصل چهارم به نتیجه گیری می پردازد.
از میان کتب خارجی موجود و در دسترس در مورد تغییر مفهوم امنیت ملی، کتاب چهره متغیر امنیت ملی است که رابرت ماندل در این کتاب به بررسی مفهوم امنیت ملی در دو زمینه تاریخی و نظری می پردازد، این کتاب به صورت ترجمه شده در دسترس است. ایشان بطور مبسوط ابعاد مختلف امنیت ملی را بررسی می کنند و در فصول آخر کتاب نیز با ارائه مطالعات موردی در این زمینه، مفهوم امنیت ملی را تجزیه و تحلیل می کند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است


دانلود پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی


دانلود جديدترين پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عناوین پیشنهادی پایان نامه - حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - عناوین پیشنهادی پایان نامه - قابل
استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل
و ... کلیه دانشجویان محترم دکتری و کارشناسی ارشد در تمامی رشته های حقوق میتوانند
سئوالات خود را در خصوص پایان نامه های خود مطرح نمایند تا در اسرع وقت پاسخ خود را ...

احمد بخشایش اردستانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به اصرار خانواده و دوستان دوران دبیرستان باز در کنکور سراسری شرکت نمودم و در
رشته پزشکی دانشگاه همدان پذیرفته شدم. همزمان دانشگاه امام صادق (ع) هم کنکور جدا
گانه برگزار می‌نمود و من هم متأثر از تب دینی و مذهبی موجود در جامعه شرکت کردم و در
رشته علوم سیاسی قبول شدم. شوق و اشتیاق به مباحثه سیاسی مرا به سمت دانشگاه امام
صادق ...

بهترین دوره های کارشناسی ارشد را روابط بین الملل 2018‏

اگر چه روابط بین الملل یک رشته نسبتا جوان، قدمت آن به قرن 17 است، آن است که به
وضعیت بسیار فشرده شکل دادن در دنیای مدرن بسیار توسعه یافته یکی، تا حدی به
لطف. با استاد در روابط بین الملل، شما می توانید یک حرفه ای پرداختن به تعدادی از
مسائل مهم مانند حقوق بشر، برخورد با جرایم سازمان یافته، جهانی شدن، گسترش
تسلیحات ...

جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی - دانلود پایان نامه های دانشگاهی ...

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته ی علوم
سیاسی. موضوع: جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی. استاد راهنما: دکتر احمد رشیدی
استاد مشاور: دکتر محمدتقی قزلسفلی نام دانشجو: ………………….. دی ماه 1392 الف
سپاسگزاری سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و
دانش ...

مقالات علمی پژوهشی :: مجله تخصصی مطالعات آمریکا

۳۵۸ مطلب با موضوع «مقالات علمی پژوهشی» ثبت شده است - مقالات علمی پژوهشی و
پایان نامه های روابط بین الملل و سیاست خارجی. ... فرضیه مقاله آن است که مهم‌ترین
عناصر موجود در رقابت آمریکا و چین در تاجیکستان بر دو مفهوم اقتصاد و امنیت
استوار است؛ با این توضیح که برخلاف تعاملات میان چین و تاجیکستان که بر هر دو
حوزه اقتصاد ...

دگردیسی مفهومی تروریسم از منظر حقوق بین الملل

پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در
شکل و روش های .... نظام سیاسی و حقوق بین المللی پس از جنگ را تنظیم نماید. ..... سال
سوم، شماره4.حقوق و سیاست. ،پایان نامه کارشناسی ارشد - آشوری، حسن )1387(، »
تروریسم و سازمان های بین المللی«،. رشته حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مراغه.

گروه روابط بین الملل - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروه روابط بین الملل یکی از گروه های آموزشی مستقر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه است که در آموزش دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته روابط
بین الملل فعال است. دوره کارشناسی ارشد شامل چهار نیمسال است. سه نیمسال نخست
بیشتر جنبه آموزشی دارد و نیمسال چهارم به طور خاص پژوهشی و معطوف به نگارش پایان
نامه ...

علل خاتمه جنگ ايران و عراق از ديد نظريه های روابط بين الملل

31 جولای 2012 ... بین الملل كدامند و كدام نظريه بهتر می تواند پايان جنگ ايران و عراق را تبیین نمايد؟
فرضیه. مقاله به ... لیبرالیستی جنگ، عوامل سیاسی )نوع نظام سیاسی حاكم در تهران و
بغداد( بیشترين نقش. را در پايان جنگ ايران و عراق ... نظريه پردازی های مختلف در
رشته روابط بین الملل در مورد علل خاتمه آن است. است كه: مهم ترين علل ...

