دانلود فایل


پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی,دانلود جديدترين پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته

دانلود فایل پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه )

مقدمه:
1- شرح و بیان مساله پژوهش:
مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.
در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.
با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، حاصل جمع صفر معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.
در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.
بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام نظام بین الملل می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.
ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.
2- بررسی متون موجود:
در پاسخ به مسأله، ما را بر آن داشت تا در زمینه تأثیر تغییر مفهوم امنیت ملی بر برداشت امنیتی ج.ا. ایران به جستجوی متونی که بدان پرداخته ان، نمائیم. کتبی که در این زمینه بطور مبسوط بدین موضوع پرداخته باشند، نیافتیم. اما از مطالعات دانشگاهی که بندرت، در این زمینه کار شده، مطالبی که نزدیک به این موضوع باشد بصورت پایان نامه کارشده است. هر چند از نظر عنوان، به موضوع رساله نزدیک اما زمینه کاری آنها با این رساله بسیار متفاوت بود. به تعدادی از این پایان نامه ها بصورت ذیل اشاره می نمائیم:
تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ایران که توسط سید کاظم رضائی در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شده است. و همینطور پایان نامه سیر تحول در مقوله و ملاحظات امنیت ملی ج. ا. ایران توسط سید حسین ولی پوررزومی در همین مکان دفاع شده است.
اما اینکه متونی که بطور جداگانه به تغییر مفهوم امنیت ملی و برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی بپردازند. بسیار متنوع است. کت، مقالات و تحقیقات دانشگاهی بسیاری در این زمینه منتشر شده است. در مورد مطالب فارسی که در سطح کتاب باشد، در زمینه تغییر مفهوم امنیت ملی وجود ندارد.اما در خصوص امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می توان به کتاب شرایط متحول امنیت ملی ج. ا. ایران که توسط آقای نعمت الله فلاحت پیشه تألیف گردیده، اشاره نمود. این کتاب که متشکل از یک مقدمه و چهار فصل می باشد، در فصل اول به شرایط امنیتی موجود در سطوح سه گانه، داخلی، منطقه ای و بین المللی، در فصل دوم به بررسی فرصت ها و تهدیدهایی که برای امنیت ملی ج. ا. ایران بوجود آمده، در فصل سوم به اهداف منطقه ای ج. ا. ایران و موانع بین المللی در این زمینه پس از جنگ دوم خلیج فارس و بالاخره در فصل چهارم به نتیجه گیری می پردازد.
از میان کتب خارجی موجود و در دسترس در مورد تغییر مفهوم امنیت ملی، کتاب چهره متغیر امنیت ملی است که رابرت ماندل در این کتاب به بررسی مفهوم امنیت ملی در دو زمینه تاریخی و نظری می پردازد، این کتاب به صورت ترجمه شده در دسترس است. ایشان بطور مبسوط ابعاد مختلف امنیت ملی را بررسی می کنند و در فصول آخر کتاب نیز با ارائه مطالعات موردی در این زمینه، مفهوم امنیت ملی را تجزیه و تحلیل می کند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است


دانلود پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی


دانلود جديدترين پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


defended/دفاع شده

مقطع/رشته ارشد. دانشگاه. عنوان پایاننامه. تاریخ دفاع. فرهاد درویشی, 43, سجاد مومیوند,
علوم سیاسی, بین‌المللی امام خمینی, عوامل مؤثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و
فدراسیون ... 37, مهدی جاودانی مقدم, نفیسه سادات صدری, ارشد روابط بین‌الملل, آزاد
اسلامی واحد قم, تأثیر روابط اسرائیل و روسیه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس
از جنگ سرد ...

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم س

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی.. موضوع. : بررسی موانع سیاسی و
اقتصادی همگرائی ایران و کشورهای آسیای مرکزی ...... نظام بین الملل در سطح. ملی،
منطقه ای و بین المللی. آثار و پیامدهای مهمی را در پی داشت . عالوه بر تولد واحدهای. ملی
مستقل، مناطق نوینی به صحنه آمدند . جمهوری های جنوبی شوروی سابق در دو سوی.

موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع - نشر عدالت

21 نوامبر 2014 ... موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع. ... به کویت :بررسی تحول مفهوم
تهدید بر صلح وگسترش اختیارات شورای امنیت; مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی
از فعالیت های هسته ای صلح آمیز; نظام بین المللی مسئولیت مدنی وجبران خسارات
ناشی از حمل ونقل دریایی هیدروکربنها; حقوق فرهنگی، اجتماعی کودک در ...

شورای امنیت و گسترش مفهومی و عملیاتی امنیت بین المللی(2010-1991)

مفهوم امنیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی رشته روابط بین‌الملل، به موازات تحولاتی
که در نظام بین‌المللی و الگوهای رفتاری بازیگران رخ داده، دچار تحول گردیده است. از
جوامع ... تری نسبت به مفهوم امنیت داشته و متناسب با آن خلع سلاح و کنترل
تسلیحات، تروریسم، حقوق بشر، محیط زیست و بیماریهای واگیردار را از موارد امنیتی
دانسته است.

پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی |

پاسخ رهبر انقلاب به نامه سردار سلیمانی درباره پایان سیطره شجره خبیثه داعش ...
حدادعادل تاکید کرد: برخی از تحول علوم انسانی می ترسند/عدم باور به کارآمدی علوم
انسانی .... رهبران سعودی از این موضوع آگاهند که بخاطر آنارشی و بی نظمی حاکم بر نظام
بین الملل، در صورتی که چراغ سبز امریکا را داشته باشند، نگرانی از جامعه جهانی
نخواهند ...

پایان نامه های رشته علوم سیاسی

این وبلاگ برای معرفی پایان نامه های رشته علوم سیاسی ایجاد شده است علاقه مندان می
توانند مطالب مرتبط. با پایان نامه های خود ( دانشگاه، عنوان پایان نامه،استاد راهنما، استاد
مشاور، .... عنوان: تأثیر فروپاشی ساختار دو قطبی نظام بین الملل بر جایگاه و عملکرد
شورای امنیت. استاد راهنما: ... دانشكده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی. انجمن علمی ...

امنیت بین الملل international security | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... امنيت، امنيت بين الملل، روابط بين الملل، امنيت جهاني، علوم سياسي نویسنده : علي
محمد ابوالحسني امنیت عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا از. ... [1] برداشت
متفکران سیاسى از امنیت جهانى و امنیت بین‌المللى، همانند مفهوم امنیت، همواره با
تحولات نظام جهانى، متحول و سیال بوده است. صرف‌نظر از این‌که در مورد مفهوم امنیت ...

دگردیسی مفهومی تروریسم از منظر حقوق بین الملل

پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در
شکل و روش های .... نظام سیاسی و حقوق بین المللی پس از جنگ را تنظیم نماید. ..... سال
سوم، شماره4.حقوق و سیاست. ،پایان نامه کارشناسی ارشد - آشوری، حسن )1387(، »
تروریسم و سازمان های بین المللی«،. رشته حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مراغه.

پايان نامه هاي حمايت شده - موسسه کار و تامین اجتماعی

"بررسی اثرات آلودگی صوتی بر فرسودگی شغلی کارگران یک پالایشگاه نفت در
تهران در سال 1380 و ارائه راه حلهای مدیریتی جهت کاهش آن, دکتر پروین نصیری –
دکتر بهزاد رمضانی, كارشناسي ارشد, 8201-1.pdf, پریسا خرازی, کد پایان نامه : 1-
8201, دانشگاه آزاد اسلامی, 1382/01/30. "مقایسه تأثیر نوبت‌کاری ( در گردش و ثابت )
بر ...

پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره ...

16 جولای 2017 ... اسماعیلی فرد ،ملیحه السادات, حقوق مخالفان در نظام اسلامی با تاکید بر آرا و سیره امام
خمینی, الهیات (فقه و مبانی), کارشناسی ارشد, خلیل الله احمدوند, خدیجه مرادی, 1393,
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج. اش‍راف‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ت‍ح‍ول‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
ای‍ران‌, ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌, ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د, ن‍ورال‍ل‍ه‌ ق‍ی‍ص‍ری‌, م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ...

موضوعات پیشنهادی دپارتمان علوم سیاسی - پایان نامه | پروپوزال ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی دپارتمان علوم سیاسی -
سایت تحقیق و پروژه (موسسه علمی پژوهشی نصیر) ... پیوستار تاریخی جنبش های
اجتماعی- سیاسی معاصر ایران; تحلیل جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل
; روشنفکری و سیاست در گذر تاریخ; شکل بندی امنیت همیارانه در خلیج فارس; عوامل ...

