دانلود رایگان


پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی,دانلود جديدترين پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته

دانلود رایگان پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه )

مقدمه:
1- شرح و بیان مساله پژوهش:
مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.
در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.
با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، حاصل جمع صفر معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.
در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.
بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام نظام بین الملل می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.
ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.
2- بررسی متون موجود:
در پاسخ به مسأله، ما را بر آن داشت تا در زمینه تأثیر تغییر مفهوم امنیت ملی بر برداشت امنیتی ج.ا. ایران به جستجوی متونی که بدان پرداخته ان، نمائیم. کتبی که در این زمینه بطور مبسوط بدین موضوع پرداخته باشند، نیافتیم. اما از مطالعات دانشگاهی که بندرت، در این زمینه کار شده، مطالبی که نزدیک به این موضوع باشد بصورت پایان نامه کارشده است. هر چند از نظر عنوان، به موضوع رساله نزدیک اما زمینه کاری آنها با این رساله بسیار متفاوت بود. به تعدادی از این پایان نامه ها بصورت ذیل اشاره می نمائیم:
تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ایران که توسط سید کاظم رضائی در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شده است. و همینطور پایان نامه سیر تحول در مقوله و ملاحظات امنیت ملی ج. ا. ایران توسط سید حسین ولی پوررزومی در همین مکان دفاع شده است.
اما اینکه متونی که بطور جداگانه به تغییر مفهوم امنیت ملی و برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی بپردازند. بسیار متنوع است. کت، مقالات و تحقیقات دانشگاهی بسیاری در این زمینه منتشر شده است. در مورد مطالب فارسی که در سطح کتاب باشد، در زمینه تغییر مفهوم امنیت ملی وجود ندارد.اما در خصوص امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می توان به کتاب شرایط متحول امنیت ملی ج. ا. ایران که توسط آقای نعمت الله فلاحت پیشه تألیف گردیده، اشاره نمود. این کتاب که متشکل از یک مقدمه و چهار فصل می باشد، در فصل اول به شرایط امنیتی موجود در سطوح سه گانه، داخلی، منطقه ای و بین المللی، در فصل دوم به بررسی فرصت ها و تهدیدهایی که برای امنیت ملی ج. ا. ایران بوجود آمده، در فصل سوم به اهداف منطقه ای ج. ا. ایران و موانع بین المللی در این زمینه پس از جنگ دوم خلیج فارس و بالاخره در فصل چهارم به نتیجه گیری می پردازد.
از میان کتب خارجی موجود و در دسترس در مورد تغییر مفهوم امنیت ملی، کتاب چهره متغیر امنیت ملی است که رابرت ماندل در این کتاب به بررسی مفهوم امنیت ملی در دو زمینه تاریخی و نظری می پردازد، این کتاب به صورت ترجمه شده در دسترس است. ایشان بطور مبسوط ابعاد مختلف امنیت ملی را بررسی می کنند و در فصول آخر کتاب نیز با ارائه مطالعات موردی در این زمینه، مفهوم امنیت ملی را تجزیه و تحلیل می کند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است


دانلود پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی


دانلود جديدترين پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ

ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑﻴﻞ.
ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ. ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺍﺯ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﮎ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎ. ﺩﺭ ﺻـﺤﻨﻪ. ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،ﺩﻭﻟﺘﻬـﺎ ﺑـﺮﺍ. ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑــﻪ ﺁﻥ ﺣﺎﺿــﺮﻧﺪ .... ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺭﮊﻳﻢ ﻫﺎ، ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻭ
ﺷﻴﻮﻩ ...

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ

ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑﻴﻞ.
ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ. ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺍﺯ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﮎ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎ. ﺩﺭ ﺻـﺤﻨﻪ. ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،ﺩﻭﻟﺘﻬـﺎ ﺑـﺮﺍ. ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑــﻪ ﺁﻥ ﺣﺎﺿــﺮﻧﺪ .... ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺭﮊﻳﻢ ﻫﺎ، ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻭ
ﺷﻴﻮﻩ ...

رزومه - اکبر ولی زاده - دانشگاه تهران

تحصیلات. کارشناسی, 1374, علوم سیاسی, حقوق و علوم سیاسی; کارشناسی ارشد,
1377, روابط بین الملل, حقوق و علوم سیاسی; دکتری, 1384, روابط بین الملل, حقوق و
علوم سیاسی. راهنمایی پایان نامه. سیاست انرژی امریکا در دریای خزر و تاثیر ان بر
امنیت جمهوری اسلامی ایران، سید مسعود احمدی، غیرکاربردی، تهران، 1393/02/20; روسیه
و ...