رزومه - ابوالفضل دلاوری

پژوهش علوم سیاسی، 2، 5، 1385/09/30; دلاوری ابوالفضل، درآمدی نظری بر حل منازعات
سیاسی، سیاست، 38، 3، 1388/07/01; دلاوری ابوالفضل، حقیقت و آشتی، پژوهش حقوق
و ... های اعتدالگرایی در سپهر سیاسی امروز ایران، راهبرد، 24، 75، 1394/09/01; دلاوری
ابوالفضل، ارزیابی برنامه های مصوب دوره های دکتری علوم سیاسی و ورابط بین الملل،
...

مرگ دانشجوی ممتاز دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران مقابل دفتر ...

3 فوریه 2015 ... روابط عمومی دانشگاه و رئیس دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران از علت فوت یا
خودکشی یک دانشجوی ممتاز دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران ابراز بی ... دانشگاه و
رئیس دانشکده حقوق از دانشجویان کوشا و ساعی این دانشکده بوده است سال آخر دکتری
روابط بین الملل را می گذراند و مقالاتی نیز به قلم وی به رشته ...

علوم سياسی بایگانی | پروژه یاب

مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. منتشر شده توسط Modir در ... حقوق بین الملل
دریاها یکی از رشته‌های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته‌های نوین جهان است که
نسبت به سایر رشته‌های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است. […] علوم سياسی. آیا
شما آن را ... پایان نامه توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی. توسعه سياسي و امنيت
ملي دو ...

پایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسی | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد ...

... ارتباط با امنیت و حاکمیت ملی در سطح جامعه بین‌المللی و بالعكس · پایان نامه ارشد
علوم سیاسی: چه عواملی بر مدیریت حضرت امام خمینی در بحرانهای دهه اول انقلاب بحران
تسخیر لانه جاسوسی امریکا، جنگ تحمیلی، اختلاف حزب و لیبرال ها موثر بوده · پایان
نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل: موازنه سازی آمریکا در مقابل چین · پایان نامه ارشد
...

ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ - IDLO

از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزﻩ ﻣﻴﺪهﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد
ﮐﻨﺪ . ﻣﺜﻼ، دوﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن را ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻳﮏ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ اش
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ . رﺟﻮع. ﺷﻮد ﻓﻘﺮ. 3. ﻣﺎدﻩ. 19. ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ. و ﺳﻴﺎﺳﯽ . اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻧﻔﺲ. Nemu
Tenetur Edere Contra Se (Principle Against Self-. Incrimination). اﻳﻦ واژﻩ ﻻﺗﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﻳﻦ ...

آبان ۱۳۸۹ - پایگاه تخصصی سیاست بین الملل ( INPO )‌

دانش روابط بین الملل، دانشی جدید است که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک رشته
مستقل علمی 1 در علوم آکادمیک پایه گذاری شد. ... تعریف روابط بین الملل : دولتها،
سازمانها و نهادهایی که جامعه بین المللی را می سازند، دارای روابط و مناسبات سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی هستند که بیانگر روابط متقابل آنهاست؛ آن گونه که این روابط می
تواند به ...

پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره ...

16 جولای 2017 ... اسماعیلی فرد ،ملیحه السادات, حقوق مخالفان در نظام اسلامی با تاکید بر آرا و سیره امام
خمینی, الهیات (فقه و مبانی), کارشناسی ارشد, خلیل الله احمدوند, خدیجه مرادی, 1393,
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج. اش‍راف‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ت‍ح‍ول‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
ای‍ران‌, ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌, ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د, ن‍ورال‍ل‍ه‌ ق‍ی‍ص‍ری‌, م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ...

اعضای تحریریه - فصلنامه مطالعات ملی

27 مه 2015 ... 12- عضو هیات تحریریه پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی (پژوهشگاه تحقیقات و مطالعات
ناجا) ..... دکتری علوم سیاسی Ph.D (رشته اصلی روابط بین الملل و رشته فرعی
سیاست تطبیقی)، دانشگاه جرج واشنگتن، 1369 .... دکتری- رشته زبان و ادب پارسی
دانشگاه تهران - سال 1371عنوان پایان نامه دکتری : نمادشناسی در شاهنامه.

دانلود پایان نامه ارشد:اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای ...

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی
بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. ... دیگر دولت ها بر اساس
وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و
بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا
پشتیبانی و ...

لیست پایان نامه های علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل ...