موضوعات پایان نامه علوم سیاسی | ترجمه مقالات ISI

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه علوم سیاسی و پایان نامه روابط بین الملل و
برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور. در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه
، پروژه، تحقیق در زمینه رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی را برای شما دانشجویان
ارشد و دکتری رشته علوم سیاسی پیشنهاد دهیم ... تاثیرات جهانی شدن بر هویت ملی در
ایران

مقاله موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین الملل - سیویلیکا

سیده سمانه پورذوالفقار - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده
حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر. ... پورذوالفقار, سیده سمانه و کیومرث
کلانتری، ۱۳۹۳، موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین الملل، نخستین همایش
ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، بصورت ...

معرفی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

4 سپتامبر 2013 ... معرفی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل. روابط بین الملل. رشته روابط بین الملل
از جمله رشته های نوپا در عالم سیاست به شمار می رود . سابقه این مبحث به .... تحقیق‌ در
علوم‌ سیاسی‌، حقوق‌ اساسی‌ (کلیات‌)، حقوق‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مبانی‌
اندیشه‌های‌ سیاسی‌ در اسلام‌، حقوق‌ بین‌الملل‌ اسلام‌، نظام‌ سیاسی‌ و دولت‌ در ...

ﺑﺨﺶ او ل – ﻧﻈﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ

اﻣﻨﻴﺖ ﮔﻮاراﺗﺮﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮاي ﺑﺸﺮﻳﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار از ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑـﺸﺮي اﺳـﺖ . اﻣـﺮوزه.
ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺎن ﺗ. ﻮﺟﻬﻲ را در ﺑﻮدﺟﻪ. ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗ. ﺄ. ﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴـﺖ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ. ﻣﻲ
.... ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴ . ﺖ. از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎراداﻳﻢ. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻞ. دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﻣﻨﺘﻈﺮي. 1. ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪي
ﻣﻲ. ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﺤﻮري اﻣﺮوزه ي رﺷﺘﻪ. رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲ.

ایرنا - آسیب شناسی پژوهش در علوم سیاسی و روابط بین الملل

7 مارس 2015 ... مقصودی در بررسی آسیب های بیرونی گفت: هیچ برنامه و تعریفی از سوی نهادها و
دستگاه های مربوطه برای بهره برداری از پژوهش ها و پایان نامه های دانشجویان در رشته های
علوم سیاسی و روابط بین الملل وجود ندارد. در عوض، ما شاهد وجود موسسه های تهیه ی مقاله و
پایان نامه، کمی گرایی مفرط در جذب دانشجو و رویکرد نمایشی به پژوهش ...

گروه حقوق بين الملل/ - دانشگاه قم

18 نوامبر 2017 ... کارشناسي ارشد :رشته حقوق بين الملل از دانشگاه تهران ( دانشکده حقوق و علوم سياسي
)1377 ... دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد با درجه عالي ، عنوان:نفي تبعيض درحقوق
بين الملل واسلام با تکيه بر اقليت هاي مذهبي ... مفهوم تجاوز در اساسنامه‌ي ICC و ديگر
اسناد بين‌المللي و چالش‌هاي پيش‌رو بين ديوان و شوراي امنيت.

بررسی ارکان متشکله حقوق امنیت ملی در آمریکا - دانشگاه جامع امام حسین

واژگان کلیدی. حقوق، قانون، امنیت ملی، حقوق امنیت ملی، ایاالت متحده آمریکا. 1. این
مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد است که در دانشگاه جامع امام حسین)ع( دفاع
شده اشت. 2. دکتری حقوق خصوصی، دانشیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران. 3. دانش آموخته کارشناسی ارشد اطالعات استراتژیک دانشگاه جامع امام
حسین)ع(.

مجلة حقوقي - مجله حقوقی بین المللی

استخراج شده است. **. نویسنده مسئول، دانشیار دانشکده حقوق. وعلوم. سیاسی دانشگاه
تهران [email protected] ***. دانشجوی. دکتری حقوق بین. الملل، دانشگاه تهران ...
این رشته از حقوق بین. الملل از همان ابتدای تشکیل و تکامل، با سؤاالت مهم. و بنیادین
چندی از قبیل تعیین مرز هوا و فضا، تعیین وضعیت حقوقی اشیاء هوا فضایی و.