پایان نامه های رشته علوم سیاسی

این وبلاگ برای معرفی پایان نامه های رشته علوم سیاسی ایجاد شده است علاقه مندان می
توانند مطالب مرتبط. با پایان نامه های خود ( دانشگاه، عنوان پایان نامه،استاد راهنما، استاد
مشاور، .... عنوان: تأثیر فروپاشی ساختار دو قطبی نظام بین الملل بر جایگاه و عملکرد
شورای امنیت. استاد راهنما: ... دانشكده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی. انجمن علمی ...

پايگاه: پايان نامه ها مرکز: دانشگاه آزاد اسلامي - واحد علوم تحقيقات ...

۱۶۴۲. موجود نيستJ 9. امنيت دسته جمعي سازمان ملل متحد در تئوري و عمل (جنگ کره
۱۹۵۳ - ۱۹۵۰ و جنگ خليج فارس ۱۹۹۱ - ۱۹۹۰)/ عليرضا سنجابي. ... واحد علوم و
تحقيقات، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه روابط بين الملل، رشته روابط بين
الملل) ؛ ۷۷- ۱۳۷۶. ۸۴۳. ۱۶۵۳ ... نظام نوين بين المللي و حمايت جهاني از حقوق بشر/ مهدي
ذاکريان اميري.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل | کالج پروژه | دانلود ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل. بررسی مفهوم حاکمیت دولتها در
آستانه هزاره سوم بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان ۲۰۰۰) بررسی
تطبیقی مصونیتها ومزایای دیپلماتیک و کنسولی چالش های اجرای ملی تعهدات
معاهداتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
تصویب معاهدات ...

دریافت فایل

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ. ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ. ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ. ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ. ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﮐﻴﻔﺮﻱ. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ. : ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻱ. ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ. ﺩﺭﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ... ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ. ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ. ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ. ﻛﻴﻔﺮﻱ. ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳ. ﻲ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ،. ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﮔﺸﺘﻪ.

لیست کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... انعطاف پذیری و تمرینات کششی رشته تربیت بدنی. بانکداری بانک ملی ایران
رشته جامعه شناسی. مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی.
اکسپرسیونیسم انتزاعی یا Action Painting رشته هنر. عوامل موثر در اشتغال و
بیکاری در جامعه ایران. درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به ...

فصلنامه پژوهش هاي روابط بين الملل، شماره 22 - Magiran

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) به زبان فارسي - انگليسي سال
ششم، شماره 22، ... تحرك بخشي به ديپلماسي دفاعي در پرتو فرصت ها و تهديدات
برنامه اقدام سازمان ملل و تاثير آن بر امنيت نظامي و دفاعي جمهوري اسلامي ايران مهدي
ذوالفقاري .... ضرورت و بايسته هاي مطالعات صلح از ديدگاه حقوق بين الملل پوريا
عسكري*، يلدا ...

گروه حقوق بين الملل/ - دانشگاه قم

18 نوامبر 2017 ... کارشناسي ارشد :رشته حقوق بين الملل از دانشگاه تهران ( دانشکده حقوق و علوم سياسي
)1377 ... دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد با درجه عالي ، عنوان:نفي تبعيض درحقوق
بين الملل واسلام با تکيه بر اقليت هاي مذهبي ... مفهوم تجاوز در اساسنامه‌ي ICC و ديگر
اسناد بين‌المللي و چالش‌هاي پيش‌رو بين ديوان و شوراي امنيت.

پايان نامه هاي حمايت شده - موسسه کار و تامین اجتماعی

"بررسی اثرات آلودگی صوتی بر فرسودگی شغلی کارگران یک پالایشگاه نفت در
تهران در سال 1380 و ارائه راه حلهای مدیریتی جهت کاهش آن, دکتر پروین نصیری –
دکتر بهزاد رمضانی, كارشناسي ارشد, 8201-1.pdf, پریسا خرازی, کد پایان نامه : 1-
8201, دانشگاه آزاد اسلامی, 1382/01/30. "مقایسه تأثیر نوبت‌کاری ( در گردش و ثابت )
بر ...