22 ژانويه 2015 ... لیست پایان نامه های علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل سال 1390
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. Category: پایان .... آنتونيونگري و مفهوم
دموكراسي مطلق. پديدآور ..... موقعيت ژئواكونوميك انرژي ايران و تأثير آن بر امنيت ملي
(با تاكيد بر استراتژي‌هاي ژئواكونوميكي ايالات متحده امريكا). پديدآور.

موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع - نشر عدالت

21 نوامبر 2014 ... موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع. ... به کویت :بررسی تحول مفهوم
تهدید بر صلح وگسترش اختیارات شورای امنیت; مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی
از فعالیت های هسته ای صلح آمیز; نظام بین المللی مسئولیت مدنی وجبران خسارات
ناشی از حمل ونقل دریایی هیدروکربنها; حقوق فرهنگی، اجتماعی کودک در ...

گروه حقوق بين الملل/ - دانشگاه قم

18 نوامبر 2017 ... کارشناسي ارشد :رشته حقوق بين الملل از دانشگاه تهران ( دانشکده حقوق و علوم سياسي
)1377 ... دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد با درجه عالي ، عنوان:نفي تبعيض درحقوق
بين الملل واسلام با تکيه بر اقليت هاي مذهبي ... مفهوم تجاوز در اساسنامه‌ي ICC و ديگر
اسناد بين‌المللي و چالش‌هاي پيش‌رو بين ديوان و شوراي امنيت.

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

جستجوی همه پایان نامه ها ... 9, اهمیت پدیدۀ لباس مفهومی در تاریخ هنر معاصر و مطالعۀ
تطبیقی آن در عرصۀ مد جهانی, نگار آذرپویا, دانشکده هنر, پژوهشى هنر, 1394-05-03 ...
36, بررسی نقش فناوری های نوین ارتباطی در تولید برنامه های خبری شبکه های بین
المللی, مهرنوش خانزائی, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, علوم ارتباطات
اجتماعی ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع - نشر عدالت

21 نوامبر 2014 ... موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع. ... به کویت :بررسی تحول مفهوم
تهدید بر صلح وگسترش اختیارات شورای امنیت; مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی
از فعالیت های هسته ای صلح آمیز; نظام بین المللی مسئولیت مدنی وجبران خسارات
ناشی از حمل ونقل دریایی هیدروکربنها; حقوق فرهنگی، اجتماعی کودک در ...

علوم سیاسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... پایان نامه دفاع شده رشته علوم سیاسی. ... 23, بررسی مفهوم امنیت در نظام بین المللی
پس از جنگ, 00084001787, روح الله شجاع لاریجان, اصغر پرتویی, فرشید جعفری,
1387/5/29 .... 74, نقش وجایگاه انرژی در تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران,
860809349, مصطفی آقا علی, بهمن کشاورز, مهدی خوش خطی, 1388/11/19.

دکتر مجتبی مقصودی - انجمن علوم سیاسی ایران

6-مقاله: بررسی توصیفی عناوین پایان نامه های رشته های علوم سیاسی و روابط بین
الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی،سال دوم،شماره 5 ، زمستان 1385 ... 23- معرفی و نقد کتاب
: بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، فصلنامه سیاست (
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد. برای دسترسی به پایان نامه
های دانشجویی به سایت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

معرفی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

4 سپتامبر 2013 ... معرفی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل. روابط بین الملل. رشته روابط بین الملل
از جمله رشته های نوپا در عالم سیاست به شمار می رود . سابقه این مبحث به .... تحقیق‌ در
علوم‌ سیاسی‌، حقوق‌ اساسی‌ (کلیات‌)، حقوق‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مبانی‌
اندیشه‌های‌ سیاسی‌ در اسلام‌، حقوق‌ بین‌الملل‌ اسلام‌، نظام‌ سیاسی‌ و دولت‌ در ...

مقاله موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین الملل - سیویلیکا

سیده سمانه پورذوالفقار - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده
حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر. ... پورذوالفقار, سیده سمانه و کیومرث
کلانتری، ۱۳۹۳، موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین الملل، نخستین همایش
ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، بصورت ...

اعضای تحریریه - فصلنامه مطالعات ملی

27 مه 2015 ... 12- عضو هیات تحریریه پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی (پژوهشگاه تحقیقات و مطالعات
ناجا) ..... دکتری علوم سیاسی Ph.D (رشته اصلی روابط بین الملل و رشته فرعی
سیاست تطبیقی)، دانشگاه جرج واشنگتن، 1369 .... دکتری- رشته زبان و ادب پارسی
دانشگاه تهران - سال 1371عنوان پایان نامه دکتری : نمادشناسی در شاهنامه.