امنیت بین الملل international security | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... امنيت، امنيت بين الملل، روابط بين الملل، امنيت جهاني، علوم سياسي نویسنده : علي
محمد ابوالحسني امنیت عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا از. ... [1] برداشت
متفکران سیاسى از امنیت جهانى و امنیت بین‌المللى، همانند مفهوم امنیت، همواره با
تحولات نظام جهانى، متحول و سیال بوده است. صرف‌نظر از این‌که در مورد مفهوم امنیت ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل | کالج پروژه | دانلود ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل. بررسی مفهوم حاکمیت دولتها در
آستانه هزاره سوم بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان ۲۰۰۰) بررسی
تطبیقی مصونیتها ومزایای دیپلماتیک و کنسولی چالش های اجرای ملی تعهدات
معاهداتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
تصویب معاهدات ...

علل خاتمه جنگ ايران و عراق از ديد نظريه های روابط بين الملل

31 جولای 2012 ... بین الملل كدامند و كدام نظريه بهتر می تواند پايان جنگ ايران و عراق را تبیین نمايد؟
فرضیه. مقاله به ... لیبرالیستی جنگ، عوامل سیاسی )نوع نظام سیاسی حاكم در تهران و
بغداد( بیشترين نقش. را در پايان جنگ ايران و عراق ... نظريه پردازی های مختلف در
رشته روابط بین الملل در مورد علل خاتمه آن است. است كه: مهم ترين علل ...

شورای امنیت و گسترش مفهومی و عملیاتی امنیت بین المللی(2010-1991)

مفهوم امنیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی رشته روابط بین‌الملل، به موازات تحولاتی
که در نظام بین‌المللی و الگوهای رفتاری بازیگران رخ داده، دچار تحول گردیده است. از
جوامع ... تری نسبت به مفهوم امنیت داشته و متناسب با آن خلع سلاح و کنترل
تسلیحات، تروریسم، حقوق بشر، محیط زیست و بیماریهای واگیردار را از موارد امنیتی
دانسته است.

علوم سیاسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... پایان نامه دفاع شده رشته علوم سیاسی. ... 23, بررسی مفهوم امنیت در نظام بین المللی
پس از جنگ, 00084001787, روح الله شجاع لاریجان, اصغر پرتویی, فرشید جعفری,
1387/5/29 .... 74, نقش وجایگاه انرژی در تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران,
860809349, مصطفی آقا علی, بهمن کشاورز, مهدی خوش خطی, 1388/11/19.

بهترین دوره های کارشناسی ارشد را روابط بین الملل 2018‏

اگر چه روابط بین الملل یک رشته نسبتا جوان، قدمت آن به قرن 17 است، آن است که به
وضعیت بسیار فشرده شکل دادن در دنیای مدرن بسیار توسعه یافته یکی، تا حدی به
لطف. با استاد در روابط بین الملل، شما می توانید یک حرفه ای پرداختن به تعدادی از
مسائل مهم مانند حقوق بشر، برخورد با جرایم سازمان یافته، جهانی شدن، گسترش
تسلیحات ...

شورای امنیت و گسترش مفهومی و عملیاتی امنیت بین المللی(2010-1991)

مفهوم امنیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی رشته روابط بین‌الملل، به موازات تحولاتی
که در نظام بین‌المللی و الگوهای رفتاری بازیگران رخ داده، دچار تحول گردیده است. از
جوامع ... تری نسبت به مفهوم امنیت داشته و متناسب با آن خلع سلاح و کنترل
تسلیحات، تروریسم، حقوق بشر، محیط زیست و بیماریهای واگیردار را از موارد امنیتی
دانسته است.

پايان نامه هاي حمايت شده - موسسه کار و تامین اجتماعی

"بررسی اثرات آلودگی صوتی بر فرسودگی شغلی کارگران یک پالایشگاه نفت در
تهران در سال 1380 و ارائه راه حلهای مدیریتی جهت کاهش آن, دکتر پروین نصیری –
دکتر بهزاد رمضانی, كارشناسي ارشد, 8201-1.pdf, پریسا خرازی, کد پایان نامه : 1-
8201, دانشگاه آزاد اسلامی, 1382/01/30. "مقایسه تأثیر نوبت‌کاری ( در گردش و ثابت )
بر ...