دهقانی‌: تحول علوم سیاسی در شورای تحول صورت نمی‌گیرد/ نوروزی: یکی ...

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی،ششمین قسمت از
برنامه همراه با خرد با موضوع علوم سیاسی اسلامی با حضور حجت الاسلام محمدجواد نوروزی
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از شبکه چهار سیما پخش شد.

دکتر فیروز اصلانی | گروه آموزشی و پژوهشی حقوق

کارشناسی, 1365, حقوق قضایی, تهران. کارشناسی ارشد, 1369, حقوق بین الملل, هال -
انگلستان. دکتری, 1386, اندیشه سیاسی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فعالیت‌های آموزشی. تدریس: برخی از عناوین تدریس ایشان عبارت است از: حقوق اساسی
; مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی; نظام های انتخاباتی; حقوق اساسی تطبیقی; متون
...

دکتر آرامش شهبازی - فصلنامه حقوق شناسی - اعضای هیات تحریریه

دکتری: حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، عنوان رساله: وحدت نظام حقوق
بین‌الملل، 1388 ... 7) حقوق بین الملل و امنیت انسانی، انجمن ایرانی سازمان ملل متحد،
خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1392. ... 9) سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با
عنوان چالشهای پیش روی حقوق بین الملل اینترنت در حقوق بین الملل، آذرماه 1394.

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

جستجوی همه پایان نامه ها ... 9, اهمیت پدیدۀ لباس مفهومی در تاریخ هنر معاصر و مطالعۀ
تطبیقی آن در عرصۀ مد جهانی, نگار آذرپویا, دانشکده هنر, پژوهشى هنر, 1394-05-03 ...
36, بررسی نقش فناوری های نوین ارتباطی در تولید برنامه های خبری شبکه های بین
المللی, مهرنوش خانزائی, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, علوم ارتباطات
اجتماعی ...

تعالی بسمه پایان نامه رشته: حقوق بین الملل دانشجو استاد مشاور استاد را

های بین المللی. 2 . عبدالحسین صفائی مرتضی قاسمی. مهدی نیک نفس. بررسی
تطبیقی حقوق مالکیت معنوی در. نظام بین الملل و حقوق موضوعه ایران. 3 . عبدالحسین
... دیوان بین الملل کیفری. در پرتو ارجاعات شورای امنیت. 21. امیر حقانی. چگنی.
حسین. طالقانی. مهدی. نیک نفس. راههای مبارزه با تروریسم و آثار آن در. حقوق بین الملل.
22.

آبان ۱۳۸۹ - پایگاه تخصصی سیاست بین الملل ( INPO )‌

دانش روابط بین الملل، دانشی جدید است که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک رشته
مستقل علمی 1 در علوم آکادمیک پایه گذاری شد. ... تعریف روابط بین الملل : دولتها،
سازمانها و نهادهایی که جامعه بین المللی را می سازند، دارای روابط و مناسبات سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی هستند که بیانگر روابط متقابل آنهاست؛ آن گونه که این روابط می
تواند به ...

رزومه - ابوالفضل دلاوری

پژوهش علوم سیاسی، 2، 5، 1385/09/30; دلاوری ابوالفضل، درآمدی نظری بر حل منازعات
سیاسی، سیاست، 38، 3، 1388/07/01; دلاوری ابوالفضل، حقیقت و آشتی، پژوهش حقوق
و ... های اعتدالگرایی در سپهر سیاسی امروز ایران، راهبرد، 24، 75، 1394/09/01; دلاوری
ابوالفضل، ارزیابی برنامه های مصوب دوره های دکتری علوم سیاسی و ورابط بین الملل،
...

پایان نامه های رشته علوم سیاسی

این وبلاگ برای معرفی پایان نامه های رشته علوم سیاسی ایجاد شده است علاقه مندان می
توانند مطالب مرتبط. با پایان نامه های خود ( دانشگاه، عنوان پایان نامه،استاد راهنما، استاد
مشاور، .... عنوان: تأثیر فروپاشی ساختار دو قطبی نظام بین الملل بر جایگاه و عملکرد
شورای امنیت. استاد راهنما: ... دانشكده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی. انجمن علمی ...

دریافت فایل

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ. ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ. ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ. ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ. ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﮐﻴﻔﺮﻱ. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ. : ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻱ. ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ. ﺩﺭﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ... ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ. ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ. ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ. ﻛﻴﻔﺮﻱ. ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳ. ﻲ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ،. ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﮔﺸﺘﻪ.

مقاله موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین الملل - سیویلیکا

سیده سمانه پورذوالفقار - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده
حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر. ... پورذوالفقار, سیده سمانه و کیومرث
کلانتری، ۱۳۹۳، موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین الملل، نخستین همایش
ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، بصورت ...

دگردیسی مفهومی تروریسم از منظر حقوق بین الملل

پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در
شکل و روش های .... نظام سیاسی و حقوق بین المللی پس از جنگ را تنظیم نماید. ..... سال
سوم، شماره4.حقوق و سیاست. ،پایان نامه کارشناسی ارشد - آشوری، حسن )1387(، »
تروریسم و سازمان های بین المللی«،. رشته حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مراغه.

دانشکده روابط بین الملل - مدیر گروه

تدريس در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در دانشكده روابط بين الملل،
دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه عالي دفاع و واحد علوم تحقيقات دانشگاه
آزاد ... عضو ستاد حقوق بشر. - عضو مجمع مفهوم سازي حقوق بشر. - عضو شوراي راهبردي
سياست خارجي. - عضو گروه علوم سياسي كرسي هاي نظريه پردازي. - عضو گروه غرب ...

رزومه - ابوالفضل دلاوری

پژوهش علوم سیاسی، 2، 5، 1385/09/30; دلاوری ابوالفضل، درآمدی نظری بر حل منازعات
سیاسی، سیاست، 38، 3، 1388/07/01; دلاوری ابوالفضل، حقیقت و آشتی، پژوهش حقوق
و ... های اعتدالگرایی در سپهر سیاسی امروز ایران، راهبرد، 24، 75، 1394/09/01; دلاوری
ابوالفضل، ارزیابی برنامه های مصوب دوره های دکتری علوم سیاسی و ورابط بین الملل،
...

وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران

به طور کلی، «بحران » مفهومی است که برای اشاره به اختلال در روابط اجزای درونی
سیستم و نیز رابطه سیستم با محیط بیرونی که در نهایت موجب اختلال در کل نظام می
شود، به کار می .... (همان; ازغندی، 1372،19 - 20) انتشار «نشریه دانشکده حقوق و علوم
سیاسی »، تاسیس «مرکز مطالعات عالی بین المللی (1344) و «مدرسه علوم سیاسی و
امور حزبی ...

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ - صفحه اصلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه. اﺻﻔﻬﺎن. ). داوران اﯾﻦ ﺷﻤﺎره. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ. د. ﮐﺘﺮ. آرﻣﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ. (. اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮج. ) ، دﮐﺘﺮ. ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮي. (. داﻧﺸ. ﯿﺎر. داﻧﺸﮕﺎه. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ. ) ،
دﮐﺘﺮ ... ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه و رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن. ﺑﺎ ﻣ. ﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﺴﺌﻮل و اﯾﻤﯿﻞ وي، در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد . •. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ، ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﯾﺎ
رﺳﺎﻟﻪ.

دکتر فیروز اصلانی | گروه آموزشی و پژوهشی حقوق

کارشناسی, 1365, حقوق قضایی, تهران. کارشناسی ارشد, 1369, حقوق بین الملل, هال -
انگلستان. دکتری, 1386, اندیشه سیاسی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فعالیت‌های آموزشی. تدریس: برخی از عناوین تدریس ایشان عبارت است از: حقوق اساسی
; مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی; نظام های انتخاباتی; حقوق اساسی تطبیقی; متون
...

پايگاه اطلاع رساني اساتيد - دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان | University of Isfahan. نام و نام خانوادگی : عباس حاتمی. دانشکده : علوم
اداری و اقتصاد. گروه آموزشی : علوم سیاسی. آدرس پست الکترونیک : A.Hatami[at]ase.
ui.ac.ir. آدرس صفحه خانگی : http://ase.ui.ac.ir/~A.Hatami. سوابق تحصیلی; مقالات;
پایان نامه ها; کتب و جزوات; اختراعات; جوایز و افتخارات; آثار هنری. |. دکتری,علوم ...

مقاله موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین الملل - سیویلیکا

سیده سمانه پورذوالفقار - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده
حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر. ... پورذوالفقار, سیده سمانه و کیومرث
کلانتری، ۱۳۹۳، موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین الملل، نخستین همایش
ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، بصورت ...