دریافت فایل

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ. ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ. ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ. ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ. ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﮐﻴﻔﺮﻱ. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ. : ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻱ. ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ. ﺩﺭﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ... ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ. ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ. ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ. ﻛﻴﻔﺮﻱ. ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳ. ﻲ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ،. ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﮔﺸﺘﻪ.

رزومه - اکبر ولی زاده - دانشگاه تهران

تحصیلات. کارشناسی, 1374, علوم سیاسی, حقوق و علوم سیاسی; کارشناسی ارشد,
1377, روابط بین الملل, حقوق و علوم سیاسی; دکتری, 1384, روابط بین الملل, حقوق و
علوم سیاسی. راهنمایی پایان نامه. سیاست انرژی امریکا در دریای خزر و تاثیر ان بر
امنیت جمهوری اسلامی ایران، سید مسعود احمدی، غیرکاربردی، تهران، 1393/02/20; روسیه
و ...

احمد بخشایش اردستانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به اصرار خانواده و دوستان دوران دبیرستان باز در کنکور سراسری شرکت نمودم و در
رشته پزشکی دانشگاه همدان پذیرفته شدم. همزمان دانشگاه امام صادق (ع) هم کنکور جدا
گانه برگزار می‌نمود و من هم متأثر از تب دینی و مذهبی موجود در جامعه شرکت کردم و در
رشته علوم سیاسی قبول شدم. شوق و اشتیاق به مباحثه سیاسی مرا به سمت دانشگاه امام
صادق ...

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم س

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی.. موضوع. : بررسی موانع سیاسی و
اقتصادی همگرائی ایران و کشورهای آسیای مرکزی ...... نظام بین الملل در سطح. ملی،
منطقه ای و بین المللی. آثار و پیامدهای مهمی را در پی داشت . عالوه بر تولد واحدهای. ملی
مستقل، مناطق نوینی به صحنه آمدند . جمهوری های جنوبی شوروی سابق در دو سوی.

دانشگاه یاسوج | Yasouj University

اشتغال. رشته اصلي: علوم سیاسی ... 5- همکاری با گروه علوم سیاسی و روابط بین
الملل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(86-1380) ... جنبش های اسلامی معاصر/ تاریخ روابط
خارجی ایران/مسایل سیاسی اقتصادی جهان سوم/نظام های سیاسی تطبیقی/ ارتش و
سیاست/ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ابران/ حقوق بین الملل خصوصی/ مبانی جامعه
شناسی عمومی.

رزومه - فیروز اصلانی - دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه. بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،
محسن قلی زاده مسگرها، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1390/03/04; تحلیل ...
در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه، مینا امراللهی بیوکی، غیرکاربردی، گروه
حقوق عمومی، 1386/12/11; تحلیل مقوله امنیت ملی و نهادهای سیاستگذاری آن در نظام
جمهوری ...

بهترین دوره های کارشناسی ارشد را روابط بین الملل 2018‏

اگر چه روابط بین الملل یک رشته نسبتا جوان، قدمت آن به قرن 17 است، آن است که به
وضعیت بسیار فشرده شکل دادن در دنیای مدرن بسیار توسعه یافته یکی، تا حدی به
لطف. با استاد در روابط بین الملل، شما می توانید یک حرفه ای پرداختن به تعدادی از
مسائل مهم مانند حقوق بشر، برخورد با جرایم سازمان یافته، جهانی شدن، گسترش
تسلیحات ...

سیامک ره پیک - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

4- مباني اختيارات رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي و مقايسه آن با اختيارات
رئيس جمهوري در برخي از نظام هاي رياستي ، ديدگاههاي حقوقي ، زمستان 1377 . 5- جريان
قاعده الشبهه ... 3- تحليل تروريسم در نسبيت مفهومي امنيت و منافع ملي(تروريسم و
دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين الملل) ، دانشكده علوم قضايي 1380 . 4- ملاحظات
حقوقي ...

رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و استراتژیک ...

ohfreedom`. March 15th, 2010, 10:19 PM. سلام دوستان. من لیسانس علوم سیاسی دارم
. کسی دانشگاهی می شناسه که رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه
ای و استراتژیک، مدیریت سایبر و یا حتی حقوق سیاسی (ترجیحا دارای استاد ایرانی
و فاند) رو داشته باشه؟ لطفا معرفی کنید (برای ارشد).

دهقانی‌: تحول علوم سیاسی در شورای تحول صورت نمی‌گیرد/ نوروزی: یکی ...

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی،ششمین قسمت از
برنامه همراه با خرد با موضوع علوم سیاسی اسلامی با حضور حجت الاسلام محمدجواد نوروزی
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از شبکه چهار سیما پخش شد.