مجلة حقوقي - مجله حقوقی بین المللی

استخراج شده است. **. نویسنده مسئول، دانشیار دانشکده حقوق. وعلوم. سیاسی دانشگاه
تهران [email protected] ***. دانشجوی. دکتری حقوق بین. الملل، دانشگاه تهران ...
این رشته از حقوق بین. الملل از همان ابتدای تشکیل و تکامل، با سؤاالت مهم. و بنیادین
چندی از قبیل تعیین مرز هوا و فضا، تعیین وضعیت حقوقی اشیاء هوا فضایی و.

دکتر فیروز اصلانی | گروه آموزشی و پژوهشی حقوق

کارشناسی, 1365, حقوق قضایی, تهران. کارشناسی ارشد, 1369, حقوق بین الملل, هال -
انگلستان. دکتری, 1386, اندیشه سیاسی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فعالیت‌های آموزشی. تدریس: برخی از عناوین تدریس ایشان عبارت است از: حقوق اساسی
; مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی; نظام های انتخاباتی; حقوق اساسی تطبیقی; متون
...

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ

ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑﻴﻞ.
ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ. ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺍﺯ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﮎ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎ. ﺩﺭ ﺻـﺤﻨﻪ. ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،ﺩﻭﻟﺘﻬـﺎ ﺑـﺮﺍ. ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑــﻪ ﺁﻥ ﺣﺎﺿــﺮﻧﺪ .... ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺭﮊﻳﻢ ﻫﺎ، ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻭ
ﺷﻴﻮﻩ ...

تحلیل نامه امام خامنه‌ای از منظر مفاهیم دانش روابط بین‌الملل - خبرگزاری ...

8 ساعت قبل ... با ذکر این مقدمه، مهم‌‌‌‌ترین مفاهیم موجود در دانش روابط بین‌‌‌‌الملل که با استفاده از آن‌‌‌‌ها
می‌‌‌‌توان نامۀ رهبر معظم را تجزیه و تحلیل کرد عبارتند از: مفهوم امنیت هستی‌‌‌‌شناختی.
امنیت هستی‌‌‌‌شناختی یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در روابط بین‌‌‌‌الملل است که آن را
جریان‌‌‌‌های معنا‌‌‌‌گرای این رشته از جمله سازه‌‌‌‌انگاری با چهره‌هایی چون جنیفر ...

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - تحقیق ها، مقالات و پایان نامه های ...

جناب آقای محمود گلستانی پایان نامه خود را با عنوان «نقش سازمانهای بین المللی غیر
دولتی در توسعه و ترویج حقوق بشر: مطالعه موردی سازمان عفو بین الملل» در رشته .....
ماه ۱۳۸۸ با راهنمایی دکتر همایون حبیبی و مشاورت دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و
داوری دکتر محمدعلی صلح چی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
...

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم س

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی.. موضوع. : بررسی موانع سیاسی و
اقتصادی همگرائی ایران و کشورهای آسیای مرکزی ...... نظام بین الملل در سطح. ملی،
منطقه ای و بین المللی. آثار و پیامدهای مهمی را در پی داشت . عالوه بر تولد واحدهای. ملی
مستقل، مناطق نوینی به صحنه آمدند . جمهوری های جنوبی شوروی سابق در دو سوی.

تعالی بسمه پایان نامه رشته: حقوق بین الملل دانشجو استاد مشاور استاد را

های بین المللی. 2 . عبدالحسین صفائی مرتضی قاسمی. مهدی نیک نفس. بررسی
تطبیقی حقوق مالکیت معنوی در. نظام بین الملل و حقوق موضوعه ایران. 3 . عبدالحسین
... دیوان بین الملل کیفری. در پرتو ارجاعات شورای امنیت. 21. امیر حقانی. چگنی.
حسین. طالقانی. مهدی. نیک نفس. راههای مبارزه با تروریسم و آثار آن در. حقوق بین الملل.
22.

بررسی ارکان متشکله حقوق امنیت ملی در آمریکا - دانشگاه جامع امام حسین

واژگان کلیدی. حقوق، قانون، امنیت ملی، حقوق امنیت ملی، ایاالت متحده آمریکا. 1. این
مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد است که در دانشگاه جامع امام حسین)ع( دفاع
شده اشت. 2. دکتری حقوق خصوصی، دانشیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران. 3. دانش آموخته کارشناسی ارشد اطالعات استراتژیک دانشگاه جامع امام
حسین)ع(.

