دانلود فایل


بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1 - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع تحقیقات و مقالات دانشجویی

دانلود فایل بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1

جزوه


تحقیق


مقاله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قارچ های توکسین زا و مایکوتوکسین ها

17 جولای 2014 ... اثر آفلاتوکسین ها روی حیوانات با مقدار، طول اثر آنها، گونه، نژاد و رژیم یا وضعیت .....
B1 و اکراتوکسین A در مطالعات متعددی در طیور مورد بررسی قرار ...

طرحهای تحقیقاتی درون سازمانی | پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ...

... بررسي اثرات استفاده از هورمون 17 بتا استراديول در رشد و تغيير جنسيت فيل ...
هاي آفلاتوكسين B1, Ochratoxin A و Zearalenone در ماهيان خاوياري; بررسي تاثير ...

مقاله بررسی راهکارهای کاهش و حذف آفلاتوکسین B1 در مواد غذایی

علاوه براین بررسی ها نشان داده است که سودوموناس پوتیدا دارای اثر کاهندگی
آفلاتوکسین B1 می باشد. این باکتری محیط حاوی آفلاتوکسین مذکور (0/2
میکروگرم بر ...

مروری بر روشهای سمزدایی مایکوتوکسینها درخوراک طیور

تاثیرات سینرژیستی آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در مطالعات متعددی در طیور
مورد بررسی قرار گرفته است. آفلاتوکسین B1 به عنوان یک سم کبدی و ...

ارزیابی قابلیت لاکتوباسیلوس‌های جدا شده از خمیرترش آرد کامل گندم ...

هدف از این مطالعه، ارزیابی مقدار آفلاتوکسین B1 و رشد آسپرژیلوس فلاووس تحت
تأثیر ... در پایان دوره شش روزه بررسی تأثیر جدایه‌های لاکتیکی بر رشد
آسپرژیلوس ...

ارزیابی میزان آفلاتوکسین B1 در بخش‌های مختلف میوه پسته و تأثیر ...

مقدار آفلاتوکسین B1 در نمونه‌ها با استفاده از کیت تشخیص الایزا اندازه‌گیری گردید
. ... در بقیه پسته‌های مورد بررسی مقدار آفلاتوکسین 1B در بیشترین مقدار خود ...

بر رشد، بازماندگی و برخی آنزیمهای کبدی بچه ماهی ازون برون پرورشیB ...

داﻧـﻪﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ B1 ﺑـﺮ ﻓﯿـﻞ ﺗﺨﻢ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان ، ﻏﺬاي ﻣـﺎﻫﯽ و ﺑـﻪ
ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﺗﻤـﺎم ﮐﯿﻔﯽ ﺟﺮاﺣﺖﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺷـﺎﻣﻞ
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴـﯿﻦﻫـﺎي ...

دانشکده کشاورزی > ساختار دانشکده > اعضای هیات علمی > حسین افشاری

بررسی تاثیر آب خندان کردن پسته بر میزان آلودگی آفلاتوکسین. .... در كاهش رشد
قارچ Aspergillus flavus آفلاتوكسين زا و توليد آفلاتوكسين B1 در مغز ارقام مختلف ...

تاثیر زئولیتها بر کاهش آفلاتوکسین جیره و بهبود عملکرد طیور ...

12 ژوئن 2016 ... تاثیر زئولیتها بر کاهش آفلاتوکسین جیره و بهبود عملکرد طیور .... راس نتیجه
گرفت که حضور آفلاتوکسین B1 در جیره موجب افزایش تلفات، افزایش وزن ...
بررسی مقایسه ای استفاده از زئولیت طبیعی ، ساکارو مسیس سردسیه و بی ...

اثر بذر گیاه خار مریم بر بیان ژن اینترلوکین شش (IL-6) کبدی در جوجه ...

مطالعه حاضر با هدف اثر متعادل شونده بیان ژن کبدی اینترلوکین شش (IL-6)، توسط
بذر ... خار مریم در جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1 مورد ارزیابی قرار
گرفت. ... در سی و پنجمین روز آزمایش به منظور بررسی تغییرات بیان ژن IL-6، 3
نمونه ...

جزوه . تحقیق و مقاله بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1

پایان نامه بررسی تاثیر افلاتوکسین b1 بر بیان ژن فاکتور هسته ای کاپا بی nf -
kb ..... اشتراک بگذارید: پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید ...

تاثیر زئولیتها بر کاهش آفلاتوکسین جیره و بهبود عملکرد طیور ...

12 ژوئن 2016 ... تاثیر زئولیتها بر کاهش آفلاتوکسین جیره و بهبود عملکرد طیور .... راس نتیجه
گرفت که حضور آفلاتوکسین B1 در جیره موجب افزایش تلفات، افزایش وزن ...
بررسی مقایسه ای استفاده از زئولیت طبیعی ، ساکارو مسیس سردسیه و بی ...