متون سیاسی - پايان نامه ها

آزادى عقيده و بيان در نظام جمهورى اسلامى ايران. (پايان نامه كارشناسى ارشد حقوق عمومى).
به راهنمايى عباسعلى عميد زنجانى. تهران: دانشگاه تهران, دانشكده حقوق و علوم سياسى,
1374, 225ص. 3. برجى, محمدحسن. استبداد و آزادى در آثار ميرزا فتحعلى آخوندزاده. (
پايان نامه كارشناسى ارشد كتابدارى). به راهنمايى نورالله مرادى. تهران: دانشگاه تهران ...

دکتر مجتبی مقصودی - انجمن علوم سیاسی ایران

6-مقاله: بررسی توصیفی عناوین پایان نامه های رشته های علوم سیاسی و روابط بین
الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی،سال دوم،شماره 5 ، زمستان 1385 ... 23- معرفی و نقد کتاب
: بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، فصلنامه سیاست (
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391

موضوعات پیشنهادی دپارتمان علوم سیاسی - پایان نامه | پروپوزال ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی دپارتمان علوم سیاسی -
سایت تحقیق و پروژه (موسسه علمی پژوهشی نصیر) ... پیوستار تاریخی جنبش های
اجتماعی- سیاسی معاصر ایران; تحلیل جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل
; روشنفکری و سیاست در گذر تاریخ; شکل بندی امنیت همیارانه در خلیج فارس; عوامل ...

تحلیل نامه امام خامنه‌ای از منظر مفاهیم دانش روابط بین‌الملل - خبرگزاری ...

8 ساعت قبل ... با ذکر این مقدمه، مهم‌‌‌‌ترین مفاهیم موجود در دانش روابط بین‌‌‌‌الملل که با استفاده از آن‌‌‌‌ها
می‌‌‌‌توان نامۀ رهبر معظم را تجزیه و تحلیل کرد عبارتند از: مفهوم امنیت هستی‌‌‌‌شناختی.
امنیت هستی‌‌‌‌شناختی یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در روابط بین‌‌‌‌الملل است که آن را
جریان‌‌‌‌های معنا‌‌‌‌گرای این رشته از جمله سازه‌‌‌‌انگاری با چهره‌هایی چون جنیفر ...

رزومه - فیروز اصلانی - دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه. بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،
محسن قلی زاده مسگرها، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1390/03/04; تحلیل ...
در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه، مینا امراللهی بیوکی، غیرکاربردی، گروه
حقوق عمومی، 1386/12/11; تحلیل مقوله امنیت ملی و نهادهای سیاستگذاری آن در نظام
جمهوری ...

بسترها و روندهای آموزش اقتصاد سیاسی بین الملل ... - مشاهده جزئیات اعلان

5 مه 2014 ... نظام توزیع سیاسی، برخلاف اقتصاد که از نظر حقوقی بر مبادله داوطلبانه تاکید می
کند، مستلزم اقتدار است. ... از منظر علوم سیاسی و روابط بین الملل اقتصاد سیاسی
بین الملل سه حوزه مفهومی را در بر می گیرد نخست دستیابی به توسعه بعنوان هدفی
غیر از رشد در سیاست های اقتصادی ، دوم اهمیت سیاستگذاری عمومی در ...

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

جستجوی همه پایان نامه ها ... 9, اهمیت پدیدۀ لباس مفهومی در تاریخ هنر معاصر و مطالعۀ
تطبیقی آن در عرصۀ مد جهانی, نگار آذرپویا, دانشکده هنر, پژوهشى هنر, 1394-05-03 ...
36, بررسی نقش فناوری های نوین ارتباطی در تولید برنامه های خبری شبکه های بین
المللی, مهرنوش خانزائی, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, علوم ارتباطات
اجتماعی ...

آبان ۱۳۸۹ - پایگاه تخصصی سیاست بین الملل ( INPO )‌

دانش روابط بین الملل، دانشی جدید است که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک رشته
مستقل علمی 1 در علوم آکادمیک پایه گذاری شد. ... تعریف روابط بین الملل : دولتها،
سازمانها و نهادهایی که جامعه بین المللی را می سازند، دارای روابط و مناسبات سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی هستند که بیانگر روابط متقابل آنهاست؛ آن گونه که این روابط می
تواند به ...