پروفایل شخصی - حاکم قاسمی - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

رج, عنوان تحقیقاتی / پژوهشی, تاریخ شروع, تاریخ پایان, مؤسسه/سازمان, فایل
مرتبط, پیوند مرتبط. ١, ابعاد جشنواره ها و ... ٩, پست صهیونیسم وتاثیر ان
براسرائیل, ١٣٨٧, فصلنامه سیاست ( دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران), ---
... ١٩, تاثیر نظام بین المللی بر واگرایی ملنها در حوزه ایران فرهنگی, دی ٨٧, فصلنامه
مطالعات ملی, ---.

پرتال جامع علوم انسانی-امیرمحمد حاجی یوسفی

عنوان مقاله: شناخت حوادث 2011 خاورمیانه در قالب مبانی مفهومی-نظری. حوزه (های)
تخصصی: مدیریت. تعداد نمایش: 342. چکیده. متن اصلی · دریافت. عنوان مقاله: وضعیت
مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. حوزه (های) ... عنوان مقاله
: مسأله و روش پژوهش در پایان نامه های علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید
بهشتی.

بررسی ارکان متشکله حقوق امنیت ملی در آمریکا - دانشگاه جامع امام حسین

واژگان کلیدی. حقوق، قانون، امنیت ملی، حقوق امنیت ملی، ایاالت متحده آمریکا. 1. این
مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد است که در دانشگاه جامع امام حسین)ع( دفاع
شده اشت. 2. دکتری حقوق خصوصی، دانشیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران. 3. دانش آموخته کارشناسی ارشد اطالعات استراتژیک دانشگاه جامع امام
حسین)ع(.

دهقانی‌: تحول علوم سیاسی در شورای تحول صورت نمی‌گیرد/ نوروزی: یکی ...

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی،ششمین قسمت از
برنامه همراه با خرد با موضوع علوم سیاسی اسلامی با حضور حجت الاسلام محمدجواد نوروزی
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از شبکه چهار سیما پخش شد.

پایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسی | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد ...

... ارتباط با امنیت و حاکمیت ملی در سطح جامعه بین‌المللی و بالعكس · پایان نامه ارشد
علوم سیاسی: چه عواملی بر مدیریت حضرت امام خمینی در بحرانهای دهه اول انقلاب بحران
تسخیر لانه جاسوسی امریکا، جنگ تحمیلی، اختلاف حزب و لیبرال ها موثر بوده · پایان
نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل: موازنه سازی آمریکا در مقابل چین · پایان نامه ارشد
...

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد. برای دسترسی به پایان نامه
های دانشجویی به سایت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

مجلة حقوقي - مجله حقوقی بین المللی

استخراج شده است. **. نویسنده مسئول، دانشیار دانشکده حقوق. وعلوم. سیاسی دانشگاه
تهران [email protected] ***. دانشجوی. دکتری حقوق بین. الملل، دانشگاه تهران ...
این رشته از حقوق بین. الملل از همان ابتدای تشکیل و تکامل، با سؤاالت مهم. و بنیادین
چندی از قبیل تعیین مرز هوا و فضا، تعیین وضعیت حقوقی اشیاء هوا فضایی و.

دکتر مجتبی مقصودی - انجمن علوم سیاسی ایران

6-مقاله: بررسی توصیفی عناوین پایان نامه های رشته های علوم سیاسی و روابط بین
الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی،سال دوم،شماره 5 ، زمستان 1385 ... 23- معرفی و نقد کتاب
: بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، فصلنامه سیاست (
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391

پایان نامه توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی - دانلود پرسشنامه و مقاله

21 ا کتبر 2017 ... زيرا كه مرزهاي ملي تا حدود بسيار زيادي نفوذپذير گرديده و بسياري از مطالبات داخلي
جنبه بين المللي يافته است و به صورت قواعد و ارزشهاي فراملي درآمده است و به نسبت
پذيرش يا عدم پذيرش نظامهاي سياسي با اين قواعد بر امنيت ملي واحدهاي سياسي تأثير
گذاشته است كه درخواست مردم جهت برخورداري از حقوق قانوني و مدني ...

