دانلود رایگان


پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود جامع ترین و بروزترین طرح توجیهی پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره

دانلود رایگان پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این مراکز تولیدی کوچک هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود داردامروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجوددارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت زیادیهستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه ای گسترش پیدا کرده که گاهی گله هایطیور موجود در یک واحد به مرز یک میلیون قطعه می رسد سرعت صنعتی شدن پرورش طیور در نیمه قرن اخیر به حدی است که شاید در آینده نزدیک، دیگر مراکز کوچک تولیدی حتی درکشورهای در حال توسعه هم دیده نشود از سال 1930 تا به حال، تولید تخم مرغ سالیانه به ازای هر مرغ تقریبا دو برابر شده است. مرغهای امروزی نتیجه فعالیت و کوشش متخصصین ژنتیک با اصلاح نژاد، تغذیه و مدیریت هستند که اقتصادی بودن پرورش طیور راسبب شده اند.

مراحل انجام کار :
هنگام ورود جوجه مراقبتهای اولیه ضرورت دارد زیرا هیچ کاری مناسب تر از یک آغاز خوب نخواهد بود.ا
آب : جند ساعت قبل از ورود جوجه ها باید آبخوریها را پر از آب نمودد تا هنگام ورود جوجه از سردی آن کاسته شده و دارای دمای مناسب باشد.ا

آب شکر: اضافه نمودن شکر به میزان 8% به آب آشامیدنی طی 15 ساعت اول ورود جوجه ها باعث بهبود رشد خواهد شد. استفاده از آبخوری کله قندی: به نظر می رسد برای تامین آب در ساعات اولیه، استفاده از آبخوری کله قندی بهترین روش باشد به ازاء هر 100 قطعه جوجه 2 عدد آبخوری کله قندی مورد نیاز می باشد.ا

حرارت آب : حرارت آب در روزهای اولیه باید حدود 24 درجه سانتیگراد بوده و پس از آن کاهش داده شود زیر آب خنک باعث افزایش مصرف دان و کاهش تلفات خواهد شد.ا سه ساعت بعد از ورود جوجه ها دان در اختیار آنها گذارده شود بعداز آنکه جوجه ها بهمدت حدود 3 ساعت آب مصرف نمودند، دان آردی در داخل در پوشهای دانخوری ریخته شود برای جلوگیری از ریخت و پاش دان بهتر است سطح در تمام دانخوریها پایین باشد.


ابزار مورد نیاز:ا
(آبخوری اولیه (برای جوجه های جوان که تقریبا کله قندی شکل می باشند
آبخوری ثانوی (برای جوجه های بزرگتر که 4 لیتری می باشد)
دانخوری اولیه (برای جوجه هایی که تازه متولد شده اند و معمولا کم عمق می باشند)
(دانخوری ثانوی (برای جوجه های بزگتر که میزان آن 1 گالن می باشدا
ترازروقپان (برای وزن کردن دانه های غذایی)ا
بخاری (برای گرم کردن سالن)
تهویه (برای سالم سازی محیط سالن)
تانکر (جهت ذخیره سوخت و آب)
هزینه های متفرقه (شامل دارو، سوخت و برق)

با دانلود طرح توجیهی پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره به هر چه اطلاعات بروز و جامع نیاز دارید دست بیابید
( اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد)


پرورش مرغ گوشتی


طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی


کارآفرینی


درآمد از پرورش مرغ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ساپورت فایل پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره

پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی
حائز اهمیت نبود و این مراکز تولیدی کوچک هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه
وجود داردامروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجوددارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت
زیادیهستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه ای گسترش پیدا کرده که گاهی
گله ...

PDF: پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره - صحرا فایل

اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﺎﯾﺖ »ﺻﺤﺮا ﻓﺎﯾﻞ« ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای وﯾﮋه درﺑﺎره |ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 23000 ﻗﻄﻌﻪ
در. روره| ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 23000 ﻗﻄﻌﻪ در ....
ﺗﻌﺪاد ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮاﺳﺎس (ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺮغ در ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺮغ روز) ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮ. روی ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ از ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
...

پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره |154962| گیگ

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه. خلاصه طرح: کل سرمایه
گذاری طرح: 1320682000 ریال سرمایه گذاری جدید طرح: 1280682000 ریال سهم الشرکه
بانک در مشارکت مدنی: 760000000 ریال سهم الشرکه نقدی متقاضی: 408072000 ریال
سود دوران مشارکت: 102600000 ریال ساختمان وتاسیسات: 868702000 ریال ماشین
آلات و ...

پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ ...

پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل
بصورت مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این مراکز
تولیدی کوچک هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود داردامروزه واحدهای مرغداری
بسیار بزرگی وجوددارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت زیادیهستند در حال حاضر
صنعت ...

يک طرح 50 هزار قطعه اي پرورش مرغ گوشتي در شهربابک به بهره برداري ...

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه خلاصه طرح : کل سرمایه
گذاری طرح : 1320682000 ریال سرمایه گذاری جدید طرح : 1280682000 ریال سهم
الشرکه ... صبح روز دوشنبه مورخ 95/9/22 دانش آموزان دختر دوره متوسطه به اتفاق آقای
مومنی مدیر سازمان دانش آموزی و مربیان مدارس از شعبه سازمان تامین اجتماعی شهربابک
بازدید ... د.

پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره |154962| گیگ

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه. خلاصه طرح: کل سرمایه
گذاری طرح: 1320682000 ریال سرمایه گذاری جدید طرح: 1280682000 ریال سهم الشرکه
بانک در مشارکت مدنی: 760000000 ریال سهم الشرکه نقدی متقاضی: 408072000 ریال
سود دوران مشارکت: 102600000 ریال ساختمان وتاسیسات: 868702000 ریال ماشین
آلات و ...

سرمايه گذاري و اشتغال 91

19, مرغ مادر گوشتي, 13, 613700درسال, مرغ وخروس, 1430000. 20, مرغ مادرگوشتي يك
دوره اي .... 52, جوجه يك روزه, 36298146 قطعه. 53 ... واحدهای پرورش آبزیان, جدول8 آمار
دامداريهاي كوچك روستايي. 28, نوع پرورش, تعداد گارگاه, تعداد استخر, نوع دام, تعداد (
واحد ), ظرفيت ( راس ). 29, سردآبی, 94, 202, گا وشيري, 310, 6640 كل گله. 30, گرم
آبی ...

تحقیق اجرای سیستم haccp در واحدهای پرورش مرغ گوشتی |12655 - گیگ

17 نوامبر 2017 ... دانلود تحقیق کامل درباره اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی فرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 اجرای سیستم .... پرورش مرغ
مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع
های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این مراکز ...

اصول پرورش طیور گوشتی |845| چرا دانلود - whydownload

31 ژانويه 2018 ... اصول پرورش طیور گوشتی. پیشگفتار: وضعیت تولید مواد غذایی در دنیای امروز
بخصوص در کشورهای جهان سوم یکی از مسائل بغرنج اجتماعی به شمار می رود و طبق
پیش بینی این مسئله در آینده نزدیک تولید اشکالات و تنش های اجتماعی بیشتری
خواهد بود زیرا روز به روز به ویژه در کشورهای فقیر و عقب مانده افزوده می ...

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی – آپیزو فایل

طرح توجيهي پرورش مرغ گوشتي به ظرفيت 10000 قطعه فهرست خلاصه طرح : 2
عمليات طرح : 3 مقدمه : 5 خلاصه طرح : 5 توجیه فنی طرح : 6 سرمایه گذاری طرح و منابع
تامین آن. ... با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان و نیز افزایش سطح بهداشت و
کاهش مرگ ومیر و نیاز روز افزون آدمی به مواد غذایی سبب شده است تا بشر به دنبال
منابع غذایی ...

بیش از یک میلیون قطعه جوجه گوشتی در مینودشت تولید شد-ITPNews

"سیدحسن حسینی" روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: این جوجه‌ها در
تنها مزرعه فعال مرغ مادر در این شهرستان تولید و جهت پرورش در اختیار مرغداریهای
گوشتی قرار می‌گیرد. وی گفت : این واحد مرغداری با ظرفیت پانزده‌هزار قطعه مرغ مادر
گوشتی از نژاد کاپ در این منطقه فعالیت دارد. مدیر جهادکشاورزی مینودشت با بیان
اینکه ...

پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره - آوافایل

پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل
بصورت مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و ا... ...
فارسی دانلود جامع ترین و بروزترین طرح توجیهی پرورش مرغ بوقلمون 1000 قطعه در
دوره ...www.t100.ir/ads/fa/2/287 مرغ مادر گوشتی "جوجه کشی " تولید جوجه یک روزه
گوشتی ...

پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000 قطعه در سال ... - گیگ

22 سپتامبر 2017 ... پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000 قطعه در سال) (84272):دانلود
پروژه پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000 قطعه در سال) طرح توجیهی پرورش اردک مادر (
به ظرفیت 5000 قطعه در سال) دانلود کارآفرینی پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000
قطعه در سال) طرح توجیه فنی پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000 قطعه در ...

ساپورت فایل پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره

پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی
حائز اهمیت نبود و این مراکز تولیدی کوچک هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه
وجود داردامروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجوددارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت
زیادیهستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه ای گسترش پیدا کرده که گاهی
گله ...

کارآفرینی تولید و پرورش مرغ گوشتی | تایمز

6 ژوئن 2017 ... از همه مهمتر، واژه کارآفرین به اشخاص پراراده ای اتلاق می شود که اراده، خلاقیت، پایداری
و موفقیت اجتناب ناپذیرشان، آنها را به رهبران و قهرمانان روز تبدیل می کند و در یک
جمله، امنیت ... پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000
قطعه این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در18 صفحه می باشد.

پرورش مرغ بوقلمون 1000 قطعه در دوره و دو دوره در سال |24415| چرا دانلود

30 دسامبر 2017 ... در حال حاضر بوقلمون از کشور کانادا و انگلستان به صورت جوجه یک روزه به کشور ما
وارد می شود به طوری که هر جوجه یکروزه 130 گرمی با قیمتی بین 3000 تا ... پرورش
مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل بصورت
مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این ...

PDF: پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره - صحرا فایل

اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﺎﯾﺖ »ﺻﺤﺮا ﻓﺎﯾﻞ« ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای وﯾﮋه درﺑﺎره |ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 23000 ﻗﻄﻌﻪ
در. روره| ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 23000 ﻗﻄﻌﻪ در ....
ﺗﻌﺪاد ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮاﺳﺎس (ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺮغ در ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺮغ روز) ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮ. روی ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ از ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
...

پرورش بیش از 400هزار قطعه مرغ گوشتي و تخمگذار در چناران | ندای چناران

27 مه 2017 ... به گزارش ندای چناران، بیش ۴۰۰ هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی، تخم گذار، مادر
گوشتی و مادر تخمگذار از ابتدای سال جاری، تحت نظارت اين شبكه و مسئولين ... ۱ واحد
مرغداري ؛ مرغ بدون آنتي بيوتيك توليد مي كند كه با توجه به ظرفيت و پتانسيل
بالاي شهرستان در اين زمينه و همچنين با مساعدت، همراهي و تشويق پرورش ...

بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله‌های مرغ مادر گوشتی

پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله‌های مرغ مادر گوشتی
در 140 صفحه ورد قابل ویرایش چکیده به منظور بررسی تأثیر عوامل مدیریتی اعم از ...
پرورش و تولید 12 گله مرغ مادر گوشتی از سویه مورد پژوهش جمع آوری گردید، از این رو
اطلاعات جمع آوری شده حاصل عملکرد 000/330 قطعه مرغ و 000/50 قطعه خروس گله مادر ...

شرکت مرغ اجداد ارم (استان تهران) - دستچین

پرورش طیور، جوجه یکروزه گوشتی، مرغداری مادر اجداد، مرغداری مادر گوشتی، مرغداری
گوشتی ... مناطق شمال کشور گسترش دهد در این سال قطعه زمینی به مساحت 130000
متر مربع در منطقه دودانگه ساری خریداری و واحد سه اجداد با زیر بنای 9500 متر احداث و
در مهر سال 85 با جوجه ریزی 23000 قطعه خط D به انضمام خطوط A ,B ,C به بهره برداری
رسید.

تحقیق درباره آشنایی با ویتامینها و مواد معدنی

فرآیند اسمز مستقیم و اصول اساسی عملکرد آن

دانلود پاورپوینت نگرش ها و چگونگی تکوین آنها

فرآیند اسمز مستقیم و اصول اساسی عملکرد آن

پروژه مالي انبارداري شركت صنايع الكترونيك افراتاب

دانلود طرح توجیهی طرح پرورش گوسفند

دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت زامیاد ..

طرح لایه باز تابلو سازی 11

دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد5

مقاله زمین شناسی در منطقه کپه داغ