پروفایل شخصی - حاکم قاسمی - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

رج, عنوان تحقیقاتی / پژوهشی, تاریخ شروع, تاریخ پایان, مؤسسه/سازمان, فایل
مرتبط, پیوند مرتبط. ١, ابعاد جشنواره ها و ... ٩, پست صهیونیسم وتاثیر ان
براسرائیل, ١٣٨٧, فصلنامه سیاست ( دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران), ---
... ١٩, تاثیر نظام بین المللی بر واگرایی ملنها در حوزه ایران فرهنگی, دی ٨٧, فصلنامه
مطالعات ملی, ---.

تعالی بسمه پایان نامه رشته: حقوق بین الملل دانشجو استاد مشاور استاد را

های بین المللی. 2 . عبدالحسین صفائی مرتضی قاسمی. مهدی نیک نفس. بررسی
تطبیقی حقوق مالکیت معنوی در. نظام بین الملل و حقوق موضوعه ایران. 3 . عبدالحسین
... دیوان بین الملل کیفری. در پرتو ارجاعات شورای امنیت. 21. امیر حقانی. چگنی.
حسین. طالقانی. مهدی. نیک نفس. راههای مبارزه با تروریسم و آثار آن در. حقوق بین الملل.
22.

رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و استراتژیک ...

ohfreedom`. March 15th, 2010, 10:19 PM. سلام دوستان. من لیسانس علوم سیاسی دارم
. کسی دانشگاهی می شناسه که رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه
ای و استراتژیک، مدیریت سایبر و یا حتی حقوق سیاسی (ترجیحا دارای استاد ایرانی
و فاند) رو داشته باشه؟ لطفا معرفی کنید (برای ارشد).

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ - صفحه اصلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه. اﺻﻔﻬﺎن. ). داوران اﯾﻦ ﺷﻤﺎره. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ. د. ﮐﺘﺮ. آرﻣﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ. (. اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮج. ) ، دﮐﺘﺮ. ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮي. (. داﻧﺸ. ﯿﺎر. داﻧﺸﮕﺎه. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ. ) ،
دﮐﺘﺮ ... ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه و رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن. ﺑﺎ ﻣ. ﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﺴﺌﻮل و اﯾﻤﯿﻞ وي، در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد . •. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ، ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﯾﺎ
رﺳﺎﻟﻪ.

ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ - IDLO

از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزﻩ ﻣﻴﺪهﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد
ﮐﻨﺪ . ﻣﺜﻼ، دوﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن را ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻳﮏ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ اش
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ . رﺟﻮع. ﺷﻮد ﻓﻘﺮ. 3. ﻣﺎدﻩ. 19. ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ. و ﺳﻴﺎﺳﯽ . اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻧﻔﺲ. Nemu
Tenetur Edere Contra Se (Principle Against Self-. Incrimination). اﻳﻦ واژﻩ ﻻﺗﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﻳﻦ ...

تحلیل نامه امام خامنه‌ای از منظر مفاهیم دانش روابط بین‌الملل - خبرگزاری ...

8 ساعت قبل ... با ذکر این مقدمه، مهم‌‌‌‌ترین مفاهیم موجود در دانش روابط بین‌‌‌‌الملل که با استفاده از آن‌‌‌‌ها
می‌‌‌‌توان نامۀ رهبر معظم را تجزیه و تحلیل کرد عبارتند از: مفهوم امنیت هستی‌‌‌‌شناختی.
امنیت هستی‌‌‌‌شناختی یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در روابط بین‌‌‌‌الملل است که آن را
جریان‌‌‌‌های معنا‌‌‌‌گرای این رشته از جمله سازه‌‌‌‌انگاری با چهره‌هایی چون جنیفر ...

جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی - دانلود پایان نامه های دانشگاهی ...

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته ی علوم
سیاسی. موضوع: جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی. استاد راهنما: دکتر احمد رشیدی
استاد مشاور: دکتر محمدتقی قزلسفلی نام دانشجو: ………………….. دی ماه 1392 الف
سپاسگزاری سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و
دانش ...

دهقانی‌: تحول علوم سیاسی در شورای تحول صورت نمی‌گیرد/ نوروزی: یکی ...

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی،ششمین قسمت از
برنامه همراه با خرد با موضوع علوم سیاسی اسلامی با حضور حجت الاسلام محمدجواد نوروزی
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از شبکه چهار سیما پخش شد.

معرفی اساتید برتر رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل - وبلاگ ...

13 آگوست 2012 ... هر چند که از تز فوق لیسانس روابط بین الملل در دانشگاه تهران با عنوان «دکترین هاى
امنیت ملى» دفاع مى کند و دفاع از پایان نامه فوق لیسانس علوم سیاسى اش را که در
زمینه جنبش هاى جدید .... زیباکلام در سال ۱۳۶۹ به ایران بازگشته و پس از دوسال وارد
گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌شود.

دکتر آرامش شهبازی - فصلنامه حقوق شناسی - اعضای هیات تحریریه

دکتری: حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، عنوان رساله: وحدت نظام حقوق
بین‌الملل، 1388 ... 7) حقوق بین الملل و امنیت انسانی، انجمن ایرانی سازمان ملل متحد،
خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1392. ... 9) سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با
عنوان چالشهای پیش روی حقوق بین الملل اینترنت در حقوق بین الملل، آذرماه 1394.

دانشکده روابط بین الملل - مدیر گروه

تدريس در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در دانشكده روابط بين الملل،
دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه عالي دفاع و واحد علوم تحقيقات دانشگاه
آزاد ... عضو ستاد حقوق بشر. - عضو مجمع مفهوم سازي حقوق بشر. - عضو شوراي راهبردي
سياست خارجي. - عضو گروه علوم سياسي كرسي هاي نظريه پردازي. - عضو گروه غرب ...

دانلود پایان نامه ارشد:اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای ...

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی
بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. ... دیگر دولت ها بر اساس
وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و
بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا
پشتیبانی و ...

گروه روابط بین الملل - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروه روابط بین الملل یکی از گروه های آموزشی مستقر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه است که در آموزش دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته روابط
بین الملل فعال است. دوره کارشناسی ارشد شامل چهار نیمسال است. سه نیمسال نخست
بیشتر جنبه آموزشی دارد و نیمسال چهارم به طور خاص پژوهشی و معطوف به نگارش پایان
نامه ...

رزومه - اکبر ولی زاده - دانشگاه تهران

تحصیلات. کارشناسی, 1374, علوم سیاسی, حقوق و علوم سیاسی; کارشناسی ارشد,
1377, روابط بین الملل, حقوق و علوم سیاسی; دکتری, 1384, روابط بین الملل, حقوق و
علوم سیاسی. راهنمایی پایان نامه. سیاست انرژی امریکا در دریای خزر و تاثیر ان بر
امنیت جمهوری اسلامی ایران، سید مسعود احمدی، غیرکاربردی، تهران، 1393/02/20; روسیه
و ...

علل خاتمه جنگ ايران و عراق از ديد نظريه های روابط بين الملل

31 جولای 2012 ... بین الملل كدامند و كدام نظريه بهتر می تواند پايان جنگ ايران و عراق را تبیین نمايد؟
فرضیه. مقاله به ... لیبرالیستی جنگ، عوامل سیاسی )نوع نظام سیاسی حاكم در تهران و
بغداد( بیشترين نقش. را در پايان جنگ ايران و عراق ... نظريه پردازی های مختلف در
رشته روابط بین الملل در مورد علل خاتمه آن است. است كه: مهم ترين علل ...

مقاله موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین الملل - سیویلیکا

سیده سمانه پورذوالفقار - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده
حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر. ... پورذوالفقار, سیده سمانه و کیومرث
کلانتری، ۱۳۹۳، موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین الملل، نخستین همایش
ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، بصورت ...

گروه روابط بین الملل - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروه روابط بین الملل یکی از گروه های آموزشی مستقر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه است که در آموزش دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته روابط
بین الملل فعال است. دوره کارشناسی ارشد شامل چهار نیمسال است. سه نیمسال نخست
بیشتر جنبه آموزشی دارد و نیمسال چهارم به طور خاص پژوهشی و معطوف به نگارش پایان
نامه ...

رزومه - ابوالفضل دلاوری

پژوهش علوم سیاسی، 2، 5، 1385/09/30; دلاوری ابوالفضل، درآمدی نظری بر حل منازعات
سیاسی، سیاست، 38، 3، 1388/07/01; دلاوری ابوالفضل، حقیقت و آشتی، پژوهش حقوق
و ... های اعتدالگرایی در سپهر سیاسی امروز ایران، راهبرد، 24، 75، 1394/09/01; دلاوری
ابوالفضل، ارزیابی برنامه های مصوب دوره های دکتری علوم سیاسی و ورابط بین الملل،
...

تحلیل نامه امام خامنه‌ای از منظر مفاهیم دانش روابط بین‌الملل - خبرگزاری ...