رزومه علمی-پژوهشی - دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

22 آوريل 2015 ... ۳۷٫ عضو شورای علمی، فصلنامه پژوهشهای خاورمیانه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،
دانشگاه علامه طباطبایی ۵٫ زمینه های تحقیقاتی : – سیاست بین الملل ... ۸٫ قربانی،
ارسلان و قدیمی، اکرم، “بررسی راهبردی سیاست خارجی آمریکا در کردستان عراق و
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران”، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد، ش ۶۲، بهار ...

زندگی نامه » دکتر احمد مومنی راد | Dr.Ahmad Momeni Rad

زندگی نامه. مشخصات فردي. احمد مومني راد – فرزند اكبر - شماره شناسنامه 1821 - تاريخ
تولد 1340 – دکترای حقوق بین الملل –. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران [email protected] ... 2– مومنی راد احمد و ناصر خداپرست -مفهوم امنیت انرژی
جستاری در معاهدات منطقه ای و جهانی –مطالعات دفاعی استراتژیک5، 22 (1393): 41-58.

شورای امنیت و گسترش مفهومی و عملیاتی امنیت بین المللی(2010-1991)

مفهوم امنیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی رشته روابط بین‌الملل، به موازات تحولاتی
که در نظام بین‌المللی و الگوهای رفتاری بازیگران رخ داده، دچار تحول گردیده است. از
جوامع ... تری نسبت به مفهوم امنیت داشته و متناسب با آن خلع سلاح و کنترل
تسلیحات، تروریسم، حقوق بشر، محیط زیست و بیماریهای واگیردار را از موارد امنیتی
دانسته است.

شورای امنیت و گسترش مفهومی و عملیاتی امنیت بین المللی(2010-1991)

مفهوم امنیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی رشته روابط بین‌الملل، به موازات تحولاتی
که در نظام بین‌المللی و الگوهای رفتاری بازیگران رخ داده، دچار تحول گردیده است. از
جوامع ... تری نسبت به مفهوم امنیت داشته و متناسب با آن خلع سلاح و کنترل
تسلیحات، تروریسم، حقوق بشر، محیط زیست و بیماریهای واگیردار را از موارد امنیتی
دانسته است.

فصلنامه پژوهش هاي روابط بين الملل، شماره 22 - Magiran

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) به زبان فارسي - انگليسي سال
ششم، شماره 22، ... تحرك بخشي به ديپلماسي دفاعي در پرتو فرصت ها و تهديدات
برنامه اقدام سازمان ملل و تاثير آن بر امنيت نظامي و دفاعي جمهوري اسلامي ايران مهدي
ذوالفقاري .... ضرورت و بايسته هاي مطالعات صلح از ديدگاه حقوق بين الملل پوريا
عسكري*، يلدا ...

وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران

به طور کلی، «بحران » مفهومی است که برای اشاره به اختلال در روابط اجزای درونی
سیستم و نیز رابطه سیستم با محیط بیرونی که در نهایت موجب اختلال در کل نظام می
شود، به کار می .... (همان; ازغندی، 1372،19 - 20) انتشار «نشریه دانشکده حقوق و علوم
سیاسی »، تاسیس «مرکز مطالعات عالی بین المللی (1344) و «مدرسه علوم سیاسی و
امور حزبی ...

اعضای تحریریه - فصلنامه مطالعات ملی

27 مه 2015 ... 12- عضو هیات تحریریه پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی (پژوهشگاه تحقیقات و مطالعات
ناجا) ..... دکتری علوم سیاسی Ph.D (رشته اصلی روابط بین الملل و رشته فرعی
سیاست تطبیقی)، دانشگاه جرج واشنگتن، 1369 .... دکتری- رشته زبان و ادب پارسی
دانشگاه تهران - سال 1371عنوان پایان نامه دکتری : نمادشناسی در شاهنامه.

موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع - نشر عدالت

21 نوامبر 2014 ... موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع. ... به کویت :بررسی تحول مفهوم
تهدید بر صلح وگسترش اختیارات شورای امنیت; مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی
از فعالیت های هسته ای صلح آمیز; نظام بین المللی مسئولیت مدنی وجبران خسارات
ناشی از حمل ونقل دریایی هیدروکربنها; حقوق فرهنگی، اجتماعی کودک در ...