دکتر آرامش شهبازی - فصلنامه حقوق شناسی - اعضای هیات تحریریه

دکتری: حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، عنوان رساله: وحدت نظام حقوق
بین‌الملل، 1388 ... 7) حقوق بین الملل و امنیت انسانی، انجمن ایرانی سازمان ملل متحد،
خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1392. ... 9) سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با
عنوان چالشهای پیش روی حقوق بین الملل اینترنت در حقوق بین الملل، آذرماه 1394.

پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی

29 مه 2015 ... گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی
جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر
آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام
دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، ...

فقه و حقوق - انجام پایان نامه و خدمات آماری پایان نامه | شیرازتز

در واقع، رشته حقوق، این تفکر را که فارغ التحصیلان علوم انسانی، تنها در آینده
شغلی با گزینه های محدود دبیری و شغل های آزاد روبرو هستند، را منتفی ساخت. امروزه
کسی نیست که با قاضی و دادگاه و وکیل، بی ارتباط باشد. برخی از گرایش های مهم
حقوق در ایران و جهان عبارتند از : حقوق خصوصی، حقوق بین الملل؛ جرم و جزا، محیط
زیست، حقوق ...

رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و استراتژیک ...

ohfreedom`. March 15th, 2010, 10:19 PM. سلام دوستان. من لیسانس علوم سیاسی دارم
. کسی دانشگاهی می شناسه که رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه
ای و استراتژیک، مدیریت سایبر و یا حتی حقوق سیاسی (ترجیحا دارای استاد ایرانی
و فاند) رو داشته باشه؟ لطفا معرفی کنید (برای ارشد).

پایان نامه توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی - دانلود پرسشنامه و مقاله

21 ا کتبر 2017 ... زيرا كه مرزهاي ملي تا حدود بسيار زيادي نفوذپذير گرديده و بسياري از مطالبات داخلي
جنبه بين المللي يافته است و به صورت قواعد و ارزشهاي فراملي درآمده است و به نسبت
پذيرش يا عدم پذيرش نظامهاي سياسي با اين قواعد بر امنيت ملي واحدهاي سياسي تأثير
گذاشته است كه درخواست مردم جهت برخورداري از حقوق قانوني و مدني ...

پايان نامه هاي حمايت شده - موسسه کار و تامین اجتماعی

"بررسی اثرات آلودگی صوتی بر فرسودگی شغلی کارگران یک پالایشگاه نفت در
تهران در سال 1380 و ارائه راه حلهای مدیریتی جهت کاهش آن, دکتر پروین نصیری –
دکتر بهزاد رمضانی, كارشناسي ارشد, 8201-1.pdf, پریسا خرازی, کد پایان نامه : 1-
8201, دانشگاه آزاد اسلامی, 1382/01/30. "مقایسه تأثیر نوبت‌کاری ( در گردش و ثابت )
بر ...

لیست کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... انعطاف پذیری و تمرینات کششی رشته تربیت بدنی. بانکداری بانک ملی ایران
رشته جامعه شناسی. مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی.
اکسپرسیونیسم انتزاعی یا Action Painting رشته هنر. عوامل موثر در اشتغال و
بیکاری در جامعه ایران. درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به ...

بنیان گذاری، طراحی و راه اندازی های محمدرضا اقارب پرست

1 - هم سنجی امنیت با عیار نئورئالیسم و پست مدرنیسم. محمد رضا اقارب پرست، محمد
میلاد شجاعی; مقاله اصلی , منتج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد , نویسنده اصلی مقاله
; ژورنال : استاندارد مرکز مطالعات بین الملل - جلد : 0 - Issue : 27 - صفحات از 135 تا
160 - سال : 1395 - DOI : ...

بررسی ارکان متشکله حقوق امنیت ملی در آمریکا - دانشگاه جامع امام حسین

واژگان کلیدی. حقوق، قانون، امنیت ملی، حقوق امنیت ملی، ایاالت متحده آمریکا. 1. این
مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد است که در دانشگاه جامع امام حسین)ع( دفاع
شده اشت. 2. دکتری حقوق خصوصی، دانشیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران. 3. دانش آموخته کارشناسی ارشد اطالعات استراتژیک دانشگاه جامع امام
حسین)ع(.

پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی

29 مه 2015 ... گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی
جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر
آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام
دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، ...