اوگنول، کورکومین و کوئرستین بر تولید آفلاتوکسین B1 با تاکید ...

بررسی تاثیر لوتئولین، اوگنول، کورکومین و کوئرستین بر تولید آفلاتوکسین
B1 با تاکید بد بیان ژن‌های ver1, cypA, nor1, nad A, aflR دخیل در بیوسنتز سم در ...

بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1

بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1. فروشگاه جامع تحقیقات و مقالات دانشجویی بررسی
تاثیر آفلاتوکسین b1. جزوه. تحقیق. مقاله. دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان ...

Ω دانشنامه مرجع مهندسی ايران Ω - سموم قارچی و تاثیر آن بر بهداشت و ...

سموم قارچی و تاثیر آن بر بهداشت و کیفیت خوراک دام و طیور .... در صورت کپک
زدگی خوراک دام و تولید آفلاتوکسین B1 در آن، مشتق هیدروکسی آن یعنی .... محققین
پس از بررسی ومطالعه به این نتیجه رسیده اند که بیشترین مواد به دلیل ایجاد
باقیمانده در ...

تاریخچه آفلاتوکسین و انواع آن - - احسان یزدان پناه

5 دسامبر 2010 ... 2-5) آفلاتوکسین‌های M1 و M2 و GM1 اگر آفلاتوکسین B1 به تنهایی یا همراه با .....
الف) ویتامین A بررسی اثر ترکیبات غذایی بر روی خاصیت ...

میزان تاثیر اسانس مرزه (Satureja hortensis ) در جلوگیری از تولید سم ...

ﻳﺰداﻧﭙﻨﺎه ﮔﻮﻫﺮﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎران. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴ. ﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن. 138. ﻣﻘﺪﻣﻪ.
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. B1. ﻳﻜـﻲ از ﻗـﻮﻳﺘﺮﻳﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ. ﻫـﺎي. ﻋﺎﻣـﻞ. اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﻣـﻲ.
ﺑﺎﺷـﺪ.

ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﭘﺴﺘﻪ و ﺗ

ﺿﺮرﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ. ﻫـﺎ در اﻧﺴـﺎن، از ﺟﻤﻠـﻪ. ﻣﺤﺮز ﺑﻮدن ﻧﻘـﺶ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴـﯿﻦ. B1 ... ﺑﺮرﺳﯽ.
ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﭘﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. 47. ﭘﺴﺘﻪ از. ﺳﻮي دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ...

آفلاتوکسین - Fooda.ir

15 دسامبر 2015 ... ۲-۵) آفلاتوکسین های M1 و M2 و GM1 اگر آفلاتوکسین B1 به تنهایی یا ..... A
بررسی اثر ترکیبات غذایی بر روی خاصیت سرطانزایی آفلاتوکسین ...

جزوه . تحقیق و مقاله بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1

پایان نامه بررسی تاثیر افلاتوکسین b1 بر بیان ژن فاکتور هسته ای کاپا بی nf -
kb ..... اشتراک بگذارید: پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید ...

بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1 | cell full

20 ا کتبر 2016 ... بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1. پایان نامه بررسی تاثیر افلاتوکسین b1 بر بیان
ژن فاکتور هسته ای کاپا بی nf – kb …

بررسی تأثیر آفلاتوکسین B۱ بر فاکتورهای خونی، تغییرات بافتی

عنوان طرح/ پروژه: بررسی تأثیر آفلاتوکسین B۱ بر فاکتورهای خونی، تغییرات
بافتی ، میزان باقیمانده بافتی، رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی ...

آفلاتوکسین ها - عرشیا دارو

در سال 1960 بيش از صد هزار بوقلمون جوان در كشورانگليس در اثر يک بيماری جديد ...
درسال 1988 IARC (مرکز تحقیقات بین المللی سرطان) آفلاتوكسين B1 را در ليست
.... محققين پس از بررسي ومطالعه به اين نتيجه رسيده اند كه بيشتر اين مواد به دليل ...

بررسی توانایی سویه های لاکتوباسیل جدا شده از فرآورده¬های لبنی ...

بسیاری از مطالعات اتصال فیزیکی لاکتوباسیل ها به موتاژن و حذف آنها از محیط را
عامل اثر حفاظتی می دانند. در این بررسی توانایی جذب و کاهش آفلاتوکسین B1 برخی
...

اوگنول، کورکومین و کوئرستین بر تولید آفلاتوکسین B1 با تاکید ...

بررسی تاثیر لوتئولین، اوگنول، کورکومین و کوئرستین بر تولید آفلاتوکسین
B1 با تاکید بد بیان ژن‌های ver1, cypA, nor1, nad A, aflR دخیل در بیوسنتز سم در ...