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ

ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑﻴﻞ.
ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ. ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺍﺯ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﮎ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎ. ﺩﺭ ﺻـﺤﻨﻪ. ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،ﺩﻭﻟﺘﻬـﺎ ﺑـﺮﺍ. ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑــﻪ ﺁﻥ ﺣﺎﺿــﺮﻧﺪ .... ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺭﮊﻳﻢ ﻫﺎ، ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻭ
ﺷﻴﻮﻩ ...

پايگاه: پايان نامه ها مرکز: دانشگاه آزاد اسلامي - واحد علوم تحقيقات ...

۱۶۴۲. موجود نيستJ 9. امنيت دسته جمعي سازمان ملل متحد در تئوري و عمل (جنگ کره
۱۹۵۳ - ۱۹۵۰ و جنگ خليج فارس ۱۹۹۱ - ۱۹۹۰)/ عليرضا سنجابي. ... واحد علوم و
تحقيقات، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه روابط بين الملل، رشته روابط بين
الملل) ؛ ۷۷- ۱۳۷۶. ۸۴۳. ۱۶۵۳ ... نظام نوين بين المللي و حمايت جهاني از حقوق بشر/ مهدي
ذاکريان اميري.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل | کالج پروژه | دانلود ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل. بررسی مفهوم حاکمیت دولتها در
آستانه هزاره سوم بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان ۲۰۰۰) بررسی
تطبیقی مصونیتها ومزایای دیپلماتیک و کنسولی چالش های اجرای ملی تعهدات
معاهداتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
تصویب معاهدات ...

موسسه علمی- پژوهشی پویشگران - موضوعات پایان نامه روابط بین الملل

موسسه علمی- پژوهشی پویشگران - موضوعات پایان نامه روابط بین الملل - مشاوره پروژه
های دانشگاهی از انتخاب موضوع تا دفاعیه. ... آثار و تبعات سياسي اشغال عراق بر
ساختار نظام بين الملل بر اساس تئوري نورئاليسم کنث والتز ... دولت سازي در
افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 و تأثير آن بر امنيت ملي ايران (1385-1380).

متون سیاسی - پايان نامه ها

آزادى عقيده و بيان در نظام جمهورى اسلامى ايران. (پايان نامه كارشناسى ارشد حقوق عمومى).
به راهنمايى عباسعلى عميد زنجانى. تهران: دانشگاه تهران, دانشكده حقوق و علوم سياسى,
1374, 225ص. 3. برجى, محمدحسن. استبداد و آزادى در آثار ميرزا فتحعلى آخوندزاده. (
پايان نامه كارشناسى ارشد كتابدارى). به راهنمايى نورالله مرادى. تهران: دانشگاه تهران ...

دکتر فیروز اصلانی | گروه آموزشی و پژوهشی حقوق

کارشناسی, 1365, حقوق قضایی, تهران. کارشناسی ارشد, 1369, حقوق بین الملل, هال -
انگلستان. دکتری, 1386, اندیشه سیاسی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فعالیت‌های آموزشی. تدریس: برخی از عناوین تدریس ایشان عبارت است از: حقوق اساسی
; مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی; نظام های انتخاباتی; حقوق اساسی تطبیقی; متون
...

آبان ۱۳۸۹ - پایگاه تخصصی سیاست بین الملل ( INPO )‌

دانش روابط بین الملل، دانشی جدید است که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک رشته
مستقل علمی 1 در علوم آکادمیک پایه گذاری شد. ... تعریف روابط بین الملل : دولتها،
سازمانها و نهادهایی که جامعه بین المللی را می سازند، دارای روابط و مناسبات سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی هستند که بیانگر روابط متقابل آنهاست؛ آن گونه که این روابط می
تواند به ...

اعضای تحریریه - فصلنامه مطالعات ملی

27 مه 2015 ... 12- عضو هیات تحریریه پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی (پژوهشگاه تحقیقات و مطالعات
ناجا) ..... دکتری علوم سیاسی Ph.D (رشته اصلی روابط بین الملل و رشته فرعی
سیاست تطبیقی)، دانشگاه جرج واشنگتن، 1369 .... دکتری- رشته زبان و ادب پارسی
دانشگاه تهران - سال 1371عنوان پایان نامه دکتری : نمادشناسی در شاهنامه.