اميرمحمد حاجي يوسفي - پروفایل

طالبي, "مساله و روش پژوهش در پايان نامه هاي علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه
شهيد بهشتي" , رهيافتهاي سياسي و بين المللي, صفحات:199-216, 1390. 27. ا. حاجي
يوسفي, ه. ... حاجي يوسفي, "ميان رتگي در علوم سياسي دردانشگاههاي كانادا مفهوم و اجرا"
, فصلنامه مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني, نسخه 1, 1388. 35. ا. حاجي يوسفي ...

دکتر مجتبی مقصودی - انجمن علوم سیاسی ایران

6-مقاله: بررسی توصیفی عناوین پایان نامه های رشته های علوم سیاسی و روابط بین
الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی،سال دوم،شماره 5 ، زمستان 1385 ... 23- معرفی و نقد کتاب
: بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، فصلنامه سیاست (
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391

شورای امنیت و گسترش مفهومی و عملیاتی امنیت بین المللی(2010-1991)

مفهوم امنیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی رشته روابط بین‌الملل، به موازات تحولاتی
که در نظام بین‌المللی و الگوهای رفتاری بازیگران رخ داده، دچار تحول گردیده است. از
جوامع ... تری نسبت به مفهوم امنیت داشته و متناسب با آن خلع سلاح و کنترل
تسلیحات، تروریسم، حقوق بشر، محیط زیست و بیماریهای واگیردار را از موارد امنیتی
دانسته است.

تعالی بسمه پایان نامه رشته: حقوق بین الملل دانشجو استاد مشاور استاد را

های بین المللی. 2 . عبدالحسین صفائی مرتضی قاسمی. مهدی نیک نفس. بررسی
تطبیقی حقوق مالکیت معنوی در. نظام بین الملل و حقوق موضوعه ایران. 3 . عبدالحسین
... دیوان بین الملل کیفری. در پرتو ارجاعات شورای امنیت. 21. امیر حقانی. چگنی.
حسین. طالقانی. مهدی. نیک نفس. راههای مبارزه با تروریسم و آثار آن در. حقوق بین الملل.
22.

دریافت فایل

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ. ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ. ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ. ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ. ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﮐﻴﻔﺮﻱ. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ. : ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻱ. ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ. ﺩﺭﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ... ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ. ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ. ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ. ﻛﻴﻔﺮﻱ. ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳ. ﻲ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ،. ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﮔﺸﺘﻪ.

مجلة حقوقي - مجله حقوقی بین المللی

استخراج شده است. **. نویسنده مسئول، دانشیار دانشکده حقوق. وعلوم. سیاسی دانشگاه
تهران ea[email protected] ***. دانشجوی. دکتری حقوق بین. الملل، دانشگاه تهران ...
این رشته از حقوق بین. الملل از همان ابتدای تشکیل و تکامل، با سؤاالت مهم. و بنیادین
چندی از قبیل تعیین مرز هوا و فضا، تعیین وضعیت حقوقی اشیاء هوا فضایی و.

امنیت بین الملل international security | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... امنيت، امنيت بين الملل، روابط بين الملل، امنيت جهاني، علوم سياسي نویسنده : علي
محمد ابوالحسني امنیت عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا از. ... [1] برداشت
متفکران سیاسى از امنیت جهانى و امنیت بین‌المللى، همانند مفهوم امنیت، همواره با
تحولات نظام جهانى، متحول و سیال بوده است. صرف‌نظر از این‌که در مورد مفهوم امنیت ...

لیست کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... انعطاف پذیری و تمرینات کششی رشته تربیت بدنی. بانکداری بانک ملی ایران
رشته جامعه شناسی. مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی.
اکسپرسیونیسم انتزاعی یا Action Painting رشته هنر. عوامل موثر در اشتغال و
بیکاری در جامعه ایران. درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به ...

مقاله در مورد امنیت اجتماعی

دانلود پلی پروپیلن

دانلود تحقیق صفويان 27 ص

کارت ویزیت برای مهندس عمران و کارشناس عمران

دانلود تحقیق کشت بافت

طراحی شبکه آب و فاضلاب ساختمان

دانلود تحقیق نیک سرشتی بشر

پاورپوینت با عنوان نظام حقوقی دریای آزاد - 55 اسلاید

پایان نامه با عنوان: تغییر حساسیت بینایی با افزایش سن

ناسيوناليسم 27 ص