جزوه . تحقیق و مقاله بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1

پایان نامه بررسی تاثیر افلاتوکسین b1 بر بیان ژن فاکتور هسته ای کاپا بی nf -
kb ..... اشتراک بگذارید: پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید ...

مقابله با آلودگی پسته به افلاتوکسین - Iran Pistachio Association

28 آگوست 2011 ... چون شرایطی که منجر به تولید سم افلاتوکسین توسط قارچ ... پسته در باغ و تاریخ
برداشت تأثیر بسیار زیادی در احتمال و میزان آلودگی این دانه به سم افلاتوکسین دارد
. ... مضاف بر این، محققان مشغول بررسی راههای جدید برای تشخیص و کنترل ... حد مجاز
افلاتوكسین (نوع B1) ppb 10 در مواد غذایی تفاوت چندانی با وضع ...

اوگنول، کورکومین و کوئرستین بر تولید آفلاتوکسین B1 با تاکید ...

بررسی تاثیر لوتئولین، اوگنول، کورکومین و کوئرستین بر تولید آفلاتوکسین
B1 با تاکید بد بیان ژن‌های ver1, cypA, nor1, nad A, aflR دخیل در بیوسنتز سم در ...

سموم قارچي و تاثير آن بر بهداشت و کيفيت خوراك دام و طيور

سرانجام بعد از آزمایشات متعددمشخص گردید که خوراک مورد نظر بر اثر آلودگی با نوعی
... در صورت کپک زدگی خوراک دام و تولید آفلاتوکسین B1 در آن ، مشتق هیدروکسی آن
.... محققین پس از بررسی ومطالعه به این نتیجه رسیده اند که بیشترین مواد به دلیل ...

آفلاتوکسین - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

اثر سطوح مختلف زئولیت نانو ساختار بر مسمومیت مزمن تجربی با آفلاتوکسین B1
موجود در جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان ... بررسی تأثیر جدایه های
تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی
پسته.

آفلاتوکسین - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

اثر سطوح مختلف زئولیت نانو ساختار بر مسمومیت مزمن تجربی با آفلاتوکسین B1
موجود در جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان ... بررسی تأثیر جدایه های
تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی
پسته.

آلودگی مواد غذایی با منشأ دامی به آفلاتوکسین M1 و B1 در ایران

16 دسامبر 2013 ... Aflatoxin M1 and B1 contaminations in products of animal origin in Iran. R.
Mahmoudi* ...... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ...

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﻋﻨﻮان ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﯿﺮ آذرﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺑﺬر ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺮﯾﻢ، ﻋﺼﺎره و ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه آﻟﻮده ﺑﻪ
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ. B1. ﻣﺠﺘﺒﯽ اﻓﺸﯿﻦ. NP222. اﺛﺮ ﻓﯿﺘﺎز، اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ و ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻠﺴﯿﻔﺮول در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ.

آفلاتوکسین ها - عرشیا دارو

در سال 1960 بيش از صد هزار بوقلمون جوان در كشورانگليس در اثر يک بيماری جديد ...
درسال 1988 IARC (مرکز تحقیقات بین المللی سرطان) آفلاتوكسين B1 را در ليست
.... محققين پس از بررسي ومطالعه به اين نتيجه رسيده اند كه بيشتر اين مواد به دليل ...

magiran.com: نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي)، شماره 112

بررسي اثر عوامل مديريت تغذيه بر عملكرد مزارع پرورش جوجه گوشتي استان گلستان
... شيرازي و رزماري در جيره بر روي كاهش اثرات آفلاتوكسين B1 در جوجه هاي گوشتي

بررسی تاثیر روشهای مختلف آلودگی زدایی بر میزان کاهش ... - پژوهان

بررسی تاثیر روشهای مختلف آلودگی زدایی بر میزان کاهش آفلاتوکسین B1 و ...
Effect of different methods of decontamination on the level of aflatoxin B1 and ...

گروه تکنولوژی تولید آرد - كنترل مايكوتوكسين ها در فرآوري غلات

پس از 60 روز نگهداري و ذخيره سازي ميزان افلاتوكسين B1 و B2 درگندم هاي سخت ... در
سال 1992Lee ، به بررسي و تعيين ميزان تاثير يك نوع برس در ازبين بردن ...

تاثیر زئولیتها بر کاهش آفلاتوکسین جیره و بهبود عملکرد طیور ...

12 ژوئن 2016 ... تاثیر زئولیتها بر کاهش آفلاتوکسین جیره و بهبود عملکرد طیور .... راس نتیجه
گرفت که حضور آفلاتوکسین B1 در جیره موجب افزایش تلفات، افزایش وزن ...
بررسی مقایسه ای استفاده از زئولیت طبیعی ، ساکارو مسیس سردسیه و بی ...