گروه روابط بین الملل - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروه روابط بین الملل یکی از گروه های آموزشی مستقر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه است که در آموزش دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته روابط
بین الملل فعال است. دوره کارشناسی ارشد شامل چهار نیمسال است. سه نیمسال نخست
بیشتر جنبه آموزشی دارد و نیمسال چهارم به طور خاص پژوهشی و معطوف به نگارش پایان
نامه ...

سایر مقاله های در حال انتشار - Association for Iranian Studies

سه)روابط خارجی ایران:قاجاریه تا پایان پهلوی دوم ... 8- بازنگری قانون اساسی ایران و
تحول کیفی اقتدار سیاسی:رهیافت های سیاسی و بین المللی،شماره 13،بهار 1387،
صص 119-97. 9-آسیب ... 10- چیستی مفهوم فرنگ در گزارش نامه های تاریخی روزگار
قاجار:پژوهشنامه علوم سیاسی،سال دوم،شماره 4،شماره پیاپی8،پاییز1386،صص115-
149.

بسمه تعالي - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشگاه خوارزمی

ديرينه شناسي مباني فكري انقلاب اسلامي در انديشه آل احمد، شريعتي و امام خميني(ره)
، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده حقوق و علوم سياسي،
1380. استاد راهنما: دکتر محمد باقر .... «تحول تاريخي گفتماني مفهوم امنيت»، در:
استراتژي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1384، صص
146-97.

معرفی - پژوهشگاه علوم انسانی

پس از جنگ جهانی دوم و غالب شدن ادبیات و رویکرد آمریکایی در حوزة علوم سیاسی و
استراتژیک جهان، مفهوم امنیت ملی (National Security ) در ادبیات سیاسی اکثر
کشورهای ... امنیت اجتماعی، از آن جهت که مقوله ای بین رشته ای است، نیازمند
بکارگیری دانش در رشته های مختلف مانند جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، حقوق،
اقتصاد، ارتباطات و ...

مرگ دانشجوی ممتاز دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران مقابل دفتر ...

3 فوریه 2015 ... روابط عمومی دانشگاه و رئیس دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران از علت فوت یا
خودکشی یک دانشجوی ممتاز دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران ابراز بی ... دانشگاه و
رئیس دانشکده حقوق از دانشجویان کوشا و ساعی این دانشکده بوده است سال آخر دکتری
روابط بین الملل را می گذراند و مقالاتی نیز به قلم وی به رشته ...

گروه حقوق بين الملل/ - دانشگاه قم

18 نوامبر 2017 ... کارشناسي ارشد :رشته حقوق بين الملل از دانشگاه تهران ( دانشکده حقوق و علوم سياسي
)1377 ... دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد با درجه عالي ، عنوان:نفي تبعيض درحقوق
بين الملل واسلام با تکيه بر اقليت هاي مذهبي ... مفهوم تجاوز در اساسنامه‌ي ICC و ديگر
اسناد بين‌المللي و چالش‌هاي پيش‌رو بين ديوان و شوراي امنيت.

زندگی نامه » دکتر احمد مومنی راد | Dr.Ahmad Momeni Rad

زندگی نامه. مشخصات فردي. احمد مومني راد – فرزند اكبر - شماره شناسنامه 1821 - تاريخ
تولد 1340 – دکترای حقوق بین الملل –. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران [email protected] ... 2– مومنی راد احمد و ناصر خداپرست -مفهوم امنیت انرژی
جستاری در معاهدات منطقه ای و جهانی –مطالعات دفاعی استراتژیک5، 22 (1393): 41-58.

موضوعات پایان نامه علوم سیاسی | ترجمه مقالات ISI

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه علوم سیاسی و پایان نامه روابط بین الملل و
برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور. در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه
، پروژه، تحقیق در زمینه رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی را برای شما دانشجویان
ارشد و دکتری رشته علوم سیاسی پیشنهاد دهیم ... تاثیرات جهانی شدن بر هویت ملی در
ایران

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

جستجوی همه پایان نامه ها ... 9, اهمیت پدیدۀ لباس مفهومی در تاریخ هنر معاصر و مطالعۀ
تطبیقی آن در عرصۀ مد جهانی, نگار آذرپویا, دانشکده هنر, پژوهشى هنر, 1394-05-03 ...
36, بررسی نقش فناوری های نوین ارتباطی در تولید برنامه های خبری شبکه های بین
المللی, مهرنوش خانزائی, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, علوم ارتباطات
اجتماعی ...