8 ساعت قبل ... با ذکر این مقدمه، مهم‌‌‌‌ترین مفاهیم موجود در دانش روابط بین‌‌‌‌الملل که با استفاده از آن‌‌‌‌ها
می‌‌‌‌توان نامۀ رهبر معظم را تجزیه و تحلیل کرد عبارتند از: مفهوم امنیت هستی‌‌‌‌شناختی.
امنیت هستی‌‌‌‌شناختی یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در روابط بین‌‌‌‌الملل است که آن را
جریان‌‌‌‌های معنا‌‌‌‌گرای این رشته از جمله سازه‌‌‌‌انگاری با چهره‌هایی چون جنیفر ...

دهقانی‌: تحول علوم سیاسی در شورای تحول صورت نمی‌گیرد/ نوروزی: یکی ...

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی،ششمین قسمت از
برنامه همراه با خرد با موضوع علوم سیاسی اسلامی با حضور حجت الاسلام محمدجواد نوروزی
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از شبکه چهار سیما پخش شد.

رزومه - فیروز اصلانی - دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه. بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،
محسن قلی زاده مسگرها، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1390/03/04; تحلیل ...
در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه، مینا امراللهی بیوکی، غیرکاربردی، گروه
حقوق عمومی، 1386/12/11; تحلیل مقوله امنیت ملی و نهادهای سیاستگذاری آن در نظام
جمهوری ...

علوم سياسی بایگانی | پروژه یاب

مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. منتشر شده توسط Modir در ... حقوق بین الملل
دریاها یکی از رشته‌های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته‌های نوین جهان است که
نسبت به سایر رشته‌های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است. […] علوم سياسی. آیا
شما آن را ... پایان نامه توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی. توسعه سياسي و امنيت
ملي دو ...

دکتر آرامش شهبازی - فصلنامه حقوق شناسی - اعضای هیات تحریریه

دکتری: حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، عنوان رساله: وحدت نظام حقوق
بین‌الملل، 1388 ... 7) حقوق بین الملل و امنیت انسانی، انجمن ایرانی سازمان ملل متحد،
خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1392. ... 9) سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با
عنوان چالشهای پیش روی حقوق بین الملل اینترنت در حقوق بین الملل، آذرماه 1394.

پایان نامه توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی - دانلود پرسشنامه و مقاله

21 ا کتبر 2017 ... زيرا كه مرزهاي ملي تا حدود بسيار زيادي نفوذپذير گرديده و بسياري از مطالبات داخلي
جنبه بين المللي يافته است و به صورت قواعد و ارزشهاي فراملي درآمده است و به نسبت
پذيرش يا عدم پذيرش نظامهاي سياسي با اين قواعد بر امنيت ملي واحدهاي سياسي تأثير
گذاشته است كه درخواست مردم جهت برخورداري از حقوق قانوني و مدني ...

بهترین دوره های کارشناسی ارشد را روابط بین الملل 2018‏

اگر چه روابط بین الملل یک رشته نسبتا جوان، قدمت آن به قرن 17 است، آن است که به
وضعیت بسیار فشرده شکل دادن در دنیای مدرن بسیار توسعه یافته یکی، تا حدی به
لطف. با استاد در روابط بین الملل، شما می توانید یک حرفه ای پرداختن به تعدادی از
مسائل مهم مانند حقوق بشر، برخورد با جرایم سازمان یافته، جهانی شدن، گسترش
تسلیحات ...

سیامک ره پیک - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

4- مباني اختيارات رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي و مقايسه آن با اختيارات
رئيس جمهوري در برخي از نظام هاي رياستي ، ديدگاههاي حقوقي ، زمستان 1377 . 5- جريان
قاعده الشبهه ... 3- تحليل تروريسم در نسبيت مفهومي امنيت و منافع ملي(تروريسم و
دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين الملل) ، دانشكده علوم قضايي 1380 . 4- ملاحظات
حقوقي ...

دانلود انواع فایل کرنل Kernel گوشی سامسونگ گلکسی نوت اج مدل Samsung Galaxy Note Edge به تعداد 2 فایل کرنل با لینک مستقیم

دانلود تحقیق پيوند ناگسستني حماسه حسيني و انقلاب اسلامي

تحقیق در مورد مكانيزمهاي كنترل ازدحام در TCP 28 ص

دانلود مقاله شغل تاجر

تحقیق در مورد مكانيزمهاي كنترل ازدحام در TCP 28 ص

آموزش طراحی سایت با php

دانلود پایان نامه در مورد مجازات اعدام

کارت ویزیت لایه باز و psd برای فروشگاه ورزشی و لوازم ورزشی

ماکت کامیون حرفه ای Peterbilt بساز

فایل فلش smart s5250، دانلود فایل فلش Smart S5250 MT6580، دارای منو فارسی و حل مشکل خاموشی و هنگ لوگو، 100%تضمینی