اثر افزودن سطوح پایین آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد و میزان ...

به منظور بررسی اثر آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی ، ازمایشی
در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تیمار و 4 بلوک انجام شد. تعداد 112 قطعه ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻫﺎي ﻗﺎرچ Aspergillus flavus رﺷﺪ ﻛﺮده در ﺳﻄﺢ ﻣﻐﺰ ... - Sid

در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. B1. ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﺪي ﻣﻘﺪم. 1. ، ﺣﺴﻴﻦ اﻓﺸﺎري. 2. ،. ﻣﻬﺪي ﻧﻌﻴﻤﻲ. 2. -1. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﭘﺴﺘﻪ داﻣﻐﺎن. -2. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ، واﺣﺪ داﻣﻐﺎن. ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﭙﻮرﻫﺎ و ...

مروری بر روشهای سمزدایی مایکوتوکسینها درخوراک طیور

تاثیرات سینرژیستی آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در مطالعات متعددی در طیور
مورد بررسی قرار گرفته است. آفلاتوکسین B1 به عنوان یک سم کبدی و ...

بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1 – معرفی و تبلیغ کانال های تلگرامی

14 ا کتبر 2016 ... بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1. پایان نامه بررسی تاثیر افلاتوکسین b1 بر بیان
ژن فاکتور هسته ای کاپا بی nf – kb …

مطالعه میزان آلودگی خشکبار استان سمنان به قارچ آسپرژیلوس فلاووس و ...

15 سپتامبر 2011 ... 10 درصد نمونه ها آفلاتوکسین B1 وB2 و 10 درصد دیگر تولید ... بررسی اثر سمیت
چهار کمپلکس فلزی پلاتین، پالادیوم، کبالت و نیکل بر روی ...

معرفی و دانلود بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1 با موضوع علوم پزشکی ...

23 جولای 2013 ... فایل بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1 از مجموعه فروشگاه های فایل سل بر روی سایت
معرفی و دانلود کتاب قرارگرفته که اگر نسبت به نامناسب بودن آن ...

بررسی تاثیر آفلاتوکسین B1 روی بیان الگوهای ژنی سیستم ایمنی ...

هدف از این آزمایش بررسی تاثیر جاذب طبیعی بنتونیت در کاهش اثرات منفی
آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی در جوجههای گوشتی بود. برای اجرای
آزمایش ...

معرفی و دانلود بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1 با موضوع علوم پزشکی ...

23 جولای 2013 ... فایل بررسی تاثیر آفلاتوکسین b1 از مجموعه فروشگاه های فایل سل بر روی سایت
معرفی و دانلود کتاب قرارگرفته که اگر نسبت به نامناسب بودن آن ...

ارتباط آفلاتوکسين ها با سرطان

بررسی ها نشان داده است که در افراد مبتلا به هپاتیت B در مقایسه با افراد عادی، ....
آفلاتوکسین : P1 متابولیتی است که در اثر دمتیلاسیون آفلاتوکسین B1 ایجاد ...

مطالعه میزان آلودگی خشکبار استان سمنان به قارچ آسپرژیلوس فلاووس و ...

15 سپتامبر 2011 ... 10 درصد نمونه ها آفلاتوکسین B1 وB2 و 10 درصد دیگر تولید ... بررسی اثر سمیت
چهار کمپلکس فلزی پلاتین، پالادیوم، کبالت و نیکل بر روی ...

The Survey of Potential of B1 Aflatoxin Isolation by Lactic Acid ... - Sid

ﺷﻤﺎره. ﻢﻧﻬ. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. ﺟﺪاﺳﺎزي. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ. B1. ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي. اﺳﯿﺪ. ﻻﮐﺘﯿﮏ. ﻋﺎدل. ﺣﻤﯿﺪي. 1. ،
ﻣﺠﺘﺒﯽ. دﯾﺪه. دار. 2 .... ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ و ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ. از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه. ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻮاد ...

دانلود فایل فلش رسمی چهار فایل سامسونگ Samsung GALAXY S4 SGH-M919 با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم (4فایل)

دانلود پاورپوینت ورزش یــوگــا - 27 اسلاید

دانلود پاور پوینت درس بکارید و ببینید علوم تجربی پایه سوم ابتدایی ppt

پاورپوینت درباره فارماكولوژي داروهاي موثر بر سيستم اوتونوم

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره تاثير بورس بر وضعيت اقتصادي مردم فرمتdoc

تحقیق در مورد سنگ هاي آذرين

تحقیق در مورد صافي كف پا

سیستم های مخابراتی تلفن همراه

دانلود بروشور فشار خون

پاورپوینت معماری سبک آذری - 43 اسلاید