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ - صفحه اصلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه. اﺻﻔﻬﺎن. ). داوران اﯾﻦ ﺷﻤﺎره. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ. د. ﮐﺘﺮ. آرﻣﯿﻦ اﻣﯿﻨﯽ. (. اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮج. ) ، دﮐﺘﺮ. ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮي. (. داﻧﺸ. ﯿﺎر. داﻧﺸﮕﺎه. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ. ) ،
دﮐﺘﺮ ... ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه و رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن. ﺑﺎ ﻣ. ﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﺴﺌﻮل و اﯾﻤﯿﻞ وي، در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد . •. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ، ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﯾﺎ
رﺳﺎﻟﻪ.

زندگی نامه » دکتر احمد مومنی راد | Dr.Ahmad Momeni Rad

زندگی نامه. مشخصات فردي. احمد مومني راد – فرزند اكبر - شماره شناسنامه 1821 - تاريخ
تولد 1340 – دکترای حقوق بین الملل –. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران [email protected] ... 2– مومنی راد احمد و ناصر خداپرست -مفهوم امنیت انرژی
جستاری در معاهدات منطقه ای و جهانی –مطالعات دفاعی استراتژیک5، 22 (1393): 41-58.

ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ - IDLO

از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزﻩ ﻣﻴﺪهﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد
ﮐﻨﺪ . ﻣﺜﻼ، دوﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن را ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻳﮏ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ اش
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ . رﺟﻮع. ﺷﻮد ﻓﻘﺮ. 3. ﻣﺎدﻩ. 19. ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ. و ﺳﻴﺎﺳﯽ . اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻧﻔﺲ. Nemu
Tenetur Edere Contra Se (Principle Against Self-. Incrimination). اﻳﻦ واژﻩ ﻻﺗﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﻳﻦ ...

دانشگاه یاسوج | Yasouj University

اشتغال. رشته اصلي: علوم سیاسی ... 5- همکاری با گروه علوم سیاسی و روابط بین
الملل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(86-1380) ... جنبش های اسلامی معاصر/ تاریخ روابط
خارجی ایران/مسایل سیاسی اقتصادی جهان سوم/نظام های سیاسی تطبیقی/ ارتش و
سیاست/ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ابران/ حقوق بین الملل خصوصی/ مبانی جامعه
شناسی عمومی.

پایان نامه های رشته علوم سیاسی

این وبلاگ برای معرفی پایان نامه های رشته علوم سیاسی ایجاد شده است علاقه مندان می
توانند مطالب مرتبط. با پایان نامه های خود ( دانشگاه، عنوان پایان نامه،استاد راهنما، استاد
مشاور، .... عنوان: تأثیر فروپاشی ساختار دو قطبی نظام بین الملل بر جایگاه و عملکرد
شورای امنیت. استاد راهنما: ... دانشكده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی. انجمن علمی ...

مقالات علمی پژوهشی :: مجله تخصصی مطالعات آمریکا

۳۵۸ مطلب با موضوع «مقالات علمی پژوهشی» ثبت شده است - مقالات علمی پژوهشی و
پایان نامه های روابط بین الملل و سیاست خارجی. ... فرضیه مقاله آن است که مهم‌ترین
عناصر موجود در رقابت آمریکا و چین در تاجیکستان بر دو مفهوم اقتصاد و امنیت
استوار است؛ با این توضیح که برخلاف تعاملات میان چین و تاجیکستان که بر هر دو
حوزه اقتصاد ...

پاورپوینت در مورد نحوه توزيع اعتبار غير متمركز (بررسی مدل فعلی و مدل پیشنهادی)

GUI to avoid using MCPLOT directly

موضوع تحقيق: نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

پایان نامه ارشد رشته تاریخ بررسی تاریخچۀ کاروانسراهای آذربایجان در دورۀ صفویه

سرمایه گذاری در ایران

دانلود اموزش فلش و انلاک گوشی سامسونگ c3592 با لینک مستقیم

تحقیق درباره کارآموزی کشاورزی شركت تعاوني توليد كشاورزي 30 ص

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان تقویت کننده کم نویز CMOS گیت مشترک با تکنیک Gm-Booating و P1dB بالا

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه هفتم من حق دارم

معرفی ویژگی ها و خصوصیات مسکن پایدار